Home About Browse Search
Svenska


Apell, Felicia and Engström, Alva, 2024. Fritt utvecklad skog i stadsnära lägen : perspektiv utifrån kommunal förvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Betydelsen av kommunägd stadsnära skog har blivit allt större i takt med att städerna blivit större och fler människor vistas i dessa skogar. Det har visat sig att de stadsnära skogarna främjar rekreation och bidrar till god folkhälsa. Som förvaltare av den stadsnära skogen är det viktigt att utvärdera olika skogliga skötselalternativ och hur dessa påverkar skogens sociala-, biologiska-och ekonomiska värden.

Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse för- och bedöma huruvida den kommunalt ägda skogen i stadsnära lägen bör lämnas åt fri utveckling. Detta undersöks genom en enkät skickad till de 50 största svenska kommunerna, sett till folkmängd. I enkäten samlas kommunernas åsikter in kring för-och nackdelar med fritt utvecklad skog, risker samt dess konsekvenser.

Studiens resultat visar att majoriteten av kommunerna både har fritt utvecklad skog och annan typ av skog i sitt innehav. I dagsläget, utgör den fritt utvecklade skogen en minoritet av kommunernas totala skogliga innehav. Svaren i enkäten tyder på att det är viktigt att väga skogens olika nyttigheter och värden mot varandra innan beslut tas kring den stadsnära skogen. Av de inkomna svaren på enkäten går det inte att dra slutsatser kring om den fritt utvecklade skogen i stadsnära skogen bör lämnas orörd eller inte. Att ha olika typer av skogar som sköts på olika sätt, kan utifrån kommunernas perspektiv vara den optimala kompromissen. På detta sätt ser kommunerna till att skogens samtliga värden tas i beaktning och att personer som brukar skogen på olika sätt, som exempelvis för jakt, rekreation, biologiska värden, kan hitta bra skogar för just sin föredragna aktivitet.

För att kunna utvärdera vilka risker och effekter den fritt utvecklade skogen i stadsnära lägen har på sikt, skulle liknande studier med kontinuerliga intervall kunna genomföras. Detta för att se om- och i sådana fall hur kommunernas perspektiv på den fritt utvecklade skogen förändras. Liknande studier med landets alla 290 kommuner hade kunnat bidra till slutsatser kring huruvida geografiskt läge påverkar förvaltningen av den stadsnära skogen.

,

The importance of municipally owned forests close to urban areas is becoming increasingly important as the cities grow larger and more people live in these urban areas. It has been shown that the forests close to urban areas promote recreation and contribute to good public health. As a manager of the forest close to urban areas, it is important to evaluate different forest management alternatives and how these affect the forest's social, biological and economic values.

The purpose of the essay is to gain a greater understanding of and assess whether the municipally owned forest in locations close to the city should be left to free development. This was done by sending a survey to the 50 largest municipalities in Sweden, in terms of population. In the survey, the municipalities' opinions were gathered regarding the pros and cons of freely developed forests, risks and its consequences.

The study shows that the majority of municipalities have both freely developed forest and other types of forest in their holdings. Currently, the freely developed forest constitutes a minority of the municipalities' total forest holdings. The responses in the survey indicate that it is important to weigh the different uses and values of the forest against each other before decisions are made about the forest in urban areas. From the responses received in the survey, it was not possible to draw any conclusions about if the freely developed forests close to urban areas should be left without any maintenance or not. From the perspective of the municipalities, having different types of forests that are managed in different ways can be the optimal compromise. In this way, the municipalities ensure that all the values of the forest are taken into account.

In order to be able to evaluate the long-term risks and effects of the freely developed forest in locations close to urban areas, similar studies at continuous intervals can be carried out. In order to see if and in such cases how the municipalities' perspective on the freely developed forest changes. Similar studies with all of Sweden´s 290 municipalities could have contributed to conclusions about whether geographical location affects the management of the forest close to urban areas.

Main title:Fritt utvecklad skog i stadsnära lägen
Subtitle:perspektiv utifrån kommunal förvaltning
Authors:Apell, Felicia and Engström, Alva
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:39
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SK002 Forest Business Management (BSc) 180.0 hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Kommunägd skog, miljöpsykologi, naturskog, rekreation, skogliga nyttigheter, skogliga värden, stadsnära skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20084
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20084
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 08:08
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics