Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Lukas and Sandwall Åhlin, David, 2024. Främmande trädslag i svenska skogar : rekreationsvärde och individers attityder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics


Full text not available

Abstract

Att undersöka främmande trädslags rekreationsvärde har värde av flera skäl. Skogen har en stor inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Skogen är viktig för människors hälsa och vidare bör allmännhetes intressen skall tas i hänsyn vid skötsel av våra skogar. Trots detta finns det en brist på studier om rekreationsvärde i svenska skogar som undersökt främmande trädslag. Detta trots att en betydande mängd produktiv skogsmark planterats med främmande trädslag under 1970–1995. Därför är det nödvändigt att undersöka rekreationsvärdet av främmande trädslag för att bättre förstå deras roll i skogen och hur de påverkar människors upplevelser.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rekreationsvärdet kan förändras av främmande trädslag. Upplevs det en skillnad för rekreationsvärdet om det är silvergran istället för den inhemska granen? För att uppnå detta syfte tillämpades en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes via videolänk för att öka medverkningsgraden samt för att underlätta dokumentationen och valideringen. Analysen av transkriberingen inkluderade en användning av grundad teori, öppen kodning samt tematisk analys för att bättre kunna identifiera övergripande teman.

Resultatet tyder på komplexiteten för hur människors preferenser och attityder påverkas av främmande trädslag samt varierande åsikter människor emellan. Resultatet pekar på att människors preferenser av skogar påverkas av en sammansättning av praktiska, estetiska, professionella och rekreativa faktorer. Främmande trädslags utseende i sig påverkade inte de intervjuades attityd gentemot dem utan istället de främmande trädslagens negativa konsekvenser på skogens ekosystem och vidare rekreationsvärdet

Summary

Examining the recreational value of non-native species is valuable for many reasons. Forests have a significant impact on people's health and well-being, and the public's interests should be considered in the management of our forests. Despite this, there is a lack of studies on recreational value in Swedish forests that have examined non-native species. This is despite a significant amount of productive forest land being planted with non-native species during 1970–1995. Therefore, it is necessary to examine the recreational value of non-native species to better understand their role in the forest and how they affect people's experiences.

The purpose of this paper is to investigate how the recreational value can change with non-native species. Is there a perceived difference in recreational value if it is silver fir instead of the native spruce? To achieve this purpose, a qualitative research method with semi-structured interviews was applied. Interviews were conducted via video link to increase participation rates and to facilitate documentation and validation. Transcripts were analysed with the use of grounded theory, open coding, and thematic analysis to better identify overarching themes.
Results for the study indicate a complexity of how people's preferences and attitudes are affected by non-native species as well as varying opinions among people. Results suggest that people's preferences for forests are influenced by a combination of practical, aesthetic, professional, and recreational factors. Non-native species' appearance itself did not affect the interviewees' attitudes towards them but rather the negative consequences of non-native species on the forest ecosystem and further on recreational value.

Main title:Främmande trädslag i svenska skogar
Subtitle:rekreationsvärde och individers attityder
Authors:Hellgren, Lukas and Sandwall Åhlin, David
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:37
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SK002 Forest Business Management (BSc) 180.0 hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Inställning, exotiska träslag, produktionsskog, sociala värden, visuella preferenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20078
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 06:01
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics