Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jennifer, 2011. Lawsoniavaccin : en utvärdering. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
429kB

Abstract

Porcin proliferativ enteropati (PPE) är en vanligt förekommande tarmsjukdom bland tillväxtgrisar över hela världen och orsakar stora ekonomiska förluster inom grisproduktionen. Sjukdomen orsakas av den obligat intracellulära bakterien Lawsonia intracellularis och är en vanlig orsak till diarré och nedsatt tillväxt bland unga djur. För att kontrollera och förhindra Lawsonia intracellularis-orsakade infektioner har ett oralt, levande och attenuerat vaccin (Enterisol ® Ileitis vet.) framställts. Syftet med denna studie var att utvärdera vaccinets effekt i en smågrisproducerande svensk besättning.
En fall-kontrollstudie utfördes i en sektionerad, smågrisproducerande, svensk besättning med en känd infektionsstatus avseende Lawsonia intracellularis, där man vet att smittan finns i tillväxtavdelningen.
36 smågrisar från 18 kullar i en grisningsomgång valdes parvis ut att delta i försöket och delades in i två grupper, där hälften av grisarna fick vaccin och andra halvan fick placebo vid försökets start. Målet var att hitta par av grisar som var lika varandra avseende kön, hälsostatus, genetisk bakgrund och vikt vid försökets början. Vikt och tillväxt, mortalitet, fekal utsöndring av bakterien samt serologiskt antikroppssvar utvärderades sedan genom upprepade provtagningar över en nioveckors period under hösten 2010.
Provtagning av blod och faeces utfördes precis innan vaccinering, tre veckor senare (dagen innan flytt till tillväxtavdelningen), tre veckor efter flytt till tillväxtavdelningen, samt omedelbart innan förflyttning därifrån (sex veckor efter insättning). Faecesprover samlades även dagen efter vaccinering. Faecesprover analyserades med realtids-PCR för att påvisa Lawsonia intracellularis-DNA. Blodprover analyserades med blocking ELISA för att påvisa antikroppar mot Lawsonia intracellularis.
Enligt resultaten av denna studie har vaccinet inte gett upphov till så många positiva faktorer att det tveklöst kan anses fördelaktigt att använda i svenska besättningar. Ingen signifikant ökad skillnad i daglig tillväxt har konstaterats. Dessutom förekom en stor variation i tillväxt och storlek bland de vaccinerade grisarna. Vaccinet har inte heller visat sig ge en förbättrad hälsostatus eller sänkt mortalitet. Det är dessutom svårvärderat huruvida vaccinet verkligen ger ett fullgott skydd mot Lawsonia intracellularis, eftersom bakterien påvisas i lika hög grad hos vaccinerade som ovaccinerade djur och eftersom antikroppssvaret är fördröjt och i vissa fall helt uteblivet. För att helt kunna utvärdera vaccinets effekt skulle en större studie vara önskvärd.

,

Porcine proliferative enteropathy (PPE) is a common intestinal disease found in pigs after weaning all over the world, resulting in significant economic losses in pork production. The disease is caused by the obligate intracellular bacterium Lawsonia intracellularis and is a common cause of diarrhea and poor growth in young animals. In order to control and prevent L. intracellularis-caused infections, an oral live attenuated vaccine (Enterisol ® Ileitis vet.) was developed. The purpose of this study was to determine the effects of the vaccine in a Swedish piglet-producing herd.
The study was done in a Swedish piglet-producing herd with a known Lawsonia intracellularis-status in the grower facilities.
Thirty-six piglets from 18 litters were pairwise selected and assigned to one of two groups in the present case-control study. One group received the vaccine and the other group received placebo. The aim was to find pairs of pigs that were similar regarding sex, general health, genetic background and weight in the beginning of the study. The effects investigated included; selected growth parameters, mortality, fecal shedding and serologic response over a 9 week period during the autumn 2010.
Fecal and blood samples were collected just before vaccination, three weeks later (the day before weaning) three weeks after moving to the grower facilities, and immediately before sale (after six weeks in the grower facilities). Fecal samples were also collected the day after vaccination. Fecal samples were analyzed by real-time PCR for the detection of Lawsonia intracellularis DNA. Blood samples were analyzed by blocking ELISA for the detection of antibodies against Lawsonia intracellularis.
The results from this study did not provide sufficient evidence that the vaccine will be advantageous to use in Swedish herds. No significant increased difference in daily weight gain was found. In addition, there was a large variation in growth and size among the vaccinated pigs. The vaccine has not been shown to improve the general health or reduce the mortality. It is also difficult to evaluate whether the vaccine actually gives full protection against Lawsonia intracellularis, when the antibody response is delayed and in some cases not-expressed. To fully evaluate the vaccine efficacy, a larger study would be desirable.

Main title:Lawsoniavaccin
Subtitle:en utvärdering
Authors:Andersson, Jennifer
Supervisor:Jacobson, Magdalena
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:76
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Lawsonia intracellularis, proliferativ enteropati, gris, vaccin, Enterisol ® Ileitis vet, PCR, blocking ELISA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-388
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-388
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2011 11:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics