Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ola and Eriksson, Eric, 2024. Faktorer som påverkar regelefterlevnad hos lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
960kB

Abstract

Att lantbruket är en bransch som är hårt reglerad råder det inga tvivel om.
Syftet med denna studie är att undersöka vad det är för faktorer som gör att lantbrukare har svårt att
efterleva de lagkrav som ställs, samt vilka faktorer som lantbrukarna upplever ligga bakom orsaken
till avvikelser. För att uppfylla studiens syfte har vi intervjuat mjölkgårdar med följdfrågor och
använt en semistrukturerad kvalitativ intervju. Genom en kvalitativ intervju kommer den personliga
upplevelsen kunna förklaras och förstå lantbrukaren på ett bättre sätt. Ett explorativt urval har
använts och är till för att ge information och insikter inom ämnet. Genom att undersöka nya idéer,
teorier inom detta relativt outforskade ämnet.
Resultatet visar att när det sker avvikelser från dessa regelkrav framgår det mer som ett normalfall
än en oegentlighet. Från intervjuerna framgick det att stress kopplat till den administrativa bördan
är en stor faktor. Denna stress kan sedan påverka den kognitiva förmågan. Vilket gör att arbeten
som görs på rutin glöms av. I denna studie kategoriseras stress som en psykologisk faktor och är den
som är mest påtaglig. Att minska den administrativa bördan bör ses som en av de viktigaste
åtgärderna och minska stressen som lantbrukarna upplever gentemot myndigheternas kontroller.

,

There is no doubt that agriculture is a heavily regulated industry.
The purpose of this study is to investigate what factors make it difficult for farmers to comply with
the legal requirements, as well as what factors the farmers feel are behind the cause of deviations.
To fulfill the purpose of the study, we have interviewed dairy farms with follow-up questions and
used a semi-structured qualitative interview. Through a qualitative interview, the personal
experience will be explained and the farmer understood in a better way. An exploratory sample has
been used and is there to provide information and insights within the subject. By investigating new
ideas, theories in this relatively unexplored subject.
The result shows that when there are deviations from these regulatory requirements, it appears more
like a normal case than an irregularity. From the interviews it emerged that stress linked to the
administrative burden is a big factor. This stress can then affect cognitive ability. Which means that
work that is done on a routine basis is forgotten. In this study, stress is categorized as a psychological
factor and is the most noticeable. Reducing the administrative burden should be seen as one of the
most important measures and reduce stress that farmers experience in relation to government
inspections.

Main title:Faktorer som påverkar regelefterlevnad hos lantbrukare
Authors:Andersson, Ola and Eriksson, Eric
Supervisor:Germundsson, Lisa
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY012 Lantmästarprogrammet 180,0 hpp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:avvikelser, bakomliggande faktorer, regelefterlevnad, lagstiftning, konsekvenser, Australia Tax Office, APO, BISEP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20112
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 06:29
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics