Home About Browse Search
Svenska


Lazarz, Gabriella, 2024. Oönskat beteende hos katt : rådgivning och kunskap hos veterinärstudenter med respektive utan klinisk erfarenhet och leg veterinär med kort respektive lång klinisk erfarenhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta examensarbete utgjordes av en enkät som veterinärstudenter och legitimerade veterinärer fick besvara under en 3-veckors-period under hösten 2023. Enkäten bestod av 5 fiktiva fallbeskrivningar innehållande vanliga oönskade beteenden hos katt. Syftet med denna studie var att undersöka hur respondenterna väljer att hantera de olika fallen. Vilka typer av åtgärder sätts in samt vilken rådgiv-ning ger man ägaren. Vidare ställdes även frågan om respondenten kunde ange orsaken bakom det oönskade beteendet som beskrevs.
I resultatet framkom det att respondenterna gärna ville rekommendera miljöåtgärder för samtliga fall. Medan ingen av respondenterna i något av fallen ville ta en utförligare anamnes. Avseende orsaken bakom det uppvisade beteendet så hade majoriteten av respondenterna god kunskap om detta.
Slutligen kunde man konstatera att det finns en god grundläggande kunskap bland responden-terna avseende orsaker bakom olika oönskade beteenden. Däremot var åtgärderna och råden som gavs till djurägare i vissa fall bristfälliga och saknade vetenskaplig grund. Främst gällande fall E (urinmarkering) där endast ett fåtal ville behandla katten med läkemedel, trots att det finns omfattande forskning gällande val av läkemedel med gott behandlingsresultat.
Studien visar även på att det finns flera sätt att tänka kring och att lösa fall med oönskat beteende. Denna studie lyfter flera tillvägagångssätt bland veterinärer och veterinärstudenter om hur de olika situationerna kan lösas. Denna kunskap kan förhoppningsvis leda till en större förståelse bland veterinärstudenter och legitimerade veterinärer. Som slutligen leder till en ökad kattvälfärd. För att citera Sigmund Freud ”Time spent with cats is never wasted”.

,

This project consisted of a survey that veterinary students and licensed veterinarians had to answer during a 3-week period. The questionnaire consisted of 5 fictitious case descriptions containing common unwanted behaviours in cats. The aim of this study was to investigate how the respondents handle the different cases. What types of measures are put in place and what advice is given to the owner. Furthermore, the question was also if the respondent could state the reason behind the unwanted behaviour.
The results showed that the respondents were happy to recommend environmental measures for all cases. While none of the respondents in any of the cases wanted to take a more detailed medical history. Regarding the reason behind the displayed behaviour, many respondents had good knowledge of this.
Finally, it could be stated that respondent have a basic knowledge regarding the reason behind the unwanted behaviour. But that the measures and advice given to animal owners were in some cases weak and lacked scientific basis. Mainly concerning case E (urine marking) where only a few wanted to treat the cat with medicine, it was believed that there is extensive research regarding the choice of medicine with good treatment results.
The goal of this study was to investigate how veterinary students and licensed veterinarians handle cases where an unwanted behaviour is displayed. The study also shows that there are several ways to think about and resolve cases of unwanted behaviour. This knowledge can hopefully lead to greater understanding among veterinary students and licensed veterinarians. Which finally gives our cats an increased quality of life. To quote Sigmund Freud "Time spent with cats is never wasted".

Main title:Oönskat beteende hos katt
Subtitle:rådgivning och kunskap hos veterinärstudenter med respektive utan klinisk erfarenhet och leg veterinär med kort respektive lång klinisk erfarenhet
Authors:Lazarz, Gabriella
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Lundberg, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:oönskat beteende, pica, katt-kattaggression, omvänd aggression, missriktat jaktbeteende, urinmarkering, katt, legitimerade veterinärer, veterinärstudenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20025
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2024 08:15
Metadata Last Modified:14 Jun 2024 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics