Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Linn and Hager, Nora, 2024. Värdet av träd i privatträdgårdar : kopplat till reglerande ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Idag används ekosystemtjänster i en allt större utsträckning för att visa på de värden och egenskaper träden i vår omgivning kan bidra med i vår vardag. I den urbana staden utgör privat mark en stor del av trädbeståndet, vilket sköts till stor del av privatpersoner. I detta arbete har avsikten varit att undersöka hur pass stor kunskap privatpersoner har om värdet av sina träd och deras reglerande ekosystemtjänster, samt undersöka om det skiljer sig åt hos privatpersoner med äldre respektive yngre trädgårdar. Arbetet har även undersökt hur kunskapen kring träd hos privatpersoner skulle kunna öka. Genom en intervju med Blaz Klobucar, forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp, samt genom litteraturstudier och en enkätundersökning där brev skickades ut till utvalda områden med privata trädgårdar, har vi fått svar på frågor kring vilken kunskap privatpersoner besitter om värdet av sina träd kopplat till reglerande ekosystemtjänster. Undersökningen visade en bristande kunskap bland privatpersoner när det gäller hanteringen av sina träd och förståelsen för de reglerande ekosystemtjänster de genererar. Slutsatsen har lett till ett behov av att öka medvetenheten kring trädens värde för att minska onödiga avverkningar på privat mark. Vid inflyttning bör kommunen ta initiativ genom att informera privatpersoner om eventuellt värdefulla träd på deras tomt. Genom användning av olika verktyg såsom i-Tree, Alnarpsmodellen och ESTER 2.0 kan privatpersoner förbättra sin kunskap om träd och överväga att anlita kunniga arborister för att säkerställa att träden vårdas på ett optimalt sätt. Undersökningen visade ingen betydande åldersrelaterad skillnad när det kom till privatpersoners syn på träd i trädgårdar. Det understryker vikten av att rikta information och utbildning om trädens värde till en bred demografisk målgrupp för att främja bevarandet av träd och deras ekosystemtjänster.

,

Today, ecosystem services are increasingly utilized to demonstrate the values and contributions that trees in our surroundings can provide in our daily lives. In the urban setting, private land constitutes a significant portion of the tree population, and its care is largely entrusted to private individuals. The purpose of this work has been to investigate the extent of knowledge private individuals possess about the value of their trees and their regulating ecosystem services. Additionally, the study aimed to explore whether there are differences among individuals with older versus younger gardens. The research also delved into how knowledge about trees among private individuals could be increased. Through an interview with Blaz Klobucar, a researcher at the Department of Landscape Architecture, Planning, and Management at SLU in Alnarp, along with literature reviews and a survey distributed via mail to selected areas with private gardens, we have obtained answers to questions regarding the knowledge private individuals have about the value of their trees in relation to regulating ecosystem services. The study revealed a lack of knowledge among private individuals regarding the management of their trees and the understanding of the regulating ecosystem services they generate. The conclusion has led to a need to increase awareness about the value of trees to reduce unnecessary tree removal on private land. Upon moving to a new residence, the municipality should take the initiative to inform individuals about potentially valuable trees on their property. By utilizing various tools such as i-Tree, the Alnarpsmodellen, and ESTER 2.0, private individuals can improve their knowledge about trees and consider hiring knowledgeable arborists to ensure optimal tree care. The study did not indicate a significant age-related difference in private individuals' perspectives on trees in gardens. This underscores the importance of directing information and education about the value of trees to a broad demographic to promote the conservation of trees and their ecosystem services.

Main title:Värdet av träd i privatträdgårdar
Subtitle:kopplat till reglerande ekosystemtjänster
Authors:Svensson, Linn and Hager, Nora
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:reglerande ekosystemtjänster, stadsträd, privatägda träd, trädkrontäckning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19953
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19953
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2024 07:21
Metadata Last Modified:16 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics