Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Louise, 2024. Grovfodrets betydelse i foderstaten för hälsan hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
556kB

Abstract

För att tillgodose energibehovet för en högproducerande mjölkko utgörs foderstaten av grovfoder tillsammans med en andel kraftfoder. Nötkreatur är anpassade att bryta ner och smälta grovfoder och det stimulerar idissling och salivproduktion som hjälper till att bibehålla stabilt pH i våmmen vilket skapar en god våmmiljö för mikroberna. Kraftfoder med mycket stärkelse har däremot visat sig kunna ge problem då fermentation av stärkelsen bidrar till lågt pH i våmmen och kan rubba mikrobiotan. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka grovfodrets betydelse i foderstaten för mjölkkors hälsa och lyfta fram vilka för- och nackdelar det finns med utfodring av olika andelar grovfoder och kraftfoder till mjölkkor. Det har visat sig finnas betydligt fler fördelar med utfodring av hög andel grovfoder med avseende på hälsan än hög andel kraftfoder och det verkar finnas ett samband mellan djurets hälsa och mikrobiotans aktivitet och population. Eftersom gräs är kons naturliga föda och deras digestionsorgan och fodersmältning är anpassad att smälta foder med mycket fibrer, har en foderstat innehållande grovfoder positiva effekter på våmmens mikrobiota. En ko som däremot får i sig mycket stärkelserikt kraftfoder under en kortare tid kan drabbas av metaboliska störningar såsom acidos och fång på grund av förändringar i våmmens mikrobiota orsakat av lågt pH. Det är därför viktigt att tillgodose nötkreaturens behov av grovfoder då det har en betydande roll för djurets hälsa och fysiologiska funktioner.

,

To meet the energy requirement of a high-producing dairy cow, the diet consist of roughage with a proportion of concentrate. Cows are adapted to break down and digest roughage and it stimulates rumination and saliva production which helps maintain a stable pH in the rumen and creates a good rumen environment for the microbes. Concentrate with a lot of starch, on the other hand, has been shown to cause problems as the fermentation of the starch contributes to a low pH in the rumen and can disturb the microbiota. The purpose of this literature study is to investigate the importance of roughage in the diet for the health of dairy cows and to highlight the advantages and disadvantages of feeding different proportions of roughage and concentrate to dairy cows. It has been shown that there are more health benefits from feeding a higher proportion of roughage than a higher proportion of concentrate and there seems to be a connection between the health of the animal and the activity and population of the rumen microbiota. Since grass is the cow’s natural feed and their digestive system is adapted to digest fibrous forage, a diet containing roughage has positive effects on the rumen microbiota. In contrast, a cow that ingests concentrates with high starch content for a short period of time may suffer from metabolic disorders such as acidosis and laminitis due to changes in the rumen microbiota caused by low pH. It is therefore important to meet the cow’s need for roughage as it has an important role for the animal’s health and physiological functions.

Main title:Grovfodrets betydelse i foderstaten för hälsan hos mjölkkor
Authors:Nilsson, Louise
Supervisor:Lindberg, Mikaela
Examiner:Rustas, Bengt-Ove
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:mikrobiota, våm-pH, acidos, fång, kraftfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20058
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20058
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 10:00
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics