Home About Browse Search
Svenska


Fransson, Teres and Sylve, Pontus, 2024. Förändringens vindar: : strategier och utmaningar för hållbara organisationsförändringar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbara förändringar i organisationer är nödvändiga för att anpassa sig till marknadsförändringar, teknologiska framsteg och kontinuerlig innovation. Trots att förändringsprocesser i många fall är komplexa och svårhanterliga, är de avgörande för att organisationer ska förbli konkurrenskraftiga och kunna växa i en snabbt föränderlig omvärld. För att framgångsrikt genomföra hållbara förändringar krävs en organisationskultur som är öppen för flexibilitet, planering, effektiv kommunikation och starkt ledarskap. Motivation blir också en avgörande faktor för organisationsförändringar, då den driver medarbetarnas engagemang och vilja att anpassa sig till nya processer och mål. Högt motiverade medarbetare är därmed mer benägna att omfamna förändringar, bidra med innovativa idéer och arbeta mot gemensamma mål, vilket ökar sannolikheten för framgångsrika förändringsinitiativ. Utan tillräcklig motivation och en stark organisationskultur kan förändringsprocesser mötas med motstånd, minskat engagemang och lägre produktivitet, vilket försvårar implementeringen av nödvändiga förändringar inom organisationer.
Denna studies syfte är att studera hur en harmoni mellan motivation och organisationskultur kan hjälpa till att främja och integrera en hållbar förändring inom organisationer. Studien ämnar se vad det finns för hinder och utmaningar med implementering av en hållbar förändring, där motivation och kultur inom en organisation kan påverka förändringsmöjligheterna. För studiens ändamål görs en fallstudie på organisationen Blomsterlandet. Fallstudien är en kvalitativ studie med induktiv ansats där empiriinsamling gjorts via intervjuer på åtta medarbetare och chefer inom organisationen samt observationer från en av författarna.
Studien visar att genom ett effektivt informations- och kommunikationsutbyte kan organisationen möjliggöra harmoni mellan kultur och motivation, då de båda faktorerna stödjer och stärker varandra. En lönsam organisationskultur tillsammans med en hög motivation hos medarbetare leder till att förändringarna lättare är genomförbara och accepteras inom organisationen. Det rekommenderas att organisationer testar förändring i kritiska testgrupper, för att tillgå underlaget för de information och kommunikationsutbytet som medarbetare är i behov av.

,

Sustainable changes in organizations are necessary to adapt to market shifts, technological advancements, and continuous innovation. Although change processes are often complex and difficult to manage, they are crucial for organizations to remain competitive and grow in a rapidly changing environment. To successfully implement sustainable changes, an organizational culture that is open to flexibility, planning, effective communication, and strong leadership is required. Motivation also becomes a crucial factor for organizational changes, as it drives employees' engagement and willingness to adapt to new processes and goals. Highly motivated employees are thus more likely to embrace changes, contribute innovative ideas, and work towards common goals, increasing the likelihood of successful change initiatives. Without sufficient motivation and a strong organizational culture, change processes may be met with resistance, decreased engagement, and lower productivity, complicating the implementation of necessary changes within organizations.
The purpose of this study is to examine how harmony between motivation and organizational culture can help promote and integrate sustainable change within organizations. The study aims to identify the barriers and challenges in implementing sustainable change, where motivation and culture within an organization can influence the potential for change. For the purposes of the study, a case study on the organization Blomsterlandet is conducted. The case study is a qualitative study with an inductive approach, where empirical data is collected through interviews with eight employees and managers within the organization, as well as observations from one of the authors.
The study shows that through effective information and communication exchange, the organization can enable harmony between culture and motivation, as both factors support and reinforce each other. A profitable organizational culture combined with high employee motivation makes changes more easily implementable and accepted within the organization. It is recommended that organizations test changes in critical test groups to obtain the basis for the information and communication exchange that employees need.

Main title:Förändringens vindar:
Subtitle:strategier och utmaningar för hållbara organisationsförändringar
Authors:Fransson, Teres and Sylve, Pontus
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1581
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Hållbara förändringar, Organisationskultur, Organisationsstruktur, Implementering, Organisationsförändring, Motivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20231
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20231
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 10:18
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics