Home About Browse Search
Svenska


Lind, Ebba, 2024. Utfodring med hela insektslarver till odlad fisk : status och perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

För att göra akvakulturen mer hållbar behövs ersättning till dagens kommersiella foder som består till största del av soja och fiskmjöl. Insektslarver är ett potentiellt hållbart alternativ. Larver möjliggör en cirkulär produktion eftersom de kan födas upp på substrat av organiskt avfall och omvandla det till ett högvärdigt foder innehållande proteiner, lipider, vitaminer och mineraler. Uppfödningen har en effektiv markanvändning och vattenbehovet är lågt. Insekter är även en del av de flesta odlade fiskarters naturliga diet. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka möjligheten att utfodra odlad fisk med hela insektslarver av olika arter och hur fisken påverkas av det. Arbetet kommer huvudsakligen att fokusera på två av de mest utforskade arterna amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) och vanlig mjölbagge (Tenebrio molitor), med avseende på deras potential som fodermedel för odlad fisk. Litteraturstudien diskuterar även uppfödningssubstratets påverkan på larvernas näringsinnehåll och hur lämpligt det är att tillämpa i fiskens diet för att täcka deras proteinbehov. Arbetet tar även upp potentialer så som att utfodring av hela insektslarver kan användas för att undvika stegen av resurskrävande processer som krävs för att göra insektsmjöl. Även andra utmaningar tas upp så som att hela insektslarver innehåller höga lipidhalter vilket kan påverka fisken. Sammantaget indikerar genomgången litteratur att en partiell inkludering av hela insektslarver i fiskens diet är möjlig utan att negativt påverka fiskens tillväxt och hälsa.

,

To make aquaculture more sustainable, substitutes for today's commercial feeds consisting mostly of soy and fish meal need to be found. Insect larvae are a potentially sustainable alternative. Larvae enable circular production as they can be reared on organic waste substrate and convert it into a high-value feed containing proteins, lipids, vitamins and minerals. The rearing is efficient in terms of land use and does not require much water. Insects are also part of the natural diet of many farmed fish. The aim of this literature review is to investigate the possibility of feeding farmed fish with whole insect larvae of different species and how the fish are affected by it. The primary focus will be on two of the most researched species, black soldier fly (Hermetia illucens) and yellow mealworm (Tenebrio molitor), regarding their potential as feed for farmed fish. The literature review also discusses the influence of the rearing substrate on the nutritional content of the larvae and how suitable it is to apply in the fish diet to cover their protein needs. The work also addresses potentials such as feeding whole insect larvae to avoid the steps of resource-intensive processes required to make insect meal. Other challenges are also addressed, such as the fact that whole insect larvae contain high lipid levels which can affect fish. Studies addressed in the work indicates that a partial inclusion of whole insect larvae in the fish diet is possible without negatively affecting fish growth and health.

Main title:Utfodring med hela insektslarver till odlad fisk
Subtitle:status och perspektiv
Authors:Lind, Ebba
Supervisor:Vidakovic, Aleksandar and Carlberg, Hanna
Examiner:Kiessling, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:akvakultur, nutrition, näringsinnehåll, cirkulärt fiskfoder, vanlig mjölbagge, amerikansk vapenfluga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20054
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 07:50
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics