Home About Browse Search
Svenska


Persson, Emma, 2024. Communication responsible forestry : companies in forest supply chains. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics


Full text not available

Abstract

Forests and forestry play an important role in addressing climate change and preserving biodiversity. Forests store and release carbon, provide habitats for a diverse range of species, and offer renewable raw materials. It is because of this important to define responsible forestry and effectively communicate this to both B2B and B2C customers so that they can make informed choices when purchasing products based on forest raw materials. Businesses may also have an opportunity to find value-adding drivers for increasing efforts regarding environmental sustainability when working with environmental communication.

Therefore, the aim of this thesis has been to explore the type of information customers want access to regarding transparent and responsible forestry, as well as the channels through which they want to access that information. Additionally, the thesis aims to examine the current communication of information and the channels through which it is communicated.

This thesis was conducted as a single case study with a flexible, explorative, and qualitative approach. Data was collected through semi-structured and exploratory interviews with 13 representatives from 12 different companies associated with a forest company in Sweden. The data was then analyzed using thematic analysis.

The results revealed that compliance with standards such as FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), and regulatory requirements was the most commonly communicated information today. Various channels were used to disseminate this information, but no unified system existed for conveying information across the entire supply chain. Respondents’ preferences for information and communication channels were varied. However, there was a general interest in traceability, the impact of forestry on biodiversity, and compliance with future regulations. Suggestions for improvement regarding channels included joint efforts among companies, preventing information overload, and more forest customer visits and training of sales personnel. Regulations appeared to be the primary driving force at the moment.

Based on these findings, future recommendations include continuing efforts to develop biodiversity reporting systems and improving traceability with a focus on sawmills and pulp mills. Additionally, identify cost- and resource-efficient ways to enhance traceability at these facilities. Furthermore, explore strategies to communicate extensive information across the entire supply chain without overwhelming the recipients. Also, explore how companies can increase their efforts regarding environmental sustainability when working with environmental communication in the future based on the upcoming regulations.

Skog och skogsbruk spelar en avgörande roll för att hantera klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden. Skogar lagrar och släpper ut kol, tillhandahåller livsmiljöer för en mängd olika arter och erbjuder förnybara råvaror. Det är därför viktigt att definiera ansvarsfullt skogsbruk och effektivt kommunicera detta till både B2B- och B2C-kunder så att de kan göra medvetna val när de köper produkter baserade på skogsråvara. Företag kan också ha möjlighet att hitta värdeskapande drivkrafter för att öka insatser kring miljömässig hållbarhet när de arbetar med miljökommunikation.

Målet med detta examensarbete har därför varit att utforska vilken typ av information kunder vill ha tillgång till kopplat till transparent och ansvarsfullt skogsbruk, samt genom vilka kanaler de vill få tillgång till den informationen. Dessutom har examensarbetet syftat till att undersöka den aktuella kommunikationen av information, och de kanaler genom vilka den för närvarande kommuniceras.

Detta examensarbete genomfördes som en enskild fallstudie med ett flexibelt, explorativt och kvalitativt tillvägagångssätt. Data samlades in genom semistrukturerade och explorativa intervjuer med 13 representanter från 12 olika företag knutna till ett skogsföretag i Sverige. Data analyserades sedan med tematisk analys.

Resultaten visade att efterlevnad av standarder som FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), samt regulatoriska krav var den information som oftast kommuniceras. Olika kanaler användes för att sprida informationen, men det fanns inget enhetligt system för att förmedla denna över hela försörjningskedjan. Respondenternas preferenser för informations- och kommunikationskanaler varierade. Vissa visade intresse medan andra var nöjda som de var. De som visade intresse visade intresse för spårbarhet, skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och efterlevnad av framtida regelverk. Förslag till förbättringar gällande kanaler var bland annat gemensamma insatser företag emellan, förhindrande av informationsöverbelastning och fler skogskundsbesök samt utökad upplärning av säljpersonal. lagstiftning verkar vara den främsta drivkraften för tillfället.

Baserat på dessa resultat inkluderar rekommendationer för framtiden fortsatta ansträngningar för att utveckla rapporteringssystem för biologisk mångfald, förbättra spårbarheten med fokus på sågverk och massabruk och dessutom bör strategier utvecklas för att kommunicera omfattande information över hela leveranskedjan utan att överväldiga mottagarna. Även undersöka hur företag utifrån den kommande lagstiftningen kan utöka sitt hållbarhetsarbete i framtiden.

Main title:Communication responsible forestry
Subtitle:companies in forest supply chains
Authors:Persson, Emma
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:52
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM004 Forest Industry Economics - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:communication channel, communication theory, information, Sveaskog, Swedish forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20213
Language:English
Deposited On:03 Jul 2024 07:40
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics