Home About Browse Search
Svenska


Lindskog, Nora, 2024. Svenska, yrkesmässiga äppelodlares syn på konsumentinformation : hur påverkar konsumenter och deras kunskap försäljningen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Äpplen har odlats i Sverige i hundratals år. Det är en av de frukter som äts mest i Sverige och det finns goda förutsättningar att odla och lagra dem. Den svenska produktionen är mer hållbar på grund av kortare transporter, mindre besprutning och en större användning av förnybar energi, jämfört med utländsk produktion. Produktionen ger också arbetstillfällen samt bidrar till Sveriges ekonomi. Äpplet har utöver det haft en stor plats i svensk kultur och historia. Syftet med detta kandidatarbete är att, med hjälp av semistrukturerade intervjuer, ta reda på vilka mervärden den svenska äppelproduktionen samt de svenska äpplena har. Hur konsumenterna kan påverka utbudet av äpplen. Vilken information som krävs samt hur den bäst förmedlas till konsumenterna, för att försäljningen av svenska äpplen ska öka. Utöver intervjuer med äppelodlare om konsumenter genomfördes också en narrativ litteratursökning om ämnet.
Svenska äpplen kan idag lagras och säljas året runt. Den inhemska odlingen står trots det bara för 20% av äpplena på den svenska marknaden. Odlarna är de som producerar äpplena och konsumenterna är de som i slutändan äter dem. De är alltså början och slutet av livsmedelskedjan. Det är ofta också de som är mest respektive minst insatta i produktionen av äpplen. Parterna mellan dem i kedjan, alltså grossisterna och butikerna, är i regel stora företag med makt, pengar och stort inflytande på marknaden. De anses därför ha stor påverkan på producenter och konsumenter. Men utan producenter finns det inga äpplen och utan konsumenter finns det ingen som äter dem. Utifrån detta resonemang väcktes intresset att ta reda på vad producenterna tycker är viktig information om odlingen. För att sedan diskutera, om och hur, konsumenterna kan påverka äppelförsäljningen om de hade haft mer information om hur den fungerar.
Resultaten visade att det är många faktorer som påverkar de svenska producenterna. Trots det gynnar inte Sveriges rådande försäljningssystem dem, vilket är ett problem. Många konsumenter i Sverige kan väldigt lite om äpplen och yrkesmässig äppelproduktion. Både vad gäller hur den går till i allmänhet samt hur den ser ut i Sverige kontra resten av världen. Producenterna bedömde att den viktigaste informationen för konsumenterna var hur produktionen fungerar och hur den svenska produktionen skiljer sig från andra länders, både i och utanför EU. Hur informationen bäst förmedlas var dock svårare för producenterna att svara på. Men förslag gavs på ökad exponering av producenter i media, exempelvis via ett tv-program om konventionell äppelproduktion.
Konsumenterna kan påverka försäljningen genom att höja efterfrågan på svenska äpplen. Respondenterna fastställde att den nuvarande marknaden och försäljningssystemet, för svenska äpplen, har mycket att förbättra. Det menade de dock att de svenska äppelproducenterna också hade. Det bästa och enklaste sättet att utöka försäljningen och belysa fördelarna med svensk odling, utöver det odlarna kan göra själva, ansågs vara genom ett gemensamt arbete mellan alla led i livsmedelskedjan samt de svenska politikerna. Alltså krävs det att alla förstår vikten av den inhemska produktionen. Producenterna tryckte också på att det säkert skulle vara svårt, men inte omöjligt, att genomföra!

,

Apples have been grown in Sweden for hundreds of years. It is one of the most popular fruits in Sweden and the conditions for growing and storing them are beneficial there. The Swedish production is more sustainable due to shorter shipping, less spraying, and the larger usage of renewable energy, compared to foreign production. The production also contributes to the Swedish economy, and offers work opportunities. The apple has also hade a big part in Swedish history and culture. The purpose of the research was to, with the help of semi-structured interviews, find out which added values are present within the Swedish apple cultivation and the Swedish apples. How consumers can affect the supply of apples. Which information is necessary, and how it is best communicated to the consumers, if the sales of Swedish apples are to increase. Beside interviews with apple farmers about consumers, a literature search was also done on the subject.
Today, Swedish apples can be stored and sold all year round and yet only 20% of the apples on the Swedish market are grown within the country. The farmers produce the apples and the consumers eat them. They are therefore the first and last parts of the food chain. They are probably also the most and the least informed about apple production. The parties between them within the food chain, the wholesalers and the stores, are usually big corporations with a lot of money, power and influence on the market. They are known to have a big impact on the producers and consumers. However, without the farmers no one will cultivate the apples and without the consumers no one will eat them. From this thought process the inspiration came to find out what information the farmers think is important. To then find out if, and how the consumers can affect the sale of Swedish apples, if they would have more knowledge about the production.
The results show that there are many factors affecting the Swedish apple farmers. Yet the current Swedish market does not benefit them, which is an issue. Many Swedish consumers know very little about apples and apple cultivation. Both when it comes to the production in general, and the differences between the Swedish and the non-Swedish production. The producers assessed that it was how the production works and the differences between Swedish and non-Swedish apple farming, both within and outside of the EU, that is the most important for the consumers to know. The best way to inform the consumers was a difficult question to answer for the farmers. They suggested an increase in farmers being shown in the media, for example through a tv-program about commercial apple production.
Consumers can affect the sales of Swedish apples by increasing the demand for them. The producers stated that the current sales system for apples in Sweden has a lot of issues that need to be solved. Although, so do the Swedish farmers. The best and easiest way to increase sales, and shine a light on the advantages of Swedish production, apart from what the producers can do themselves, was believed to be through a common effort between all of the actors in the food chain. That includes the politicians. It seems that everyone need to understand the importance of national production. The producers also highlighted that it would be hard, but not impossible to do!

Main title:Svenska, yrkesmässiga äppelodlares syn på konsumentinformation
Subtitle:hur påverkar konsumenter och deras kunskap försäljningen?
Authors:Lindskog, Nora
Supervisor:Drottberger, Annie
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Information, konsument, livsmedelsbranschen, malus, producent, svenskt mervärde, SWOT, tematisk analys, äppelodling, äppelproduktion, äpple
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20076
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20076
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 06:07
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics