Home About Browse Search
Svenska


Beckman, Henrik and Sundberg, Jonathan, 2024. Äga maskiner eller hyra in tjänsterna i vallskörden? : En kvalitativ studie om hur mjölkproducenter resonerar kring risker att binda upp kapital i vallmaskiner kontra läglighetsprincipen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

This is the latest version of this item.


Full text not available

Abstract

Den svenska lantbruksbranschen har under de senaste 30 åren genomgått en omfattande strukturrationalisering. I samband med EU-inträdet gav det möjlighet till en ökad import och lantbruksenheterna drabbades av en lönsamhetsförsämring. För att motverka avveckling behövde lantbruksföretagen med målet att stanna kvar på marknaden växa i en hög hastighet för att klara av den ökade konkurrensen. Det innebär att lantbruksföretagen har under en längre period blivit färre men större. Tillgångmassan för varje enskilt företag ökar och en stor del av investeringarna man gör är i jordbruksmark, ekonomibyggnader och maskiner. Mjölkproduktion är en produktionsinriktning med omfattande växtodling och noggrann djurhållning, det kräver en större andel byggnader, maskiner och arbete i jämförelse med en ren växtodlingsgård. Det innebär att mjölkproducenterna har en stor andel bundet kapital och kräver personal på helårsbasis. I takt med att stärka lönsamheten ökar investeringarna i företagen och belastar fritt kapital. Det har genomförts stor andel forskning om lantbruksföretag som utsätts för risk, men det saknas tidigare forskning där man tar hänsyn till risk i förhållande till läglighetseffekt.

Studien syftar till att få en förståelse kring hur mjölkproducenter hanterar olika risker vid större investeringar i lantbruket samt hur de resonerar kring riskerna. För att uppfylla studiens syfte har författarna genomfört en kvalitativ studie där de intervjuat fem olika mjölkproducenter i Mälardalsregionen. Studien kommer bearbeta hur mjölkproducenter förhåller sig till risk om att äga maskiner för vallskörd i egen regi i förhållande till att hyra in tjänsten. Det kommer undersökas vilka strategier lantbrukare tillämpar för att mildra finansiell-, produktions-, institutionell-, marknads-, och personlig risk i verksamheten. Samtliga respondenter bedriver mjölkproduktion som primärproduktion och odlar allt grovfoder och foderspannmål i egen regi. Respondenterna skiljer sig i val av strategi i att hantera vallskörden, två har alla maskiner förutom slåtterkross, två har alla maskiner och en hyr in alla tjänster. Vid analysen av insamlade data från respondenterna har teorier använts som hanterar investeringar, beslutsprocesser och riskhantering.

Lantbrukares inställning till risk varierar beroende på företagsledare, där man har olika synsätt beroende på vilken riskfaktor det handlar om. En gemensam riskfaktor samtliga såg är produktionsrisk, det innebär att lantbrukarna upplever en risk att inte hålla en god produktion. Samtliga lantbrukare syftar på att det är en sårbarhet i deras verksamhet då det finns yttre faktorer de inte kan påverka. De såg även den personliga risken som stor då de ansåg att det var svårt att hitta och anställa kompetent personal, både på kort och lång sikt. Ur ett helhetsperspektiv är det möjligt att dela in lantbrukarna i två grupper där hälften är risktagande, är inte rädd för att investera i verksamheten och ser inte några problem med verksamhetens framtid. Den andra halvan är mer restriktiv med sina investeringar och har en mer riskavert syn på sitt företag.

,

The Swedish agricultural has gone through extensive structural rationalization over the past 30 years. In connection with the entry into the European Union, it gave the opportunity for increased imports and the agricultural units were affected by a deterioration in profitability. In order to counter liquidation, agricultural companies with the goal of remaining in the market needed to grow at a high rate to manage the increased competition. This means that agricultural companies have, over a longer period, become fewer but larger. The asset pool of each individual company increases and a large part of the investments made are in land, outbuildings and machinery. Milkproduction is a production focus with crop cultivation and careful animal production, it requires a larger proportion of buildings, machines and labor in comparison to a farm only focused on crop cultivation. This means that milk producers have a large proportion of tied up capital and require staff on a year-round basis. In line with strengthening profitability, investments in the companies increase and affect free capital. A large proportion of research has been carried out on agricultural enterprises that are exposed to risk, but there is a lack of previous research where risk is considered in relation to the opportunity effect.

The study aims to gain an understanding of how milk producers handle various risks in larger investments in agriculture and how they manage risks. To fulfill the purpose of the study, the authors have conducted a qualitative study where they interviewed five different milk producers in the region Mälardalen in the middle of Sweden. The study will process how milk producers relate to the risk of owning machines for forage harvesting on their own in relation to hiring the service. It will be investigated which strategies farmers apply to mitigate financial, production, institutional, market and personal risk in their business. All respondents have their primary focus in milk production and grow all forage and feed grain by them self. The respondents differ in their choice of strategy in handling the forage harvest, two have all machines except the mower, two have all machines and one hires all services. In the analysis of collected data from the respondents, theories that deal with investments, decision-making processes and risk management have been used.

Farmers' attitude to risk varies depending on the company manager, where one has different views depending on which risk factor that is involved. A common risk factor they all agreed about is the production risk, which means that farmers experience a risk of not maintaining a good production. All farmers point to a vulnerability in their business as there are external factors they cannot affect. They also saw the personal risk as a great risk in their campanies as they considered it difficult to find and employ competent staff, both in the short and long term. From an overall perspective, it is possible to divide the interviewed farmers into two groups where half are risk-takers, are not afraid to invest in the business and do not see any problems with the future of the business. The other half is more restrictive with their investments and has a more risk-averse view of their company.

Main title:Äga maskiner eller hyra in tjänsterna i vallskörden?
Subtitle:En kvalitativ studie om hur mjölkproducenter resonerar kring risker att binda upp kapital i vallmaskiner kontra läglighetsprincipen
Authors:Beckman, Henrik and Sundberg, Jonathan
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1597
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Risk, investering, läglighetsprincipen, vallmaskiner, Risk, investment, timeliness costs, forage harvesting machinery
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18992
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 05:37
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics