Home About Browse Search
Svenska


Leão Sjöblom, Michaela, 2024. Aggression hos hundar : orsaker och hantering i veterinärmiljö och hemmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Aggressiva beteenden hos hundar kan ha många olika grundorsaker. Dessa beteenden kan vara normala för situationen som hunden befinner sig i för att kommunicera men de kan också ha en underliggande patofysiologisk orsak. Att kunna läsa av hundens kroppsspråk för att tidigt förstå och hantera hundens behov är av kritiskt värde för att hindra allvarliga händelser som exempelvis hundbett. De som behöver kunna läsa av hundar är både djurhållaren i sitt hem och vardag men även personer som arbetar vid en veterinärklinik behöver kunna läsa av sina patienter som en del i att ge bra vård.
Detta arbete är framtaget för att kunna ge en ökad förståelse kring vad som ligger bakom aggressiva beteenden hos hundar och hur man kan förebygga och hantera dessa beteenden i veterinärmiljö och i hemmiljö.
Frågeställningarna som ligger till grund för detta arbete är: Vad ligger bakom aggressivt beteende hos hund? Hur kan man förebygga och hantera uppvisat aggressivt beteende hos hund i klinikmiljö? Hur kan man förebygga och hantera uppvisat aggressivt beteende i hemmiljö?
Detta är en litteraturstudie baserat på artiklar från databasen Primo. Artiklarna valdes genom sökorden: dog* OR canine* AND resource guarding, rehom* reason*, aggression, behaviour/behavior, bite/biting, growl*, body AND language. Andra artiklar som inkluderades var från referenslistor som hittades i facklitteratur och artiklar.
Orsakerna till aggressivt beteende är många och behöver inte vara isolerade. Saker som påverkar aggressionen är förhållandet mellan djurhållare och hund, djurhållarens personlighet och hur denne behandlar sin hund. Hos hundar kan genetik och bakomliggande sjukdomar ligga till grund. Djurhälsopersonalens kunskaper och beteende kan också ha en inverkan i hundars aggressivitet på klinik. Sådant som deras förmåga att läsa av hundar, hur de interagerar med dem men också hur mycket de är villiga att lägga ner på att göra dagens och framtida besök så bra som möjligt för hundarna. Det finns möjligheter att utreda och behandla aggression hos hundar med exempelvis medicinering och träning. Hanteringen och träningen kan appliceras på veterinärklinik och i hemmiljö.
Det författaren till detta arbete tar med sig från denna litteraturstudie är att vikten av kunskap om och agerande kring hundars kroppsspråk inte kan överskattas. Det är förvisso inte alltid det går att styra de saker som ligger bakom aggression hos hundar. Dock kan en ökad kunskap kring möjliga orsaker ge djurhållare en bättre möjlighet att förebygga och hantera beteendet. Mental hälsa är en del av hälsan och bör därför tas på allvar även från djursjukvårdens sida.

,

Aggressive behaviours in dogs can have many different root causes. These behaviours may be normal for the situation the dog is in to communicate but they may also have an underlying pathophysiological cause. Being able to read the dog's body language in order to understand and deal with the dog's needs early on is of critical value in preventing serious incidents such as dog bites. Those who need to be able to read dogs are both the animal keeper in their home and everyday life, but also people who work at a veterinary clinic need to be able to read their patients as part of providing good care.
This paper is written to provide an increased understanding of what lies behind aggressive behaviours in dogs and how to prevent and manage these behaviours in the veterinary environment and in the home environment.
The questions that form the basis of this work are: What is behind aggressive behaviours in dogs? How can you prevent and handle demonstrated aggressive behaviours in dogs in a clinic environment? How can demonstrated aggressive behaviours in the home environment be prevented and handled?
This is a literature study based on articles from the database Primo. The articles were selected using the keywords: dog* OR canine* AND resource guarding, rehom* reason*, aggression, behaviour/behavior, bite/biting, growl*, body AND language. Other articles included were from reference lists found in the literature and articles.
The causes of aggressive behaviour are many and do not have to be isolated. Things that affect aggression are the relationship between animal keeper and dog, the personality of the animal keeper and how they treat their dog. In dogs, genetics and underlying diseases can be the cause of aggression. The veterinary staff's knowledge and behaviour can also have an impact on dogs' aggressiveness at the clinic. Such as their ability to read dogs, how they interact with them but also how much they are willing to spend on making today's and future visits as good as possible for the dogs.There are possibilities to investigate and treat aggression in dogs with, for example, medication and training. The handling and training can be applied at the veterinary clinic and in the home environment.
What the author of this work takes away from this literature study is that the importance of knowledge about and action around dogs' body language cannot be overestimated. It is certainly not always possible to control the things that are the cause of aggression in dogs. However, increased knowledge about possible causes can give animal keepers a better opportunity to prevent and manage the behaviour. Mental health plays a big role in health and should therefore be taken seriously also from the side of animal health.

Main title:Aggression hos hundar
Subtitle:orsaker och hantering i veterinärmiljö och hemmiljö
Authors:Leão Sjöblom, Michaela
Supervisor:Skånberg, Lena
Examiner:Carlsson, Gunnar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:hund, aggression, beteende, träning, behandling, veterinär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19991
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2024 07:33
Metadata Last Modified:01 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics