Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Gustav and Persson, Johan, 2024. Resiliens inom lantbruk gentemot bortfallet av glyfosat : en företagsekonomisk fallstudie om strategiförändringar & beslut. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Dagens lantbrukare står ständigt inför nya utmaningar samtidigt som de sker stora förändringar i världen, den globala uppvärmning fortsätter att ske samtidigt som prismarknaden för lantbrukare har blivit allt mer volatil. Detta är bara ett fåtal av de saker som lantbrukare måste stå rakryggade och motståndskraftiga emot. Dessa utmaningar skapar en stor osäkerhet för framtiden hos lantbrukare som behöver hitta nya sätt att skapa hållbara livsmedelsystem. Fyra begrepp, stabilitet, robusthet, sårbarhet och resiliens försöker förklara hur lantbrukare förhåller sig till förändring av regelverk och hur de står till dessa begrepp.

Syftet med denna studie är att se vilka beslut och strategier som lantbrukare tillämpar gällande regelverksförändringar och fokuserar på bortfallet av glyfosat. Studien fokuserar på att se hur tankegångar och vidare planering görs i svenska lantbruk, studien fokuserar även på att se hur lantbrukare står gentemot påverkan från externa och interna faktorer samt vilken av dessa faktorer som påverkar lantbrukarna allra mest. Genom personliga intervjuer med tre olika fallföretag skapas en djupare och bredare förståelse för hur lantbrukare påverkas gentemot regelverksförändringar och bortfallet av glyfosat. En induktiv forskningsansats tillämpas i studien vilket möjliggör en bredare tolkning av den insamlade empirin.

Denna studie finner att det kommer att tas olika beslut och strategier i varje enskild fallgård. Detta på grund av att de har olika typer av inriktningar och förutsättningar. Gällande bortfallet av glyfosat så finner de samtliga fallgårdarna att förändringar så som ökad mekanisk bearbetning och ökad dieselåtgång är någonting som kommer att behöva ske. Fallgårdarna anser att förändringar är någonting som sker kontinuerligt och kan påverka olika mycket. De förklarar även att de externa och interna faktorerna påverkar beslut och strategier starkt. Men fallgårdarna menar att det alltid finns intresse av att fortsätta bruka jorden, framför allt på ett långsiktigt sätt. Fallgårdarna menar att det är viktigt med nyfikenhet och ifrågasättande samt att anpassa strategier för att kunna skapa mer hållbara och resilienta livsmedelssystem i framtiden.

,

Today's farmers stand in front of continually new challenges at the same time where the world is changing rapidly fast. Global warming keeps on going and the pricemarket for farmers is getting very volatile. These are just the few things farmers have to stand against with resilience. These challenges can make a big uncertainty for the future farming who needs to find new ways to create sustainable foodsystems. Four concepts: stability, robustness, vulnerability and resilience will in this essay be used to explain how farmers handle alteration of regulations and how they relate to said concepts.

The purpose of this study is to see which decisions and strategies that farmers apply when regulations change. This report explores the decisions farmers will have to make if glyphosate disappears. The things that seem interesting in this report is to see the lines of thoughts and how future planning seems to be in Swedish farming. It is also interesting to see how farmers stand against impingement from external and internal factors and to see which one of those impacts the farmer most. By personal interviews with three farmers a deeper and wider understanding how farmers are affected against regulatory changes and the demise of glyphosate. An inductive research approach has been applied in the study which enables a wider interpretation of the collected empirical evidence.

The result of the study is that the decisions and strategies varies from case to case. This is due to the case companies having different orientations and conditions. Through the disappearance of glyphosate all case farmers think that the difference from the strategy in use now, is more diesel consumption and a far more mechanical control of the farming. The case farmers say that changes are always happening, and they can affect you in different ways. They also say that internal and external factors affect decisions and strategies strongly. But the companies' main message is that there is always an interest to farm the land and say that the long-term thinking, curiosity and questioning is the most important thing to do to make strategies which will create sustainable and resilience foodsystems in the future.

Main title:Resiliens inom lantbruk gentemot bortfallet av glyfosat
Subtitle:en företagsekonomisk fallstudie om strategiförändringar & beslut
Authors:Olofsson, Gustav and Persson, Johan
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1594
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Glyfosat, Resiliens, Regelverksförändring, Contingency Planning, Strategic Planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20287
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20287
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 07:59
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics