Home About Browse Search
Svenska


Pernestål, Karin, 2011. Tidig kastration av katt i små populationer under svenska förhållanden. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Tidig kastration, i detta arbete definierat som kastration före leverans, är ei skrivande stund ett mycket omdebatterat ämne. Trots rådande rekommendation om kastration från sex månaders ålder förekommer en ökande efterfrågan om tidig kastration bland uppfödare. Syftet med den genomförda studien var att identifiera bakomliggande orsaker bland svenska uppfödare till denna önskan. Arbetet syftar fortsatt till att, utifrån vid studien inkomna svar, identifiera potentiella risker tidig kastration kan medföra på avelsmaterialet samt fastställa om eventuella djurskyddsmässiga fördelar vid tidig kastration kan underlätta djurskyddsorganisationernas arbete.

Material till studien insamlades via enkäter som sändes ut till uppfödare, katthem och veterinärer. Totalt 11 % av uppfödarna, 66 respondenter, angav att de använder sig av tidig kastration. Katterier som använder sig av ingreppet är i regel större uppfödningar som företrädesvis väljer att behålla okastrerade individer inom katteriet, vilka kan fortsätta i avelsarbetet. Kattungar som kastreras före leverans genomgår ingreppet vid i genomsnitt 12-13 veckors åder och levereras därefter till köpare vid 14 veckors ålder, medan intakta katter levereras vid 12 veckors ålder.

Den främsta anledningen till beslutet att påbörja användning av tidig kastration var inom studien möjligheten att motverka oseriös avel. De fördelar som upplevs vid användning av ingreppet, bland de i studien deltagande uppfödare som använder metoden, omfattar en likartad fördelning mellan djurhälsomässiga och avelsmässiga aspekter samt fördelar för köparen. Den enskilt främsta fördelen med användning av metoden angavs även här vara möjligheten att motverka oseriös avel. Övriga vanligt angivna fördelar var minskad risk för olämpligt beteende i samband med könsmognad samt djurhälsomässiga fördelar i form av snabbare återhämtning efter ingreppet i jämförelse med kastration vid sex månaders ålder.

Resultatet av den genomförda studien tyder på att tidig kastration, på det sätt som ingreppet används bland uppfödare inom ramarna för denna studie, inte begränsar avelsmaterialet på ett sådant sätt att det leder till en negativ inverkan på avelsbasen. Inom en population av begränsad storlek och där ständig uppförökning av populationen inte är realistisk, ses minskad inavelsutveckling om en till två individer per kull tillåts ersätta den föregående generationen. Det är viktigt att vara medveten om att detta är ett teoretiskt resonemang och det i verkligheten kan vara fördelaktigt att selektera ut fler än enbart de bästa individerna inom varje kull. Vid användning av tidig kastration kvarstår även problemet att i ett tidigt skede välja ut lämpliga individer att föra det genetiska materialet vidare.

Den genomförda studien visar att tidig kastration, i skrivande stund, har begränsad utbredning bland svenska katthem. Majoriteten av katthemmen anser att metoden kan vara behjälplig i arbetet att begränsa den vilda populationen och därigenom motverka djurskyddsmässiga problem, vilket även styrks av genomförda litteraturstudier.

,

Benefits and problems with early-age neutering, here defined as neutering before the cat is delivered to its new owner, is a frequently discussed topic among breeders and veterinarians. Despite the current recommendation of neutering from the age of six months, demand of early-age neutering is growing among breeders and this study aim mainly to identify underlying reasons for this increase in demand. Objective of this study of practicing early-age neutering are furthermore to identify potential risks for degradation of the genetic diversity and any animal health benefits the procedure may have while used within animal shelter programs.

Data used in this study was collected in questionnaires mailed to breeders, animal shelters and veterinarians. Within the survey 66 breeders (11 % of the respondents) reported usage of early-age neutering. The survey shows an increase in demand of early-age neutering amongst Swedish cat breeders, and the procedure is most commonly used by larger catteries. Catteries that practices early-age neutering frequently choose to keep intact cats that can continue within the breeding program. Kittens neutered at an early aged were neutered at the mean age of 12-13 weeks and delivered to their new homes at the mean age of 14 weeks. Kittens left intact were delivered at the mean age of 12 weeks.

The foremost reason, among breeders within the survey, to begin usage of early-age neutering was to prevent unserious breeding. The advantages of the procedure given within the survey were equal amounts of health benefits, breeding benefits and benefits for future buyers. The most frequently given reason was once again considered the opportunity to prevent unserious breeding. Two other common given reasons for using early-age neutering were the prevention of unwanted behavior at the age of sexual maturation and the experience that early-age neutering results in quicker recovery compared to neutering at the age of six months.

The results of this survey indicate that use of early-age neutering, within the premises of this survey, doesn’t results in breeding depression. Limited populations, with no prospect of growth in population size, can obtain decreased breeding depression by choosing one or two individuals from each litter to replace the parental generation. Early-age neutering also demands that breeders choose the best individual to carry on the genetic material at an early age.

Early-age neutering is not often used by Swedish animal shelters. The majority of animal shelters within the survey consider early-age neutering to be of help in reducing the wild living cat population and diminishing animal health issues.

Main title:Tidig kastration av katt i små populationer under svenska förhållanden
Authors:Pernestål, Karin
Supervisor:Axnér, Eva and Strandberg, Erling
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:83
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Katt, Kastration, Tidig kastration, Enkätstudie, Avelsutarmning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-399
Language:Swedish
Deposited On:27 Jan 2011 13:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics