Home About Browse Search
Svenska


Edling, Kristin, 2024. En kvalitativ studie av hur livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare upplever kommunikationen mellan varandra. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
856kB

Abstract

Kommunikation är komplext och invecklat och det berör alla. För en livsmedelsinspektör är samtalet ett viktigt och svårhanterat verktyg som behöver hanteras därefter. Inspektörens roll innebär att hantera en mångfald av personligheter och sinnesstämningar hos livsmedelsföretagarna, vilket kräver anpassningsbar kommunikation och tydlighet. Relationer och kommunikationens kvalitet påverkar bedömningen i kontrollen vilket kan leda till missförstånd och meningsskiljaktigheter. Livsmedelsinspektörernas erfarenhet och kommunikationsförmåga är avgörande för att hantera dessa utmaningar och förmedla information på ett klart och riskbaserat sätt. Syftet med studien var att undersöka hur livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare upplever kommunikationen mellan varandra samt vilken del i kommunikationen som behöver förbättras. En kvalitativ metod användes där sex semistrukturerade intervjuer genomfördes uppdelat på tre inspektörer och tre företagare. De spelades in, transkriberades och analyserades enligt metoden tematisk analys. Efter genomfört analysarbete framkom två teman: “Den upplevda kommunikationen i kontroll-situationen” och “Inspektörens komplexa roll och dess utmaningar”. För inspektörerna handlar svårigheten i kommunikationen framförallt om de utmaningar de ställs inför vad gäller att anpassa sig och sin kommunikation efter varje person de möte samtidigt som de måste vara tydliga. Livsmedelsföretagarna i sin tur upplever en stor variation mellan olika inspektörers attityder vilket leder till en osäkerhet för dem inför kontrollsituationen. Däremot ser företagarna inspektörerna som informatörer vilka de lär sig lagstiftningen ifrån genom deras sätt att kommunicera risker. Erfarenhet och rätt attityd spelar en stor roll för att uppnå effektiva och positiva kontroller. Det som behöver förbättras är förståelsen för varandras verksamheter samt inspektörers förmåga att vara tydlig i sin kommunikation. Kommunikationen har som syfte att förmedla information men även att skapa en förståelse för något eller för någon, vilket är just det som kommunikationen mellan livsmedels-inspektörer och livsmedelsföretagare går ut på.

,

Communication is complex and intricate, and it affects everyone. For a food inspector, conversation is an important and challenging tool that needs to be handled accordingly. The inspector's role involves managing a variety of personalities and moods among food business operators, which requires adaptable communication and clarity. Relationships and the quality of communication impact the assessment during inspections, which can lead to misunderstandings and disagreements. The experience and communication skills of food inspectors are crucial for handling these challenges and conveying information in a clear and risk-based manner. The purpose of the study was to examine how food inspectors and food business operators perceive communication between each other and identify areas for improvement. A qualitative method was used, involving six semi-structured interviews with three inspectors and three business operators. The interviews were recorded, transcribed, and analyzed using thematic analysis. Two themes emerged from the analysis: 'Perceived communication in inspection situations' and 'The inspector's complex role and its challenges.' For inspectors, the difficulty in communication primarily lies in the challenges they face in adapting their communication to each person they encounter while maintaining clarity. Food business operators, on the other hand, experience significant variation in attitudes among different inspectors, leading to uncertainty during inspections. However, operators view inspectors as informants from whom they learn about legislation through their communication of risks. Experience and the right attitude play a significant role in achieving effective and positive inspections. Areas for improvement include better understanding of each other's operations and the inspectors' ability to be clear in their communication. The purpose of communication is not only to convey information but also to create understanding, which is precisely what communication in food control aims to achieve.

Main title:En kvalitativ studie av hur livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare upplever kommunikationen mellan varandra
Authors:Edling, Kristin
Supervisor:Ljung, Magnus
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:10
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kommunikation, riskbaserad kommunikation, livsmedelssäkerhet, livsmedelsinspektör
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20186
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20186
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 11:03
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics