Home About Browse Search
Svenska


Tempte, Sara, 2024. Privatträdgårdens funktion för stressåterhämtning med naturen som inspirationskälla : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Enligt världshälsoorganisationen och folkhälsomyndigheten ökar den psykiska ohälsan gradvis, både i Sverige och globalt. Mycket tyder på att det har ett samband med vår livsstil, där många människor upplever stress och lider brist på återhämtning. I litteraturen har naturen sedan flera tusen år tillbaka beskrivits ha positiv inverkan på människors hälsa. I slutet av 1900-talet började forskare inom klimatpsykologi utveckla teorier som pekar på samma sak. En stor del av dessa kretsar kring offentliga miljöer. Detta arbete syftar däremot till att samla kunskap kring vad forskningen säger om privatträdgården som en potentiell plats för återhämtning från stress. Det inriktar sig också på att undersöka om en gestaltning inspirerad av naturen skulle kunna vara fördelaktig i detta sammanhang. Litteraturstudier av de mest tongivande teorierna inom miljöpsykologi samt av litteratur som beskriver naturen, både som begrepp och som landskap har gjorts. Efter det analyserades och diskuterades resultaten av studien. Slutsatsen blev att privatträdgården kan ses som en intressant plats för vidare forskning. Det finns resultat och resonemang inom dagens forskning som indikerar på positiva effekter, men inte tillräckligt för att avgöra dess verkliga betydelse. Vidare drogs slutsatsen att mycket i forskningen talar för att naturen har en helande kraft. En naturinspirerad gestaltning av privatträdgården skulle kunna gynna återhämtning från stress. Men mycket talar för att begreppet natur för oss människor kan innebära så väl orörd vildmark som mer vardagliga platser, och även på att arv och tidigare erfarenheter har inverkan på hur vi tolkar naturliga miljöer. Därför krävs en grundlig analys, av behov, önskemål, erfarenheter och referenser som beställaren har innan designern kan skapa sig en bild kring utformningen och vilka växter, material och andra element som är lämpliga för att gynna återhämtning för just dem.

,

Mental illness is gradually increasing, both in Sweden and in the rest of the world, according to the World Health Organisation and the The Public Health Agency of Sweden. A lot indicates a connection to our current lifestyle where many people experience stress and suffers from a lack of recovery. Since thousands of years, nature is being described in literature as having a positive impact on human health. In the late 20th century, scientists in the field of environmental psychology began developing theories that points in the same direction. A big part of their work revolves around public spaces. The purpose of this essay however, is to gather knowledge and to decipher what the research says about the private garden as a potential place for stress recovery. It also intends to examine if a garden design inspired by nature could be beneficial in this context. Literature studies were done, on the leading theories within environmental psychology and also on the topic of nature, both as a concept and as a landscape.
Afterwards the results were analyzed and discussed. The conclusion was that the private garden can be looked upon as an interesting place for continued research. Existing results and reasoning within current research indicates a positive effect on stress. However, not enough to decide its factual meaning. Further, the conclusion was drawn that a lot of research motivates nature as a healing force. A design inspired by nature could benefit recovery from stress. But much suggests that nature as a concept has different meanings to different people. It could mean wilderness as well as everyday places. Heritage and previous life experiences could also influence how we interpret natural environments. Consequently a thorough analysis of the costumers needs, wishes, experiences and references has to be made. Only thereafter the designer can create a personalized image of how to use modelling, plants, materials and other elements to make a suitable restorative environment for them.

Main title:Privatträdgårdens funktion för stressåterhämtning med naturen som inspirationskälla
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Tempte, Sara
Supervisor:Chojnowski, Kamil
Examiner:Christoffersen, Lisbet
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljöpsykologi, återhämtning, stress, natur, privatträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19954
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19954
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2024 07:27
Metadata Last Modified:16 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics