Home About Browse Search
Svenska


König, Emma, 2024. Ståndortsanpassade trädval för gatu-och torgmiljö : en undersökning av lämpliga arter för växtzon 2–3 med fokus på tolerans för torka, salt och vind. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie undersöker vilka träd som kan passa i gatu-och torgmiljö i växtzon 2–3 i svenskt klimat. Ett urval av trädarter har gjorts utifrån en litteraturstudie och en undersökning med hjälp av mailkorrespondens med trädexperter. De aspekter som har tagits beaktande för metoderna är framför allt de abiotiska faktorerna: torka, salt och vind. Sedan har ståndortsanpassade val gjorts utifrån två fiktiva ståndorter med olika mikroklimat. Vidare har trädarterna studerats baserat på livslängd. Det vill säga om trädarterna har potential att bli långlivade i sitt naturliga habitat. Litteraturstudien består av två delar. Det första avsnittet är en introduktion till stadsmiljön och de abiotiska faktorerna torka, salt och vind. Det andra avsnittet behandlar trädval kopplade till dessa abiotiska faktorer. Vidare baseras avsnitt två på ett ramverk som bland annat utgår från trädval baserade på två fiktiva ståndorter, naturliga utbredningsområden, lämplighet för svenska förhållanden och tillgänglighet på Stångby plantskola. Listas inte trädarten på Stångby plantskola har annan plantskola valts. I den undersökande delen ”Mailkontakt med trädexperter” redovisas resultatet med hjälp av tre urval. I urvalen presenteras 4 tabeller med förslag på trädarter. Förslagen på trädarterna kommer ifrån ett frågeformulär som 3 respondenter inom den hortikulturella sektorn fick besvara. Detta gäller Urval 1. I Urval 2–3 vidareutvecklades urvalsförfarandet och även ramverket blir aktuellt i detta avseende. Det som lades till i Urval 2–3 var bland annat kategorierna ”Långlivad” och ”Salt”. Vidare hör även trädarterna samman med två fiktiva platser, Plats 1 och Plats 2. Plats 1 är en trafikerad gatumiljö som är vindutsatt, solexponerad, varm och torr. På platsen förekommer det vägsaltning. Plats 2 är en skyddad, mindre trafikerad torgmiljö. Platsen kan bli lika torr, varm och solexponerad som plats 2. Resultatet från litteraturstudien visar bland annat att trädarterna som valts ut har vissa morfologiska strategier för att kunna hantera de abiotiska faktorerna torka, salt och vind. Både litteraturstudien och undersökningen visar att det finns ett fåtal trädarter som kan hantera samtliga abiotiska faktorerna i olika uträckning, samt kan anses som långlivade.

,

This study investigates trees suitable for street and public square environments for the Swedish climate. The trees are adapted for the Swedish hardiness zones 2–3. The tree selection is issued from two methods: a literature review and an examination, conducted through email correspondence with tree experts. The main aspects of these methods are the abiotic factors: drought, salt, and wind. The selection of trees stems from two fictitious locations with different microclimates. Furthermore, the tree species have been studied based on their life span, specifically assessing their potential to be long lived in their natural habitat. The literature review consists of two chapters. The first chapter is an introduction to the city environment and the abiotic factors drought, salt, and wind. The second chapter explore tree selection linked to these factors. Chapter two is based on a framework which includes two fictitious locations, natural distribution areas, suitability for Swedish climate conditions and accessibility in Stångby nursery. If the tree species is not listed at Stångby nursery, another nursery has been chosen. In the examination method "Mailkontakt med trädexperter" the results are presented as 3 assortments. In these assortments, 4 tables are presented with a selection of tree species. The suggestions for the tree species in Selection 1 comes from a questionnaire with 3 respondents from the horticultural sector. In Selection 2–3, the selection procedure was developed furthermore, and the framework also becomes relevant in this regard. The added information in Selections 2–3 was, for instance the categories “Longevity” and “Salt”. Additionally, the tree species are also connected with two fictitious locations, Location and Location 2. Location 1 is a busy street environment that is exposed to wind, sun, and a hot and dry climate. Road salting occurs on site. Location 2 is a protected square environment with less traffic. This site can also be exposed to the sun and get warm and dry. The results from the literature review show, among other things, that the selected tree species have certain morphological strategies to be able to cope with these abiotic factors. The literature review and the examination show that there are a limited selection of trees managing all tree abiotic factors to varying extents and can be considered long-lived.

Main title:Ståndortsanpassade trädval för gatu-och torgmiljö
Subtitle:en undersökning av lämpliga arter för växtzon 2–3 med fokus på tolerans för torka, salt och vind
Authors:König, Emma
Supervisor:Ingemansson, Karin
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, trädval, abiotiska faktorer, stadsklimat, lokalklimat, mikroklimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20031
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2024 07:38
Metadata Last Modified:18 Jun 2024 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics