Home About Browse Search
Svenska


Aziz, Rosalin, 2024. Från start-up till globalt varumärke: en studie om Daniel Wellingtons marknadsföringsresa : en kvalitativ studie om det svenska klockföretaget Daniel Wellingtons marknadsföring under sina år ute på klockmarknaden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Media har alltid influerat människor, men just idag är det enklare än någonsin att dela med sig av information. Ett sätt att använda sig av media är att marknadsföra med syftet att sälja olika produkter, tjänster och/eller idéer.

Syftet med denna uppsats är att diskutera utmaningar och möjligheter med att skapa engagemang genom marknadsföring på sociala medier för e-handelsföretag samt bygga upp sitt varumärke. För att uppnå detta kommer klockföretaget Daniel Wellington analyseras eftersom att de var bland de första som använde sig av influencer-marketing på sociala medier, mer specifikt på plattformen Instagram. Uppsatsen är kvalitativ med en induktiv ansats och genomförd genom insamling av empiri samt teorier som förklarade hur VDn på Daniel Wellington, Filip Tysander, tänkte angående marknadsföringen som på den tiden var innovativ.

Utifrån den induktiva ansatsen har teorin utvecklats genom att dra slutsatser och formulera insikter baserade på empirin, vilket bidrar till en fördjupad förståelse av sociala medier, marknadsföring, varumärkesbyggande och kundengagemang inom e-handelsvärlden. Denna metod tillåter forskningen att ta hänsyn till specifika erfarenheter och observationer från fältet och att generera ny kunskap och insikter som kan bidra till en mer holistisk förståelse av ämnet.

Slutsatserna av detta arbete är att Daniel Wellington har framgångsrikt byggt upp sitt varumärke genom en kombination av influencer-marknadsföring, corporate branding och relationsmarknadsföring. Genom samarbeten med influencers har de nått ut till en bred publik och skapat en stark koppling till sina potentiella kunder. Genom corporate branding har de skapat en stark varumärkesidentitet och differentierat sig på marknaden. Genom relationsmarknadsföring har de byggt långsiktiga relationer och skapat engagemang bland konsumenterna. Detta arbete har visat att Daniel Wellingtons framgång inom influencer-marknadsföring, corporate branding och relationsmarknadsföring kan tjäna som inspiration och vägledning för andra företag inom olika branscher. Genom att kombinera olika strategier, skapa autentiska relationer och ta hänsyn till hållbarhetsaspekter kan företag skapa starka varumärken och engagera sina kunder på ett meningsfullt sätt.

,

Media has always influenced people, but today it is easier than ever to share information. One way to use the media is to market with the aim of selling different products, services and/or ideas.

The purpose of this Thesis is to discuss challenges and opportunities in creating engagement through social media marketing for e-commerce businesses and building their brand. To achieve this, the watch company Daniel Wellington will be analyzed because they were among the first to use influencer marketing on social media, more specifically on the Instagram platform. The essay is qualitative with an inductive approach and carried out through the collection of empirical evidence and theories that explained how the CEO of Daniel Wellington, Filip Tysander, thought about marketing, which was innovative at the time.

Based on the inductive approach, the theory has been developed by drawing conclusions and formulating insights based on the empirical evidence, which contributes to a deeper understanding of social media, marketing, branding and customer engagement in the e-commerce world. This methodology allows the research to take into account specific experiences and observations from the field and to generate new knowledge and insights that can contribute to a more holistic understanding of the subject.

The conclusions of this work are that Daniel Wellington has successfully built its brand through a combination of influencer marketing, corporate branding and relationship marketing. Through collaborations with influencers, they have reached out to a wide audience and created a strong connection with their potential customers. Through corporate branding, they have created a strong brand identity and differentiated themselves in the market. Through relationship marketing, they have built long-term relationships and created commitment among consumers. This work has shown that Daniel Wellington's success in influencer marketing, corporate branding and relationship marketing can serve as inspiration and guidance for other companies in various industries. By combining different strategies, creating authentic relationships and taking into account sustainability aspects, companies can create strong brands and engage their customers in a meaningful way.

Main title:Från start-up till globalt varumärke: en studie om Daniel Wellingtons marknadsföringsresa
Subtitle:en kvalitativ studie om det svenska klockföretaget Daniel Wellingtons marknadsföring under sina år ute på klockmarknaden
Authors:Aziz, Rosalin
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1589
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Marknadsföring, Sociala Medier, Influencer, Influencer Marketing, Instagram, Daniel Wellington, Startup
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20284
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 07:41
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics