Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sara, 2024. Blomsterremsor som metod för en förbättrad biologisk bekämpning : attraktion av naturliga fiender i jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det har skett en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel för att hantera skadegörare i olika odlade grödor. Jordgubbar, vilka står för den största delen av Sveriges bärproduktion, är inget undantag. Användningen av kemiska bekämpningsmedel leder till att många skadegörarande leddjur utvecklar resistens mot medlen, samtidigt som skadegörarnas naturliga fiender påverkas negativt. Därför är det viktigt att hitta andra mer hållbara sätt att hantera skadegörande leddjur på. Anläggande av blomsterremsor är en metod som kan användas för att öka och bevara den biologisk mångfalden av leddjur i odlingssystem. Genom att blomsterremsor attraherar och gynnar naturliga fiender har blomsterremsor potential att användas som metod för att förbättra den biologiska bekämpningen, i olika odlingssystem. Det här arbetet undersöker därför vilka effekter som setts av att använda blomsterremsor som metod för att förbättra den biologiska bekämpningen, fokuserat på jordgubbsodling. Det undersöker även om det är några specifika faktorer som inverkar på effekten av att använda blomsterremsor som metod för att förbättra den biologiska bekämpningen i jordgubbsodling, och om det finns potential att använda blomsterremsor som metod för att förbättra den biologiska bekämpningen i jordgubbsodling i Sverige. Arbetet visar att de flesta studier från litteraturstudien har lett till en ökning av naturliga fiender i odlingsfält med blomsterremsor jämfört med fält utan blomsterremsor, där vissa studier även gav en minskning av skadegörare. Samtidigt visade identifieringen av leddjur på gula klisterfällor, att fält med blomsterremsor totalt sett hade färre skadegörare jämfört med fält utan blomsterremsor, sett till det totala antalet individer. Det visade sig även att flera specifika faktorer inverkar på effekten av blomsterremsor som metod för att förbättra den biologiska bekämpningen, där blomsterremsans ingående arter, blomsterremsans placering samt det omgivande landskapet inverkar. Resultatet tyder på att det finns potential att använda blomsterremsor som metod för att förbättra den biologiska bekämpningen i flera odlingssystem.

,

There has been av increased use of chemical pesticides to manage pests in various cultivated crops. Strawberries, which account for the largest part of Sweden´s berry production, are no exception. The use of chemical pesticides leads to many arthropod pests developing resistance to them, while the natural enemies of the pests are negatively affected. Therefore, it is important to find other, more sustainable ways of dealing with arthropod pests. Planting flower strips is a method that can be used to increase and preserve the biodiversity of arthropods in cropping systems. By attracting and favoring natural enemies, flower strips have the potential to be used as a method to improve the biological control, in various cropping systems. This thesis therefore investigates the effects seen of using flower strips as a method to improve biological control, focusing on strawberry cultivation. This thesis also investigates whether there are any specific factors that influence the effect of flower strips as a method to improve biological control in strawberry production, and whether there is potential to use flower strips as a method to improve biological control in strawberry production in Sweden. This thesis shows that most studies from the literature study have led to an increase in natural enemies in strawberry fields with flower strips compared to fields without flower strips, with some studies also showing a reduction in pests. At the same time, the identification of arthropods on yellow sticky traps showed that fields with flower strips had fewer pests overall compared to fields without flower strips, in terms of the total number of individuals. It was also found that several specific factors influence the effect of flower strips used as a method to improve biological control, where the species of the flower strip, the location of the flower strip and the surrounding landscape have an influence. The results indicate that there is potential to use flower strips as a method to improve biological control in several cropping systems.

Main title:Blomsterremsor som metod för en förbättrad biologisk bekämpning
Subtitle:attraktion av naturliga fiender i jordgubbsodling
Authors:Nilsson, Sara
Supervisor:Viketoft, Maria and Rodriguez-Gasol, Neus
Examiner:Stenberg, Johan A
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Blomsterremsor, biologisk bekämpning, skadegörare, naturliga fiender, jordgubbar, Fragaria x ananassa, biodiversitet, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20113
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 07:42
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics