Home About Browse Search
Svenska


Kuiper, Tom, 2024. The co-operative governance structures influence on the members adaptability : a study of the farmer members perceived adaptability, trust, and influence regarding changes inflicted by the different co-operative governance structures and sizes. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The development of the agricultural context has gone from a stable environment in which farmers can focus on optimising their productions to an ever-changing environment. Farmers now must focus on adaptability and resilience instead of optimisation. Agricultural co-operatives are important to farmers and for their revenue. With mergers and acquisitions the co-operatives get more legs to stand on, and thus become more diversified in their operations. There are several advantages and disadvantages for organisations to diversify their operations, such as spreading the risks across different businesses and thus becoming more resilient in the face of change and challenges, but it can also be risky with higher costs for the development of new products or markets. There are a few differences between large and small co-operatives, one being the difference in governance structure, with smaller co-operatives usually being governed by direct democracy and large co-operatives through representative democracy. However, this begs the question of what differences and challenges there are related to the governance structures and the co-operatives size. The aim of the study is to analyse how trust, adaptability and the influence of the members change in relation to the co-operative’s democratic governance structure and size.

To answer the research questions a multiple case study of Arla Foods, Lantmännen, Norrmejerier and Varaslättens Lagerhus’s farmers was conducted. The co-operatives are of different sizes but comparative market environments, with Arla and Norrmejerier both being dairy companies, while Lantmännen and Varaslättens Lagerhus both being grain traders. Furthermore, the study uses a qualitative approach. Ten interviews were conducted with the four different agricultural co-operatives to gain an understanding on the farmers opinions, feelings, and ideas of improvements regarding their co-operatives model, governance structure and in general. The interviews data and findings were in turn analysed through the conceptual framework. The conceptual framework consists of Co-operative governance, Agency theory and social capital. The results then show that there indeed are differences in social capital between the co-operative sizes and governance structures. In addition, the results show that there are significant differences in perceived influence and smaller differences in perceived trust between the co-operative sizes and governance structures. Another interesting finding is the lack of commitment within both the large and small co-operatives.

The conclusions drawn from the study are that adaptability is not seen as a particularly big challenge of either larger or smaller co-operatives but that trust, influence, member connections, member relations and commitment were. There are particularly large challenges for larger co-operatives regarding influence, member connections and member relationships. Commitment on the other hand was found to be an issue in both co-operative sizes. To mitigate these challenges large co-operatives, need to redesign their governance structures to become more member central and to make sure that members can become more active through participation in the co-operative.

,

Utvecklingen av jordbrukskontexten har gått från en stabil miljö där bönder kan fokusera på att optimera sina produktioner till en ständigt föränderlig miljö. Lantbrukarna måste nu fokusera på anpassningsförmåga och motståndskraft istället för optimering. Jordbrukskooperativ är viktiga för jordbrukare och för deras inkomster. Genom sammanslagningar och förvärv får kooperativen fler ben att stå på och blir därmed mer diversifierade i sin verksamhet. Det finns flera fördelar och nackdelar för organisationer att diversifiera sin verksamhet, som att sprida riskerna mellan olika verksamheter och därmed bli mer motståndskraftiga inför förändringar och utmaningar, men det kan också vara riskabelt med högre kostnader för utveckling av nya produkter eller marknader. Det finns några skillnader mellan stora och små kooperativ, en är skillnaden i förvaltningsstruktur, där mindre kooperativ vanligtvis styrs av direkt demokrati och stora kooperativ genom representativ demokrati. Detta väcker dock frågan om vilka skillnader och utmaningar det finns med ledningsstrukturerna och kooperativens storlek. Syftet med studien är att analysera hur förtroende, anpassningsförmåga och medlemmarnas inflytande förändras i förhållande till kooperativets demokratiska styrningsstruktur och storlek.

För att besvara forskningsfrågorna genomfördes en multipel fallstudie av Arla Foods, Lantmännen, Norrmejerier och Varaslättens Lagerhusets bönder. Kooperativen är av olika storlek men med jämförande marknadsmiljöer, där Arla och Norrmejerier båda är mejeriföretag, medan Lantmännen och Varaslättens Lagerhus båda är spannmålshandlare. Vidare använder studien en kvalitativ ansats. Tio intervjuer genomfördes med de fyra olika lantbrukskooperativen för att få en förståelse för böndernas åsikter, känslor och idéer om förbättringar angående deras kooperativmodell, styrningsstruktur och i allmänhet. Intervjudata och resultat analyserades i sin tur genom det konceptuella ramverket. Det konceptuella ramverket består av Kooperativ styrning, Agentrelation och Socialt kapital. Resultaten visar sedan att det finns skillnader i socialt kapital mellan kooperativa storlekar och förvaltningsstrukturer. Dessutom visar resultaten att det finns signifikanta skillnader i upplevt inflytande och mindre skillnader i upplevt förtroende mellan de kooperativa storlekarna och styrningsstrukturerna. Ett annat intressant fynd är bristen på engagemang inom både de stora och små kooperativen.

Slutsatserna från studien är att anpassningsförmåga inte ses som en särskilt stor utmaning för varken större eller mindre kooperativ utan att tillit, inflytande, medlemskopplingar, medlemsrelationer och engagemang var det. Det finns särskilt stora utmaningar för större kooperativ vad gäller inflytande, medlemsanknytning och medlemsrelationer. Engagemang å andra sidan visade sig vara ett problem i båda kooperativa storlekar. För att mildra dessa utmaningar måste stora kooperativ göra om sina styrningsstrukturer för att bli mer centrala för medlemmarna och för att se till att medlemmarna kan bli mer aktiva genom att delta i kooperativet.

Main title:The co-operative governance structures influence on the members adaptability
Subtitle:a study of the farmer members perceived adaptability, trust, and influence regarding changes inflicted by the different co-operative governance structures and sizes
Authors:Kuiper, Tom
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1582
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Agricultural co-operatives, Co-operatives, Co-operative governance, Agency relationship, Social capital, Adaptability, Trust, Influence, Jordbrukskooperativ, Kooperativ, Kooperativ styrning, Agentrelation, Socialt kapital, Anpassningsförmåga, Förtroende, Inflytande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Language:English
Deposited On:04 Jul 2024 10:21
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics