Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Gustaf and Sandqvist, David, 2024. Hur påverkas investeringsbeslut i ny teknik inom lantbruk? : en jämförelse mellan maskinstationer och familjelantbruk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
908kB

Abstract

Världsbefolkningen ökar och med den även efterfrågan på mat. För en minskande lantbrukarkår innebär detta högre krav på effektivitet och avkastning för att kunna tillgodose en växande befolkning. Utöver detta står världen även inför klimatförändringar vilket innebär mer extrema väderomslag och större skillnader mellan växtodlingsåren än förut. För att kunna möta detta krävs det att lantbruksbranschen ställer om till mer avancerade tekniska lösningar. Detta innebär intensivare och större investeringar som i sin tur ställer högre krav på lantbrukare att vara pålästa och kunniga om olika tekniska lösningar på en marknad som ständigt förnyas och utvecklas. Inom det svenska lantbruket har den tekniska utvecklingen accelererat under de senaste generationerna och teknik blir förlegat i snabb takt i dagens klimat. Det är även en skillnad i hur anpassade lantbruken är till modern teknik och vart i den teknologiska utvecklingen de är. Med detta omväxlande klimat krävs det att lantbrukarna tar välgenomtänkta och underbyggda beslut för att välja de mest hållbara investeringarna.

Den här studien är baserad på prospektteorin och den kumulativa prospektteorin vilka ämnar förklara beslutsfattande genom att uppföra prospekt som sedan utvärderas för att finna det alternativ med högst nyttokapacitet. Dessa teorier bidrar med att förklara tillvägagångsättet vid investering hos lantbrukare och hur deras tankar går om olika investeringsmöjligheter.

Genom att undersöka vad som påverkar investeringsbeslut av ny teknik inom lantbruksbranschen kan producenter av lantbruksteknik enklare och effektivare erbjuda just den teknik som lantbrukare efterfrågar och behöver för att kunna bedriva ett hållbart lantbruk i framtiden. Det bidrar även med att ge en insikt i vad som driver näringsverksamheter inom de gröna näringar och vad de anser är effektivitet och framtidens lantbruk. Skillnaden mellan maskinstationer och familjelantbruk som denna studie speglar uppvisar även skillnader i hur två aktörer inom samma bransch kan ha skillnader i sin driftsplanering. Sammanfattningsvis speglar denna studie hur teknisk förnyelse är framtiden för ett hållbart lantbruk och vad branschens utövare efterfrågar för att kunna uppnå framtidens mål.

Resultatet av studien är att det finns tre parametrar som påverkar lantbrukare i deras investeringsbeslut. Parametrarna är; riskaversion, effektivisering samt fria eller forcerade investeringar.

,

The global population and its’ demand for nutrient is steadily increasing. This requires an increased efficiency and agricultural output from a dwindling number of farmers. Furthermore, our planet stands before climate change which in turn means more extreme fluctuations in weather and greater disproportions between planting seasons. To be able to face these perils the agricultural industry needs to adapt and implement more advanced technical solutions. This entails more intensive and larger investments which in turn creates greater demands on the farmers to be more knowledgeable on different technical solutions in a market that is ever evolving and renewed. In the Swedish agricultural sector, the technical advancements have accelerated during the last couple of generations and technology quickly becomes obsolete in today's climate. There’s also a difference in how well-adapted the agriculture is and where in the technical development they are. This alternating climate requires farmers to make well-founded decisions into sustainable investments.

This study is based on the prospect theory and the cumulative prospect theory which aims to explain decision making by constructing prospects to later evaluate in the strive of finding the alternative with the highest benefit. These theories contribute with explaining how investment decisions are made by farmers and their reasoning behind different investment opportunities.

By researching what affects investment decisions regarding new technology in the agricultural sector producers of agricultural technology can more easily and effectively offer precisely the technology farmers demand and need to be able to drive sustainable farming into the future. It also contributes by giving insight into what drives these businesses in the agricultural sector and what they believe is effectiveness and the future of farming. The difference between agricultural contracting businesses and family farms as this study show is the different perspective on operations that two actors in the same sector can have. In conclusion this study shows how technical innovation is the future of sustainable farming and what the sector demands to achieve the goals of the future.

The results of the findings in this study are that there are three parameters that affects farmers in their investment decisions. The parameters are; risk aversion, effectiveness and free or forced investments.

Main title:Hur påverkas investeringsbeslut i ny teknik inom lantbruk?
Subtitle:en jämförelse mellan maskinstationer och familjelantbruk
Authors:Bengtsson, Gustaf and Sandqvist, David
Supervisor:Johed, Gustav
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1606
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantbruk, Investeringsbeslut, svenskt lantbruk, Teknik, Prospektteori, Kumulativ prospektteori, Agriculture, Investment decision, Swedish agriculture, Technology, Prospect theory, Cumulative prospect theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 07:57
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics