Home About Browse Search
Svenska


Kollberg, Andrea and Brante, Lovisa, 2024. Prispåverkande faktorer på åkermark : en fallstudie på Götalands södra slättbygder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The past few years have brought significant changes regarding the economic situation in Sweden. During periods of significant economic fluctuations, there are greater risks associated with investments, leading to increased planning and caution. Over the past 30 years, arable land prices have risen sharply, but in the past two years, a decline has been observed in the southern plains of Götaland.
The purpose of this study is to investigate the factors that influence arable land prices and to analyze how farmers approach purchasing arable land. After interviews with experts in the agricultural sector from HIR Skåne, Landshypotek Bank, and Skånegårdar, it was found that there are several factors affecting arable land prices. These include the central bank's policy rate, profitability, market supply and demand, and specific characteristics of the land.
Economic factors play a significant role in pricing. The rising central bank's policy rate has a negative impact on investments because higher interest costs make it more expensive for farmers to borrow money to buy land. Profitability in the agricultural sector also plays a crucial role in the willingness to invest. During periods of high profitability, farmers are more inclined to invest in arable land despite higher interest rates. Furthermore, market dynamics are an important factor. Supply and demand affect the pricing of arable land. When the supply of land exceeds demand, prices tend to fall, and when demand is higher than supply, prices rise. The characteristics of the land are also an important influencing factor. Good land consolidation and access to irrigation have become increasingly important and increase the land's value.
Despite the strained economic situation some farmers find themselves in, there is still an interest in investing in land, especially among well-capitalized farmers. However, farmers are increasingly considering leasing instead of buying land, depending on cost advantages and the individual farmer's purchasing power.
In summary, the thesis concludes that arable land prices are influenced by a complex combination of economic conditions, market dynamics, and specific characteristics of the land. To understand and predict market development, it is important to analyze these factors collectively. The thesis contributes to filling a research gap on how recent economic fluctuations affect arable land prices and provides a basis for future studies in the field.

,

De senaste åren har inneburit stora förändringar avseende den ekonomiska situationen i Sverige. Vid kraftiga ekonomiska svängningar innebär det större risker kring investeringar vilket leder till större planering och återhållsamhet. De senaste 30 åren har åkermarkspriserna kraftigt ökat, men under de senaste två åren har en minskning i Götalands södra slättbygder observerats.
Syftet med studien är att undersöka de faktorer som påverkar åkermarkspriser samt analysera hur lantbrukare resonerar kring åkermarksköp. Efter intervjuer med sakkunniga inom lantbrukssektorn från HIR Skåne, Landshypotek bank och Skånegårdar konstaterades det att det finns flera faktorer som påverkar åkermarkspriserna. Dessa inkluderar styrränta, lönsamhet, marknadens utbud och efterfrågan samt specifika egenskaper hos marken.
De ekonomiska faktorerna spelar en stor roll i prissättningen. Den stigande styrräntan har en negativ inverkan på investeringar eftersom högre räntekostnader gör det dyrare för lantbrukare att låna pengar för att köpa mark. Lönsamheten i lantbrukssektorn har också en avgörande roll för investeringsviljan. Under perioder med hög lönsamhet är lantbrukare mer benägna att investera i åkermark trots högre räntor. Vidare är marknadens dynamik en viktig faktor. Utbud och efterfrågan påverkar prissättningen av åkermark. När utbudet av mark överstiger efterfrågan tenderar priserna att sjunka och när efterfrågan är högre än utbudet stiger priserna. Markens egenskaper är också en viktig påverkade faktor. God arrondering och tillgången till bevattning har blivit allt viktigare och höjer markens värde.
Trots det pressade ekonomiska läget vissa lantbrukare befinner sig i finns ett fortsatt intresse för att investera i mark, framförallt bland välkapitaliserade lantbrukare. Däremot överväger lantbrukare i allt större utsträckning att arrendera i stället för att köpa mark, beroende på kostnadsfördelar och den enskilda lantbrukarens investeringsförmåga.
Sammanfattningsvis konstaterar uppsatsen att åkermarkspriserna påverkas av en komplex kombination av ekonomiska förhållanden, marknadens dynamik och specifika egenskaper hos marken. För att förstå och förutsäga marknadsutvecklingen är det viktigt att analysera dessa faktorer sammantaget. Uppsatsen bidrar till att fylla en forskningslucka om hur den senaste tidens ekonomiska sväningarna påverkar åkermarkspriserna och ger en grund för framtida studier inom området.

Main title:Prispåverkande faktorer på åkermark
Subtitle:en fallstudie på Götalands södra slättbygder
Authors:Kollberg, Andrea and Brante, Lovisa
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1590
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Åkermarkspris, Götalands södra slättbygder, styrränta, lönsamhet, värdeteori, investeringsteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20247
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 06:23
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics