Home About Browse Search
Svenska


Förander, Caroline and Gelotte, Tor, 2024. Skogshuggare och skogstuggare : reglering av bäverskador inom skogliga bolag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den svenska bäverpopulationen har ökat sedan arten återintroducerades under tidiga 1900-talet och det har skapats en intressekonflikt mellan människans skogsbruk och bävers habitat. Skador på skogsbruket orsakas av bäver både i produktiv skogsmark och på den skogliga infrastrukturen, så som vägar, vägtrummor och kulvertar. Samtidigt skapar bävern också våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden. Sammantaget gör detta att noggranna avvägningar behöver göras vid hantering och reglering av bäverskador. Syftet med den här studien var att fastställa hur svenska skogsbolag hanterar och reglerar bäverskador på skoglig infrastruktur, samt att förstå vad detta kostar. Sex företag valdes ut att intervjuas med semistrukturerade intervjuer om deras problem med bäverorsakade skador men endast två av bolagen valde att svara, Stora Enso och SCA. Dessa företag hanterade skadorna på liknade sätt på lokal nivå och de kalkylerades som en del av underhållskostnaderna för vägar. Regleringen av bäver genomfördes via upplåtelse av jakt. Stora Enso och SCA såg inte bävern som ett stort problem för hela företaget utan på en sporadiskt lokal nivå. De har ingen policy rörande bäver och tar den inte i beaktning för sina skogliga beslut, dock ansåg båda företagen att en bra metod för reglering av bäverskador var att vistas mycket ute i skogen för att på så sätt upptäcka problemen i tid för att förekomma eller minimera skadorna. Inga kostnader kunde fastställas av intervjuerna eftersom dessa inte samanställdes av företagen.

The Swedish beaver population has increased since the reintroduction in the early nineteen hundreds and this has caused a conflict between human silviculture and beavers. Damage caused by beavers can both occur on the productive forest and on the forest infrastructure such as roads, road drums and culverts. At the same time the beavers also create wetlands that benefit biodiversity. Altogether this creates a need for meticulous regulation and management of beaver damage. The aim with this study was to investigate Swedish forestry companies handling of beaver damage to forest infrastructure, and to conclude a cost of these. Six companies were selected to be interviewed with semi structured interviews about their beaver problems and two of them responded, Stora Enso and SCA. These two companies dealt with the damage similarly at a local level and calculated the costs as part of road maintenance costs. The regulation of beaver was carried out via licensed hunting. Stora Enso and SCA did not see the beaver as a major problem for the whole company but on a sporadic local level. They do not have a policy for beavers or take them into account for their forestry decisions, however, both companies considered that landowners should spend more time in their forests to discover problems in time in order to take action to prevent or minimize the damage. The costs for the damage were not established due to the companies not compiling these.

Main title:Skogshuggare och skogstuggare
Subtitle:reglering av bäverskador inom skogliga bolag
Authors:Förander, Caroline and Gelotte, Tor
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Aldberg, Julia
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:41
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SK002 Forest Business Management (BSc) 180.0 hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Bäver, Castor Fiber, hantering, population, Reglering, skadoor, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20139
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20139
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 08:43
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics