Home About Browse Search
Svenska


Movitz, Jenny, 2024. Faktorer relaterade till utfodring och hull som har inverkan på råmjölkens kvalitativa innehåll av immunglobuliner hos mjölkkor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
791kB

Abstract

Idag råder problem bland lantbrukare då många mjölkkor producerar råmjölk av undermålig kvalitet. Nuvarande rådgivning utgår från att minst 90 % av mjölkkorna ska producera råmjölk av godtagbar kvalitet samtidigt som det är av essentiell betydelse att kalven ska förses med högkvalitativ råmjölk. Följaktligen föreligger ett behov av att hitta åtgärder, relaterade till råmjölkens kvalitet, som lantbrukare kan omsätta i praktiken med syfte att förbättra verksamhetens lönsamhet och djurhälsa genom att råmjölkens koncentration av immunglobulin ökar. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa och redovisa faktorer relaterade till utfodring och hull, som har inverkan på råmjölkens innehåll av immunglobuliner hos mjölkkor. Målet var att utifrån redovisad litteratur konkretisera åtgärder, som kan omsättas av lantbrukare på gårdsnivå. Litteraturstudien visade att flertalet studier kunde påvisa att koncentrationen av immunglobulin kan korrelera med näringsmässiga medel och hull. För kor som tilldelas en foderstat med en energikoncentration, som tillgodoser deras energibehov under olika perioder av sintiden minimerades risken för att en utspädningseffekt av immunglobuliner skulle uppstå. Immunglobulinhalten ökade genom att foderstaten kompletterades med våmskyddade aminosyror och våmskyddade långkedjiga fettsyror i form av linolsyra till sinkor. Inkludering av nikotinsyra, magnesiumbutyrat och organiska spårämnen i form av zink, mangan och koppar i sinkofoderstaten visade också en positiv effekt. Avslutningsvis rekommenderades att hullförändring inte bör ske under sintidsperioden. Slutsatsen av litteraturstudien är att det möjligtvis finns potential att på sikt förbättra råmjölkens kvalitet genom utfodringsmässiga åtgärder och åtgärder relaterade till hull. En svårighet kan vara att marknaden tillhandahåller ett begränsat utbud av de produkter som angivits som förslag på åtgärder. Vidare forskning är nödvändig för att kunna fastställa nyanserade riktlinjer, som lantbrukare kan tillämpa för specifika åtgärder.

,

Today, farmers are faced with the problem of many dairy cows producing colostrum of substandard quality. Current advice assumes that at least 90% of dairy cows should produce colostrum of acceptable quality. At the same time, calves must be provided with high-quality colostrum. Consequently, there is a need to find measures related to colostrum quality that farmers can practice to improve farm profitability and animal health by increasing colostrum immunoglobulin concentration. This literature review aimed to elucidate and report factors related to nutrition and body condition that impact the content of immunoglobulins in dairy cows' colostrum. Based on the literature presented, the aim was to concretize measures that can be implemented by farmers at the farm level. The literature review showed that several studies demonstrated that immunoglobulin concentration can correlate with nutritional means and body condition. For cows fed a diet with an energy concentration that meets their energy requirements during different periods of the dry period, the risk of an immunoglobulin dilution effect was minimized. Immunoglobulin levels were increased by supplementing the diet with rumen-protected amino acids and rumen-protected long-chain fatty acids in the form of linoleic acid for dry cows. Nicotinic acid, magnesium butyrate, and organic trace elements in the form of zinc, manganese, and copper in the dry cow's diet also showed a positive effect. In conclusion, it was recommended that there should be no change in body condition during the dry period. The literature review concludes that nutrition and body condition-related measures have the potential to significantly improve colostrum quality. While the market may provide a limited range of the products indicated as suggested measures, this should not deter us. Further research is necessary to establish nuanced guidelines, which you, as farmers, can apply to specific measures. The potential benefits of these measures are promising, and your efforts in implementing them can lead to a substantial improvement in colostrum quality.

Main title:Faktorer relaterade till utfodring och hull som har inverkan på råmjölkens kvalitativa innehåll av immunglobuliner hos mjölkkor
Authors:Movitz, Jenny
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Vilain Rörvang, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:mjölkkor, råmjölk, kvalitet, immunglobulin, IgG, utfodring, hull
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20140
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20140
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 08:36
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics