Home About Browse Search
Svenska


Berglert, Carl and Lagerfelt, Adam, 2024. Vad är viktigt i valet av företagsform? : en studie av aktiebolag i lantbrukssektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det har länge funnits en trend med att antalet jordbruksföretag i Sverige minskar och från 2010 har antalet företag minskat från 71 000 till 58 000. Antalet jordbruksföretag som bedrivs i aktiebolag har dock under samma period legat stabilt kring 5200 vilket har resulterat i att andelen aktiebolag ökat från 7,4 till 9,4 procent under perioden. I och med den gällande jordförvärvslagen går det inte att förvärva åkermark som juridisk person, med vissa undantag. Detta har resulterat i att det oftast är driften som bedrivs i aktiebolagsform i de verksamheter som har denna företagsform. Fastställandet av det optimala valet av företagsform är dock utmanande på grund av många påverkande faktorer och komplexa regelverk. Det kan speciellt vara utmanande i mindre familjeföretag där verksamheten påverkas av ytterligare parametrar såsom ägarnas familjesituation där verksamheten på sikt behöver anpassas för kommande generationsväxlingar och ta familjens samarbete i verksamheten i beaktning. Faktorer som skiljer företagsformerna åt är bland annat dess olika skatteregler, struktur samt ansvarsfördelning.

Denna studie har som syfte att ge en djupare förståelse kring varför småföretagare väljer att starta aktiebolag baserat på företags finansiella situation och mål. Därav kommer studien att analysera tre olika fallföretag som med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk vilket omfattar företagsform, strategi, rationella val och värderingar. Studien utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats där tre semistrukturerade intervjuer har utförts, analyserats och format ett resultat som ligger till grund för studiens diskussion och slutsats.

Studiens resultat visar att lönsamheten är central inom de verksamheter som har undersökts, de bakomliggande orsakerna till att vilja vara lönsam varierar dock och är förankrade i företagarnas individuella målsättningar.
Lantbrukarna uppnår genom aktiebolaget en högre lönsamhet, då skattemässiga verktyg såsom 3:12-reglerna lett till en lägre beskattning i verksamheterna. För att ytterligare minska skatter har vissa även kombinerat skattemässiga verktyg från den enskilda näringsverksamheten, som räntefördelning. Genom en god skatteplanering kan enligt resultatet en bättre lönsamhet uppnås. Respondenterna identifierar även fördelar med aktiebolagsformens tydliga struktur och möjligheten till lika ägande ses som fördelaktigt för att underlätta familjesamarbete och generationsskifte samt skapa en ökad samhörighet och förståelse från närstående.

,

There has been a long-standing trend in Sweden where the number of agricultural enterprises is decreasing. Since 2010, the number of such enterprises has dropped from 71,000 to 58,000. However, the number of agricultural enterprises operating as limited companies has remained stable at around 5,200 during the same period, resulting in the percentage of limited companies increasing from 7.4 to 9.4 percent. Due to the existing land acquisition law, it is not possible to acquire arable land as a legal entity, with some exceptions. This has led to the majority of operations being conducted in the form of limited companies for those adopting this legal structure. Determining the optimal choice of legal form is challenging due to numerous influencing factors and complex regulations, especially in smaller family enterprises where additional parameters, such as the owners' family situations, must be considered. This is crucial for adapting the business for future generational transitions and taking the family's collaboration in the business into account. Factors distinguishing the legal forms include different tax rules, structure, and distribution of responsibilities.

This study aims to provide a deeper understanding of entrepreneurs' strategies regarding the choice of legal form based on the financial situation and goals of the enterprises. Therefore, the study will analyze three different case companies based on the theoretical framework, which includes legal form, strategy, rational choices, and values. The study adopts a qualitative method with an inductive approach, conducting three semi-structured interviews that have been analyzed to form results serving as the basis for the study's discussion and conclusions.

The study's findings indicate that profitability is central to the examined enterprises, although the underlying reasons for seeking profitability vary and are anchored in the individual goals of the entrepreneurs. Farmers achieve higher profitability through the limited company, as tax tools such as the 3:12 rules have resulted in lower taxation. To further reduce taxes, some have also combined tax tools from sole proprietorship, such as interest distribution. According to the results, better profitability can be achieved through effective tax planning. Respondents also identify advantages in the clear structure of the limited company form, and the possibility of equal ownership is seen as advantageous for facilitating family collaboration and generational succession, as well as creating increased cohesion and understanding among relatives.

Main title:Vad är viktigt i valet av företagsform?
Subtitle:en studie av aktiebolag i lantbrukssektorn
Authors:Berglert, Carl and Lagerfelt, Adam
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1573
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Företagsform, aktiebolag, lantbruk, rationella val
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19955
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2024 07:29
Metadata Last Modified:16 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics