Home About Browse Search
Svenska


Lorin, Daniel and Kårlin, Jacob, 2024. Vart tar kvävet i gödslade mellangrödor vägen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta arbete var att undersöka hur mycket kväve, i form av mineraliserat kväve (N-min), som olika mellangrödor, både gödslade och ogödslade, kan leverera via marken till huvudgrödan stärkelsepotatis, efterföljande vår. Vi studerade detta i ett odlingsförsök som genomförts av Lyckeby, i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp, under hösten 2023 och våren 2024. Försöksfältet var beläget på Åsums Boställe i Kristianstad. På fältet odlades höstkorn år 2022 – 2023, varpå mellangrödorna etablerades den 4 augusti 2023, efter skörd av höstkornet. Enligt Lyckebys försöksplan var hälften av parcellerna med mellangrödor kvävegödslade med 50 kg N per ha (Axan och resterande var ogödslade. På 24 av försökets 84 försöksparceller skördades, i mitten av oktober 2023, mellangrödornas ovanjordiska biomassa. I januari och april 2024 togs
jordprover för mätning av N-min i hela försöksfältet.
Resultaten från försöket visar att den ovanjordiska biomassans mängd hos mellangrödorna, i mitten av oktober, generellt ökade p.g.a. kvävegödslingen. Vid mätning av N-min i jorden, i mitten av april 2024, så kunde vi konstatera att det inte fanns någon skillnad i markens kväveinnehåll. Detta resultat var oberoende om mellangrödorna var gödslade, ogödslade eller skördade. Eftersom försöket inte var tillräckligt bra randomiserat kan det inte göras några statistiska slutsatser utöver biomassans mängd.
Den trend som däremot kunde ses var att N-min i de skördade mellangrödornas försöksparceller i genomsnitt inte förlorade så mycket kväve i marken, bara ca 7 kg N mer per ha, jämfört med de som var oskördade, vilket gör det försvarbart att använda mellangrödornas ovanjordiska biomassa som biogassubstrat alternativt som grovfoder på senhösten.
En annan trend var att de mellangrödor som gödslades med 50 kg N per ha vid etableringen i augusti 2023, så kunde vi vid N-min-mätningen, i mitten av april 2024, i medeltal endast hitta ca 4 kg mer N-min per ha.
Sen är ju frågan hur gödsling respektive bortförsel av mellangrödorna, med de små förändringarna i N-min, påverkar skörden av potatisstärkelse hösten 2024, men det är något som inte behandlas i detta arbete.

,

This work aimed to investigate how much nitrogen, in the form of N-min, different intermediate crops, both fertilized and unfertilized, can deliver via the soil to the main crop, starch potatoes, the following spring. We studied this in a cultivation trial conducted by Lyckeby, in collaboration with SLU Partnership Alnarp, during the autumn of 2023 and spring of 2024. The trial field was located at Åsums Boställe in Kristianstad. On the field, autumn barley was grown in 2022 - 2023, after which the intermediate crops were established on 4 August 2023, after harvesting the autumn barley. Half the number of the intermediate crop plots were nitrogen fertilized with 50 kg N per ha (Axan) and the rest were unfertilized. In 24 of the 84 experimental plots, the above-ground biomass of the intermediate crops was harvested in mid-October 2023.
The results of the trial show that the aboveground biomass of the intermediate crops, in mid-October, generally increased due to nitrogen fertilization. When measuring soil N-min in mid-April 2024, we found that there was no difference in soil nitrogen content. This result was independent of whether the intercrops were fertilized, unfertilized or harvested. As the trial was not sufficiently well randomized, no statistical conclusions can be drawn beyond this result.
The trend that could be seen, however, was that the N-min in the harvested intermediate crops experimental plots on average did not lose that much nitrogen, only about 7 kg N more per ha, compared to those that were unharvested, which makes it justifiable to use the intermediate crops aboveground biomass as biogas substrate or as forage in late autumn.
Another trend was that the catch crops that were fertilized with 50 kg N per ha at the time of establishment in August 2023, we could only find an average of about 4 kg more N-min per ha at the N-min measurement in mid-April 2024, which does not make the nitrogen fertilization of the intermediate crops justifiable.
Then there is the question of how fertilization or removal of the intermediate crops, with the minor changes in N-min, affects the harvest of potato starch in autumn 2024, but this is something that is not dealt with in this work.

Main title:Vart tar kvävet i gödslade mellangrödor vägen?
Authors:Lorin, Daniel and Kårlin, Jacob
Supervisor:Svensson, Sven-Erik and Hansson, David
Examiner:Prade, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Mellangröda, gödslad, skördad, kväve, kväveefterverkan, N-min-analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20102
Language:Swedish
Additional Information:EW240628
Deposited On:28 Jun 2024 05:21
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics