Home About Browse Search
Svenska


Regard, Sandra, 2024. Hållbarhetsrapporteringens förändringen kring CSRD : en kvalitativ studie om förändringsprocessen kring CSRD. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Corporate Sustainability Reporting Directive, (CSRD) infördes av den Europeiska unionen (EU) i januari 2023. Direktivet har därmed fört den europeiska hållbarhetsrapporteringen framåt med krav på en relevant, jämförbar och tillförlitlig information. Det utmanar företagen att förhålla sig till direktiven vilket i sin tur har lett till en ökad efterfrågan på kompetens inom området. Konsultbolag vars kompetens faller inom området hållbarhet har således fått en stor efterfrågan. Studien kan därmed undersöka rollen dessa hållbarhetskonsulter har i företagens hantering av CSRD. Svaret där tyder på att i de allra flesta företag så har dessa konsulter en avgörande roll. Det beror på det behov av spetskompetens för att uppnå den standard som EU infört genom CSRD. Empirin indikerar även att hållbarhetskonsulterna anser att det är rejält hopp att gå från tidigare lagstiftning till CSRD vilket stödjer argumentet för deras omfattande roll.

En annan punkt i undersökningen rör förändringsprocessen kring CSRD och hur den förklaras utifrån institutionell teori. Institutionell teori betonar hur organisationer påverkas av yttre regler och normer (DiMaggio och Powell, 1983). Genom att tillämpa institutionell teori, specifikt Di Maggio & Powell (1983) förklaringsmodell av det tre olika processerna, Tvingande, normativ och mimetisk drivs företag till förändring och ökat homogenitet på marknaden. Vilket ger en förståelse hur förändringsprocessen kring CSRD förklaras och kopplas ihop med förklaringsmodellen ismorfism.
En ytterligare examination att betrakta är hur CSRD påverkar företagens legitimitet gentemot sina intressenter. Intressenterna i institutionell teori förklaras genom informella påtryckningar som leder till förändring och en avgörande faktor till att företag blir med homogena. Clarkson (1995) betonar vikten med att företag måste ta hänsyn till grupper och individer som kan påverka företaget. Företagets intressenter är huvudnyckel till att kunna överleva på marknaden (Clarkson 1995).
Samhällets intressenter efterfrågar bättre transparens och jämförbarhet på företags hållbarhetsrapporter för att använda rapporterna som beslutsunderlag. CSRD innefattar större transparens och leder till mer omfattande jobb för företag än innan, vilket återigen riktar fokuset på hållbarhetskonsulternas betydande roll.

,

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) was introduced by the European Union (EU) in January 2023. The directive has propelled European sustainability reporting forward by requiring relevant, comparable, and reliable information. It challenges companies to adhere to the directives, leading to an increased demand for expertise in the field. Consulting firms specializing in sustainability have thus seen a significant rise in demand. This study investigates the role these sustainability consultants play in companies' management of CSRD. The findings suggest that in most companies, these consultants play a crucial role. This is due to the need for specialized expertise to meet the standards set by the EU through CSRD. The empirical evidence also indicates that sustainability consultants see a substantial leap from previous legislation to CSRD, supporting the argument for their extensive involvement.

Another point in the study concerns the process of change regarding CSRD and how it is explained through institutional theory. Institutional theory emphasizes how organizations are influenced by external rules and norms (DiMaggio and Powell, 1983). By applying institutional theory, and specifically DiMaggio & Powell's (1983) explanatory model of the three different processes, Coercive, normative, and mimetic, companies are driven to change and increase homogeneity in the market. This provides an understanding of how the change process around CSRD is explained and linked to the isomorphism explanation model.

An additional topic to consider is how CSRD affects companies' legitimacy with their stakeholders. Stakeholders in institutional theory are explained through informal pressures that lead to change and a crucial factor in companies becoming more homogeneous. Clarkson (1995) emphasizes the importance of companies needing to consider groups and individuals that can influence the company. The company's stakeholders are a key factor in its ability to survive in the market (Clarkson 1995).

Society's stakeholders demand increased transparency and comparability in companies' sustainability reports to use the reports as decision-making tools. CSRD involves greater transparency and results in more extensive work for companies than before, once again highlighting the significant role of sustainability consultants.

Main title:Hållbarhetsrapporteringens förändringen kring CSRD
Subtitle:en kvalitativ studie om förändringsprocessen kring CSRD
Authors:Regard, Sandra
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1591
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Hållbarhetsrapport, CSRD, Institutionell teori, Intressenter, Legitimitet, Ismorfism, Tvingande, Mimetisk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20285
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 07:53
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics