Home About Browse Search
Svenska


Kjellberg, Sofia and Larsson, Amanda, 2024. Lantmännens förvärv av HKScan Sweden AB : attityder och förväntningar hos svenska grisproducenter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges grisproduktion ger positivt avtryck inom EU där länder runt om vill ta del av den svenska modellen. Detta trots att Sverige är ett av de minsta länderna inom EU när det kommer till grisproduktion. Produktionsmodellen är framgångsrik med förebyggande och högre krav än andra länder inom EU. Inom Sverige uppgick antalet grisar till drygt 1,39 miljoner, med en produktion på totalt 1 173 företag i juni 2022. I Sverige är HKScan i Kristianstad det slakteri som tar emot flest antal grisar för slakt, följt av KLS Dalsjöfors, KLS Kalmar och Skövde slakteri. HKScan Sweden AB har sedan 2007 ägts av det finska bolaget HKScan Oyj som under våren 2024 förvärvats av kooperativet Lantmännen och blir nu Scan Sverige. Förvärvet anses strategiskt för Sveriges livsmedelsstrategi samt beredskap, där Lantmännens unika position i livsmedelskedjan kommer att breddas samt skapa ytterligare styrka. Studien syftar till att undersöka grisproducenter i Sverige attityder mot Lantmännens förvärv av HKScan Sweden AB inriktade på slaktsvinsproduktion med stöd av teorin om planerat beteende samt socialt kapital.

För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats gjorts, inkluderande semistrukturerade intervjuer. Totalt tio grisproducenter i Sverige har intervjuats med frågor som berör attityder, sociala värden, beteende och val, normer inom branschen, samt frågor rörande Lantmännen som kooperativ organisation. Studiens resultat visar en positivitet till Lantmännens förvärv av HKScan Sweden AB med en god tillit till Lantmännen som organisation. En god lönsamhet tillsammans med socialt kapital till slakteriet och den egna kontaktpersonen värderas högt, där resultatet visar att producenterna har störst socialt kapital till den närmaste organisationen. Långsiktiga och goda relationer med hög tillit är av högt värde tillsammans med att de dagliga funktionerna i driften ska fungera utan stora problem samt med ett mindre administrativt arbete. Det är inte engagemang till Lantmännen som kooperativ som prioriteras då det finns en grund av god tillit till organisationen. HKScans historia samt problematiska drift är faktorer som resultatet belyser, där noteringssystemet som slakteriet använder inte anses tillfredsställande för alla. Resultatet visar dock att förtroendet till HKScan ökar i och med förvärvet. Studiens resultat belyser även en viss oro att Lantmännen, i och med förvärvet, kan bli för stora på den svenska lantbruksmarknaden som kan leda till en mer monopolistisk drift. Vid val av slakteri bland respondenterna kan resultatet visa att det inte finns någon direkt branschnorm vid val av slakteri. Det är en god relation och tillit som värderas. Majoriteten är dock med i en organisation som verkar tillsammans och ger en genomslagskraft, där den största transparensen och sociala kapitalet är.

Slutsatser från studiens resultat som kan konstateras är att grisproducenterna har en positiv attityd till Lantmännens förvärv av HKScan Sweden AB. Förvärvet är utom producenternas kontroll, där planerade beslut för den egna driften är de beslut som producenterna själva kan påverka. Det finns en viss oro samt en kritik gentemot HKScans noteringssystem samt slakteriets historia. Slutsatserna kan summeras till att de viktigaste faktorerna för grisproducenterna är god lönsamhet samt tillitsfulla och långsiktiga relationer. Kooperativ som organisationsform är inte av större vikt utan det sociala kapitalet värderas. Förtroendet för Lantmännen är högt, och ökar även till HKScan i och med förvärvet.

,

Sweden's pig production leaves a positive mark within the EU, where countries around want to adopt the Swedish model. This is despite Sweden being one of the smallest countries in the EU when it comes to pig production. The production model is successful with preventative measures and higher standards than other EU countries. Within Sweden, the number of pigs amounted to just over 1.39 million, with production from a total of 1,173 companies in June 2022. In Sweden, HKScan in Kristianstad is the slaughterhouse that receives the most pigs for slaughter, followed by KLS Dalsjöfors, KLS Kalmar, and Skövde slaughterhouse. Since 2007, HKScan Sweden AB has been owned by the Finnish company HKScan Oyj, which was acquired by the cooperative Lantmännen in the spring of 2024 and is now called Scan Sverige. The acquisition is considered strategic for Sweden's food strategy and preparedness, where Lantmännen's unique position in the food chain will be broadened and create additional strength.

The study aims to investigate Swedish pig producers' attitudes towards Lantmännen's acquisition of HKScan Sweden AB focused on slaughter pig production with the support of the theory of planned behavior and social capital. To answer the study's research questions, a qualitative case study with an inductive approach was conducted, including semi-structured interviews. A total of ten pig producers in Sweden were interviewed with questions concerning attitudes, social values, behavior and choices, norms within the industry, and questions regarding Lantmännen as a cooperative organization. The study's results show positivity towards Lantmännen's acquisition of HKScan Sweden AB with good trust in Lantmännen as an organization. Good profitability along with social capital towards the slaughterhouse and the individual contact person is highly valued, where the results show that producers have the greatest social capital towards the nearest organization. Long-term and good relationships with high trust are of high value, together with the daily functions of the operation running smoothly with minimal administrative work. Engagement with Lantmännen as a cooperative is not prioritized as there is a foundation of good trust in the organization. HKScan's history and problematic operations are factors highlighted by the results, where the pricing system used by the slaughterhouse is not considered satisfactory for everyone. However, the results show that trust in HKScan increases with the acquisition. The study's results also highlight some concern that Lantmännen, with the acquisition, may become too large in the Swedish agricultural market, which could lead to a more monopolistic operation. When choosing a slaughterhouse among the respondents, the results show that there is no direct industry norm in the choice of slaughterhouse. It is a good relationship and trust that are valued. However, the majority are part of an organization that works together and provides impact, where the greatest transparency and social capital are found.

Conclusions from the study's results can be stated as pig producers having a positive attitude towards Lantmännen's acquisition of HKScan Sweden AB. The acquisition is beyond the producers' control, where planned decisions for their own operations are the decisions the producers themselves can influence. There is some concern and criticism towards HKScan's pricing system and the slaughterhouse's history. The conclusions can be summarized as the most important factors for pig producers being good profitability as well as trustworthy and long-term relationships. The cooperative as an organizational form is not of major importance, but social capital is valued. Trust in Lantmännen is high and also increases towards HKScan with the acquisition.

Main title:Lantmännens förvärv av HKScan Sweden AB
Subtitle:attityder och förväntningar hos svenska grisproducenter
Authors:Kjellberg, Sofia and Larsson, Amanda
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1605
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantmännen, HKScan, lantbrukskooperativ, attityder, teorin om planerat beteende, grisproducenter, socialt kapital, normer, Lantmännen, HKScan, agricultural cooperatives, attitudes, theory of planned behavior, pig producers, social capital, norms
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 05:59
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics