Home About Browse Search
Svenska


Strömdahl, Camilla, 2010. Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Nationella krav på minskad mängd deponiavfall ökar succesivt. Som en konsekvens av detta har avfallshanteringsföretaget Sysav lagt märke till att mineralullsisolering har blivit en allt större andel av det deponerade materialet.

Sysav startade 2009 ett projektarbete tillsammans med Malmö Återbyggdepå, Icopal Entreprenad AB och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Projektets syfte var att utröna om det finns möjlighet att bygga upp en marknad för avsättning av återvunnen mineralullsisolering

Syftet med denna rapport som ingår i det större projektet är att praktiskt beskriva och utvärdera hur det går till att producera lösfyllnadsisolering av återvunnen mineralullsisolering och att testa metodiken för att tillföra återvunnen lösull till ett vindsbjälklag.

Följande frågeställningar skulle särskilt behandlas i examensarbetet:
- Hur fungerar produktionsmetodiken för återvunnen mineralullsisolering praktiskt?
- Medför det skillnader i lösullsinstallationen när man använder återvunnen mineralull jämfört med att använda isolering med homogen kvalitet?
- Hur ser densitets- och tjockleksvariationer ut i den installerade isoleringen?
- Påverkas stalluften med hänsyn till dammhalt under installationen?

För att undersöka dessa frågor gjordes en teknisk studie i samband med ett fullskaleförsök på ett vindsbjälklag ovan ett slaktsvinstall. Metodiken för framställning av lösullsisolering samt installation av lösullsisoleringen studerades. Som kvalitetsparametrar har prover tagits på tjockleken och densiteten av det installerade isolermaterialet. Även luftprover med hänsyn till dammhalten har tagits i slaktsvinstallet innan, under och efter installationsarbetet.

Innan fullskaleförsöket genomfördes bestämdes att isolerlagrets tjocklek skulle motsvara dagens standard, 400 mm plus sättningspåslag på 5 %, sammanlagt 420 mm. Tjocklekmätningen visar att isolerlagrets tjocklek varierade mellan 350 mm till 520 mm med ett medelvärde på 448 mm. Det finns alltså tillräcklig mängd isolering på vindsbjälklaget, däremot ligger det inte så jämt som vore önskvärt.

Av luftprovsanalysen kan slutsatsen dras att det inte föreligger några risker, till följd av förhöjda luftföroreningar, för varken djur eller arbetande i djurstallet på grund av hanteringen av lösullsisoleringen på ovanvåningen, under förutsättning att bjälklaget förses med diffusionspärr.

Konceptet med att återvinna mineralull som lösullsisolering i lantbrukets ekonomibyggnader kan ur produktionsteknisk synpunkt ha en viss potential. Det som behövs för ett riktigt bra resultat är erfarenhet, att hantera ett heterogent material, hos entreprenören.

,

National requirements for the reduction of landfill waste are gradually increasing. As a consequence, the disposal company Sysav has noted that mineral wool insulation makes up an increasingly larger share of the deposited materials. The producers of glass wool and stone wool don’t seem to be interested in recovering the insulation materials.

In 2009 Sysav initiated a project together with Malmö Återbyggsdepå (rebuild depot), Icopal Entreprenad AB and the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp. The purpose of the project was to ascertain whether it is possible to develop a market for the sale of recycled mineral wool insulation.

This report is part of the larger project and its purpose is to describe and evaluate the process of producing loose fill thermal insulation from recycled mineral wool insulation. In addition it will test the methodology for using recycled loose fill insulation in attic floor constructions.

The following issues were specifically addressed in the thesis:
- How does the production methodology for recycled mineral wool insulation work in practice?
- Is it necessary to use a different installation technique when using recycled mineral wool as compared to using insulation of consistent quality?
- Which are the density and thickness variations in the installed insulation?
- How do dust levels during installation affect the air in the barn?

In order to examine these issues a technical study has been completed, conducting a full-scale experiment in a pig-sty attic. The methodology for the production of loose fill insulation and its installation was studied. Samples were taken of the installed insulation material’s thickness and density, and were used as quality parameters. To measure the barn’s dust levels, air samples were taken before, during and after the installation.

It was determined that the insulation thickness should correspond to today’s standard of 400 mm, plus a settling allowance of 5 %, in total 420 mm. Measurement readings show that the thickness ranged from 350 mm to 520 mm with an average of 448 mm. Thus the insulation quantity is sufficient, but its distribution not as even as desired.

It can be concluded from the air sample analysis that, provided a vapour barrier is used, there is no health hazard involved, due to increased air pollution, for neither animals nor working staff because of the handling of loose fill material on the attic floor.

The concept of using recovered mineral wool as loose fill insulation in farm outbuildings may have a certain potential from a production technical point of view. To ensure a high standard result, however, it is vital that the contractor has the skills necessary to work with a material of inconsistent quality.

Main title:Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader
Authors:Strömdahl, Camilla
Supervisor:Svennerstedt, Bengt
Examiner:Nilsson, Christer
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK001 Countryside Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:mineralull, isolering, återvinning, lösullsisolering, vindsbjälklag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2010 12:03
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics