Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Oskar and Skyggeson, Martin, 2024. Resurseffektivare bevattning : en analys av barriärer och behov av bevattningstekniska hjälpmedel inom jordbruk. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vattenresurserna inom jordbruket förväntas globalt sjunka med 50% inom de närmsta 30 åren visar
prognoser. Detta utgör bland det största hotet för livsmedelsförsörjningen i framtiden (Fogelfors,
2015). Utifrån en studie som gjorts i Sverige belyses problematiken att det svenska jordbruket inte
är rustade för extremväder, vilket visades vid torkan 2018. Studien hänvisar att det svenska
jordbruket är i behov av att implementera nya teknologier för att vara bättre rustade inför torka i
framtiden (Campana et al., 2022).
Denna studie syftar till att undersöka och analysera de barriärer som påverkar implementeringen
av bevattningstekniska hjälpmedel inom jordbruket samt att undersöka om det finns behov för
lantbrukare att med teknik avgöra bevattningsbehovet.
Barriärerna som skall studeras med hjälp av Barriärsmodellen är lågt ekonomiskt utbyte,
bristande kunskap, normer, brist på rådgivning samt tidskrävande. För att analysera lantbrukares
behov av bevattningstekniska hjälpmedel tar denna studie även AIDA-modellen till stöd.
Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer och med en strukturerad tematiskanalys kom
denna studie fram till att de flesta lantbrukare är positivt inställda till bevattningstekniska hjälpmedel
men har ibland svårt att se den verkliga nyttan.
Anledningen till att lantbrukarna upplevde att de saknade ett behov kan kopplas till de hinder
och barriärer till exempel att det ekonomiska utbytet var för lågt, bristfällig rådgivning av ämnet,
bristande kunskap, normer i lantbruksbranschen eller att det är tidskrävande.
De flesta lantbrukare känner till bevattningstekniska hjälpmedel, men få känner till några
återförsäljare på den svenska marknaden. Av studiens resultat går det därför att konstatera att de
flesta lantbrukare hamnar i AIDA-modellens första steg, vilket innebär att de har kännedom om att
det finns bevattningstekniska hjälpmedel men de finner inget intresse i att fördjupa sig i detta ämne.

,

Forecasts indicate that agricultural water resources are expected to decrease globally by 50% within
the next 30 years. This represents one of the greatest threats to future food security (Fogelfors, 2015).
A study conducted in Sweden highlights the issue that Swedish agriculture is not prepared for
extreme weather, as evidenced by the drought in 2018. The study suggests that Swedish agriculture
needs to implement new technologies to be prepared for future droughts (Campana et al., 2022).
This study aims to investigate and analyze the barriers affecting the implementation of irrigation
technologies in agriculture and to examine whether there is a need for farmers to use technology to
determine irrigation needs.
The barriers to be studied using the barrier theory model include low economic returns, lack of
knowledge, norms, lack of advisors, and time-consuming. To analyze farmers need for irrigation
technologies, this study also utilizes the AIDA model.
Through semi-structured qualitative interviews and a structured thematic analysis, this study
found that most farmers are positively inclined towards new technology but sometimes struggle to
see its real benefits.
The reasons farmers felt they lacked a need for these technologies could be linked to the obstacles
and barriers, such as low economic returns, inadequate advice on the subject, lack of knowledge,
norms within the agricultural sector, or that it is time-consuming.
Most farmers are aware of irrigation technologies, but few know of any suppliers in the Swedish
market. The results of the study indicate that most farmers fall into the first stage of the AIDAmodel, meaning they are aware that irrigation technologies exist but have no interest in delving
deeper into the subject.

Main title:Resurseffektivare bevattning
Subtitle:en analys av barriärer och behov av bevattningstekniska hjälpmedel inom jordbruk
Authors:Carlsson, Oskar and Skyggeson, Martin
Supervisor:Blix Germundsson, Lisa
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY012 Lantmästarprogrammet 180,0 hpp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:bevattning, bevattningstekniska hjälpmedel, teknik, jordbruk, jordfuktsmätare, transpirationsmätare, vattenbalansberäkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20106
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 06:25
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics