Home About Browse Search
Svenska


Wall Persson, August and Åberg, Hugo, 2024. Investeringar i bevattningsdamm : en lantbrukares beslutsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Denna studie undersöker beslutsprocessen hos lantbrukare vid investering i bevattningsdammar med syfte att öka kunskapen om de faktorer som påverkar beslutet och att identifiera skillnader i beslutsprocessen. Bevattning har blivit allt viktigare för lantbrukare, särskilt i ljuset av klimatförändringar som medför längre torrperioder. Beslutet att investera i en bevattningsanläggning är komplext och beror på en mängd faktorer såsom ekonomiska förutsättningar, strategi för riskminimering, miljöhänsyn och de specifika behoven hos varje enskild lantbrukare. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med två fallföretag samt en konsult inom området. Genom dessa intervjuer samlades data in om lantbrukarnas erfarenheter och vad som beaktades vid beslutsfattandet. Bevattningsbehovet varierar beroende på gröda, vilket påverkar dammens utformning och kapacitet. Tillgång till elektricitet för drift av pumpar och system är nödvändigt och kan påverka både platsval och kostnadseffektivitet.

Studien visar att beslutsprocessen för investering i bevattningsdammar bland lantbrukare präglas av en stark inriktning mot riskhantering och problemlösning. Trots individuella variationer mellan de två fallföretagen visar resultaten att behovet av att säkra tillgången på vatten för att minimera risken för produktionsbortfall under torra perioder är en drivkraft bakom investeringsbesluten.

Beslutsprocessen är i hög grad intuitiv och grundad i lantbrukarnas erfarenhet och kunskap kring bevattningens fördelar och risker. Detta understryker utmaningen med att kvantifiera nyttan och att bedöma ekonomiska aspekter för investeringen med tanke på den omfattande osäkerheten kring klimat- och väderförhållanden. De upplevda svårigheterna reflekterar den bredare osäkerheten kring framtida nederbördsmönster och temperaturförändringar vilket förstärker behovet av effektiva riskminimeringsstrategier. Genom att integrera riskmedvetenhet och adaptivitet i beslutsprocessen kan lantbrukare bättre rusta sig för att möta de utmaningar som framtiden kan innefatta.

,

This study examines the decision-making process of farmers when investing in irrigation reservoirs with the aim of increasing knowledge about the factors influencing the decision and identifying differences in the decision-making process. Irrigation has become increasingly important for farmers, especially in light of climate change, which brings longer periods of drought. The decision to invest in an irrigation system is complex and depends on various factors such as economic conditions, risk management strategy, environmental considerations, and the specific needs of each individual farm. The study is based on qualitative interviews with two case companies and a consultant in the field. Through these interviews, data was collected about farmers' experiences and considerations in decision-making. Irrigation needs vary depending on the crop, which affects the design and capacity of the reservoir. Access to electricity for pump operation is necessary and can affect both site selection and cost-effectiveness.
The study shows that the decision-making process for investment in irrigation reservoirs among farmers is characterized by a strong focus on risk management and problem-solving. Despite individual variations between the two case companies, the results indicate that the need to secure water access to minimize the risk of production loss during dry periods is a driving force behind investment decisions.
The decision-making process is largely intuitive and based on farmers' experience and knowledge of the benefits and risks of irrigation. This underscores the challenge of quantifying the benefits and assessing the economic aspects of investment given the extensive uncertainty surrounding climate and weather conditions. The perceived difficulties reflect the broader uncertainty surrounding future precipitation patterns and temperature changes, which reinforces the need for effective risk mitigation strategies. By integrating risk awareness and adaptability into the decision-making process, farmers can better prepare themselves to meet the challenges that the future may hold.

Main title:Investeringar i bevattningsdamm
Subtitle:en lantbrukares beslutsprocess
Authors:Wall Persson, August and Åberg, Hugo
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1608
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Bevattning, Damm, Beslutsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20289
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 08:05
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics