Home About Browse Search
Svenska


Lassar, Wilma and Nöteberg, Edda, 2024. Hållbarhetsrapportering och drivkraften att arbeta mer hållbart : ett verktyg. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbarhetsrapportering är en rapport som blir allt vanligare att företag upprättar. Problemet kring hållbarhetsrapportering är att det finns en otydlighet om hur företag kan använda sig av hållbarhetsrapporten utifrån olika aspekter, samt vad den kan gynna företaget vid användning av den som ett verktyg. Utifrån den befintliga forskningen behövs det vidare diskuteras kring hur företag kan använda hållbarhetsrapporten som ett verktyg för att öka drivkrafter att arbeta mer hållbart. Syftet är att utforska hur företag hanterar frivillig hållbarhetsrapportering som både en möjlighet och en utmaning. Studien utforskar hur hållbarhetsrapportering blir ett aktivt verktyg som influerar företagets hållbarhetsarbete. Forskningsfrågan uppsatsen berör är att ta reda på hur hållbarhetsrapportering kan användas som ett aktivt verktyg för att främja drivkraften att arbeta mer hållbart, samt vilka möjligheter och utmaningar hållbarhetsrapportering medför. Avgränsningen av uppsatsen är frivillig hållbarhetsrapportering och hur företag kan använda rapporten som ett verktyg för att öka drivkraften att arbeta mer hållbart. Uppsatsens fokus på att arbeta mer hållbart syftar främst till den miljömässiga dimensionen men tar även hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna. Detta eftersom de tre dimensioner skapar förutsättningar för varandra. Forskningsmetoden som används i uppsatsen är en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Empirin är baserad på nio intervjuer med företag som antingen hållbarhetsrapporterar åt sin enskilda verksamhet eller hjälper andra företag att hållbarhetsrapportera. Genom en undersökning kring studiens syfte har det resulterat i en slutsats. Företag kan använda sig av deras hållbarhetsrapport som ett aktivt verktyg inom flera områden för att främja drivkraften att arbeta mer hållbart. Denna uppsats vill bidra till vidare forskning genom att ge en förståelse om hur hållbarhetsrapportering kan användas som ett verktyg. Studien ska bidra till en utveckling av empirisk och teoretisk kunskap om ämnet, och för att ge en modern syn på ämnet har studien belyst CSRD som en del av studiens fokusområden. Uppsatsen utgår från företag som frivilligt hållbarhetsrapporterar vilket har gett utrymme för att undersöka drivkrafter än lagkrav som huvudsaklig för de företag som inte frivilligt hållbarhetsrapporterar. Det empiriska bidraget grundar sig främst i att bena ut den oklarhet som finns kring hur företagen i praktiken kan använda sig av sin hållbarhetsrapportering som ett verktyg för att främja drivkraften att arbeta mer hållbart.

,

Sustainability reporting is becoming increasingly common for companies to draw up. The problem is that there is a lack of clarity about how companies can use its sustainability report based on different aspects, as well as what it can benefit the company when using it as a tool. Based on the existing research, there is a further need to discuss how companies can use the sustainability report as a tool to increase impulsion to work more sustainably. The purpose is also to explore how voluntary sustainable reporting can both entail opportunities and challenges. The study explores how sustainability reporting becomes an active tool that influences the company's sustainability work. The research question is to find out how sustainability reporting can be used as an active tool to promote the impulsion to work more sustainably, as well as what opportunities and challenges sustainability reporting entails. The demarcation of this essay is sustainability reporting and how companies can use the report as a tool to increase the impulsion to work sustainably. Working more sustainably refers mainly to the environmental aspects but also considers the economic and social ones, hence the three dimensions have a constant interaction with each other. The research method that is used in the essay is a qualitative method with an abductive approach. The experience is based on nine interviews with enterprises that either produce a report for their own operations or consulting companies that help other companies prepare a sustainability report. Through an investigation about the purpose of the study, it has resulted in a conclusion. Enterprises can use their sustainability report as a tool in several areas to influence the impulsion to work more sustainably. This essay wants to contribute to further research by providing an understanding of how sustainability reporting can be used as a tool to increase the impulsion to work more sustainably. The study should contribute to the development of empirical and theoretical knowledge of the subject. To provide a modern view of the subject, the study has highlighted the framework CSRD as part of the study's main areas. The analysis is based on enterprises that voluntarily sustainability report, which has given space to examine impulsions other than legal requirements. The empirical contribution is primarily based on being able to clarify the uncertainty surrounding how enterprises can in practice use their sustainability reporting as a tool to promote the impulsion to work more sustainably.

Main title:Hållbarhetsrapportering och drivkraften att arbeta mer hållbart
Subtitle:ett verktyg
Authors:Lassar, Wilma and Nöteberg, Edda
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1595
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Hållbarhetsrapport, Hållbarhet, Drivkrafter, Företag, GRI, CSRD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20248
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 08:27
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics