Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Christoffer, 2024. Varumärkesarbetet i IK Sirius fotbollsklubb. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

De senaste åren har det skett en förändring inom fotbollen där de största fotbollsklubbarna har utvecklats från ideella föreningar till kommersiella företag, vilket medför ett större fokus på ekonomisk vinning. Detta har ökat intresset bland idrottsorganisationer för att stärka sina varumärken.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur IK Sirius fotbollsklubb arbetar för att stärka sitt varumärke. Studien undersöker också hur supportrar påverkar klubbens varumärke med avgränsat från idrottsorganisationens perspektiv. IK Sirius är en moderalliansförening med tre dotterföreningar som bedriver verksamhet inom innebandy, bandy och fotboll. Klubben har under de senaste åren upplevt en positiv trend med förbättrade sportsliga resultat och ökande publiksiffror.
Empiriinsamlingen för denna studie har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med två personer från moderalliansföreningen IK Sirius och två personer från IK Sirius fotbollsklubb. Studien använder segmentering, positionering, varumärke och varumärkeskapital som teoretiskt ramverk.
Resultaten visar att Sirius tillämpar en demografisk och geografisk segmentering genom att rikta sig mot den yngre generationen som växer upp i Uppsala. Klubben positionerar sig också starkt i relation till staden Uppsala, och beskriver föreningen som en förlängning av staden. Sirius fokuserar också på att stärka relationerna med kunder, partners och intressenter samt engagerar sig i samhällsprojekt i Uppsala för att bygga förtroende bland sina intressenter och kundgrupper.
Slutsatser som går att dra av studien är att varumärkesbyggnad är en social process där interaktion med människor är central. Klubben balanserar ekonomisk vinning med socialt ansvar, vilket är avgörande för deras varumärkeskapital. Studien påpekar även att supportrarna kan påverka varumärket, dels genom sina beteenden som reflekterar klubben, men särskilt de som är medlemmar med rösträtt på årsmötet.

,

In recent years, there has been a shift in football where the biggest football clubs have evolved from non-profit associations to commercial enterprises, leading to a greater focus on economic gain. This has increased the interest among sports organizations in strengthening their brands.
The purpose of this thesis is to examine how IK Sirius football club works to strengthen its brand. The study also investigates how supporters affect the club's brand, specifically from the perspective of the sports organization. IK Sirius is a parent association with three subsidiaries that operate in floorball, bandy, and football. In recent years, the club has experienced a positive trend with improved sports results and increasing spectator numbers.
The empirical data for this study was collected through semi-structured interviews with two people from the parent association IK Sirius and two people from IK Sirius football club. The study uses segmentation, positioning, brand, and brand equity as its theoretical framework.
The results show that Sirius applies demographic and geographic segmentation by targeting the younger generation growing up in Uppsala. The club also positions itself strongly in relation to the city of Uppsala, describing the association as an extension of the city. Sirius also focuses on strengthening relationships with customers, partners, and stakeholders and engages in community projects in Uppsala to build trust among its stakeholders and customer groups.
The conclusions drawn from the study are that brand building is a social process where interaction with people is central. The club balances economic gain with social responsibility, which is crucial for their brand equity. The study also points out that supporters can influence the brand, partly through their behaviors that reflect the club, but especially those who are voting members at the annual meeting.

Main title:Varumärkesarbetet i IK Sirius fotbollsklubb
Authors:Fredriksson, Christoffer
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1576
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Varumärke, varumärkeskapital, positionering, segmentering, IK Sirius
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20282
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 07:31
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics