Home About Browse Search
Svenska


Fornander, Simon and Taipale, Topias, 2024. Grön lönsamhet i svenska fonder : en kvantitativ studie om svenska fonders hållbarhetsbetyg och prestation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Intresset för hållbarhet har ökat markant de senaste decennierna vilket tydligt kommer till uttryck i EU-direktiv samt andra insatser som syftar till att främja arbetet med de globala målen. Det ökade intresset sätter hög press på svenska företag som förväntas att kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda. Den intressent som anses vara av betydande vikt för den gröna omställningen är investerarna, som med allokering av kapital avgör vilken typ av företagsstyrning som gynnas.

Tidigare forskning har studerat sambanden mellan hållbarhetsfonder och dess lönsamhet utan att framgångsrikt konstatera ett kausalt samband mellan de två variablerna. Den tidigare forskningen har i många avseenden tillämpat en annan tidsaspekt samt en annan typ av data än vad denna studie har gjort. Denna studie syftar till att agera empiriskt underlag till den tidigare litteraturen genom att applicera ett kompletterande fokus på den svenska marknaden, i utvärderingen av sambandet svenska hållbarhetsfonder och dess lönsamhet.

En kvantitativ metod med deduktiv ansats har valts för denna studie. Insamlad data om de svenska hållbarhetsfonderna analyserades genom regressionsanalyser i programmet Minitab, för möjligheten att studera potentiella samband mellan de svenska fondernas hållbarhetsbetyg och dess lönsamhet. För att säkerställa sambanden har även kontrollvariabler inkluderats i analysen, de valda kontrollvariablerna är fondålder, fondavgifter samt fondförmögenhet.

Den teori som ligger till grund för studien är Corporate social responsibility (CSR), Socially responsible investing (SRI), Modern portföljteori och den effektiva marknadshypotesen. Samtliga teorier utgör grund för analys av resultaten.

Studien lyckas påvisa signifikanta samband mellan variablerna hållbarhetsbetyg och lönsamhet, då samtliga p-värden för högt respektive lågt hållbarhetsbetyg understiger den valda signifikansnivån. Det indikerar att det finns ett positivt samband mellan dessa variabler för det urval och den tidsaspekten som samtliga fonder tillämpar inom ramen för studien. Studien bidrar till den tidigare forskningen genom att agera kompletterande underlag för utvärdering kring sambandet mellan hållbarhetsbetyg och lönsamhet.

,

Sustainable investing plays a crucial role in the green transition that is taking place in our modern society. There is a notable interest among investors to allocate capital to investment objectives that promote economic, societal and environmental sustainability. One popular form of sustainable investing is through equity funds that use different methods to create portfolios consisting of green securities. Past research regarding the financial performance of sustainable funds in contrast to traditional funds have resulted in contradictory conclusions.

This study is based on data proceeding from 147 funds from Morningstars database categorized as “Sweden”. A quantitative/deductive approach was applied using a multiple linear regression model. Variables such as Morningstar Sustainability Rating, Sharperatio, age, total fund asset value and annual fee was recorded for each fund in a software program in order to discover statistical relationships within the dataset.

The results from our regression model were related to past research and the theoretical framework composed of SRI, CSR, modern portfolio theory and efficient market hypothesis. We found that there is a significant relationship between the funds financial performance and sustainability rating the last three years.

Main title:Grön lönsamhet i svenska fonder
Subtitle:en kvantitativ studie om svenska fonders hållbarhetsbetyg och prestation
Authors:Fornander, Simon and Taipale, Topias
Supervisor:Edenbrandt, Anna Kristina
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1603
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, SRI, Effektiva marknadshypotesen, Modern portföljteori, Hållbarhet, Miljöprestanda, Företagsstyrning, Hållbara fonder, Regressionsanalys, Signifikant samband
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18986
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 10:47
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics