Home About Browse Search
Svenska


Fernerud, Isac, 2024. Innovationsresa: från idé till marknad : en historisk fallstudie om strategier för marknadslansering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Sverige står inför stora utmaningar, precis som resten av världen. Utmaningar som kräver innovativa lösningar och nya tankesätt. För att innovationer ska skapa värde för samhälle, företag och individer behöver de nå marknaden. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur företag med en idé kan tillämpa marknadsföringsstrategier för att en innovation ska nå ut till marknad, samt därtill identifiera de komplexa utmaningar och möjligheter som följer med att ta en innovation från idé till marknad. Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats där en historisk fallstudie har genomförts. Information har samlats in genom en semistrukturerad intervju med ett teknikföretag som har erfarenhet av innovationsresan, från idé till marknad. En innovation som idag återfinns på en världsmarknad.
Studien visar att företag som lanserar innovationer och introducerar ny teknik på en marknad, kan stöta på motstånd. Ett motstånd som många gånger är kopplat till att innovationer generellt är förknippade med hög osäkerhet och okunskap om innovationens värde. En innovation till marknad tenderar därtill inte att vara en linjär process, vilket företagen måste hantera. Studien visar att det kan vara avgörande för företagen att under processen, från idé till marknad, bygga legitimitet. Legitimitet mot samhälle, företag och individer. För att bli legitim på marknaden behöver företaget bygga förtroende och framstå som trovärdig och pålitlig genom att bland annat följa lagar och normer. Det är också centralt att hitta lämpliga marknadsföringsstrategier som lämpar sig både utifrån ett identifierat behov eller när befintlig teknik behöver matchas för ett passande behov. Det innebär att företaget behöver skapa en ökad medvetenhet om de produkter och tjänster som företaget erbjuder parallellt som de kan behöva skapa behov, utbilda en omogen marknad och bygga sitt varumärke.
För det arbetet lämpar sig en kombination av marknadsföringsstrategierna Push och Pull, som både indirekt och direkt kan påverka marknaden. Tidigare forskning visar också att teamet, människorna bakom innovationen, behöver känna trygghet och tillit för varandra för att kunna leverera önskade resultat. Denna studie har en praktisk relevans för företag som vill effektivisera sin resa från idé till marknad, detta genom att studien ökar förståelsen för de faktorer som påverkar innovationens värde för samhälle, företag och individer. Studiens slutsats är att företag som vill lansera en innovativ produkt eller tjänst på marknaden måste vara medvetna om vikten av att bygga legitimitet mot potentiella kunder eftersom det skapar en koppling till produkten. Då innovationsresan i många fall också innebär stor osäkerhet och kräver anpassningsförmåga bland annat på grund av de ständigt förändrade marknadsförhållanden, krävs det att företaget är flexibelt och vågar ta risker för att kunna öka chanserna till att effektivt ta sig in på marknaden

,

Sweden is facing significant challenges, much like the rest of the world. These challenges require innovative solutions and new ways of thinking. For innovations to create value for society, businesses, and individuals, they need to reach the market. The purpose of this study is to contribute knowledge on how companies with an idea can apply marketing strategies to bring an innovation to the market and to identify the complex challenges and opportunities that come with taking an innovation from idea to market. The study has applied a qualitative research approach in the form of a historical case study. Data was collected through a semi-structured interview with a technology company experienced in the innovation journey from idea to market. This innovation is now present in the global market.
The study shows that companies launching innovations and introducing new technologies to a market can encounter resistance. This resistance is often linked to the high uncertainty and lack of knowledge about the value of innovations. Bringing an innovation to market tends not to be a linear process, which companies must manage. The study reveals that it can be crucial for companies to build legitimacy throughout the process from idea to market. Legitimacy towards society, businesses, and individuals. To become legitimate in the market, a company needs to build trust and appear credible and reliable, among other things, by adhering to laws and norms. It is also central to find suitable marketing strategies that fit both an identified need or when existing technology needs to be matched to an appropriate need. This means the company needs to increase awareness of the products and services it offers while potentially creating demand, educating an immature market, and building its brand.
For this work, a combination of Push and Pull marketing strategies, which can influence the market both indirectly and directly, is suitable. Previous research also shows that the team, the people behind the innovation, need to feel secure and trust each other to deliver the desired results. This study has practical relevance for companies looking to streamline their journey from idea to market, as it increases understanding of the factors that affect the innovation's value for society, businesses, and individuals. The study concludes that companies aiming to launch an innovative product or service on the market must be aware of the importance of building legitimacy with potential customers, as this creates a connection to the product. Since the innovation journey often involves significant uncertainty and requires adaptability due to constantly changing market conditions, companies need to be flexible and willing to take risks to increase their chances of successfully entering the market.

Main title:Innovationsresa: från idé till marknad
Subtitle:en historisk fallstudie om strategier för marknadslansering
Authors:Fernerud, Isac
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1600
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Innovation, Marknadsstrategier, Legitimitet, Teknologi, Risktagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20288
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 13:44
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics