Home About Browse Search
Svenska


Kinnunen, Moa, 2023. Beståndsanpassad skötsel och intensivare skogsbruk i Norra Skogs tjänst Skogsägarstrategi– analyser med Heureka. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Skogsförvaltningen är ett komplext ämne och förändringar av skogsskötsel och skogstillstånd kan ta lång tid. För att uppfylla den privata enskilda skogsägarens mål med sitt brukande är skoglig planering och beslutsstöd viktigt. Det vanligaste beslutstödet är i form av en skogsbruksplan som består av skoglig data och föreslagna åtgärder över en tioårsperiod.
Värdeskapande skogsskötsel är Norra Skogs benämning av deras skogsskötselmodell, vilket den skogliga rådgivningen grundar sig på. Modellen består av tre huvudinriktningar: Normalskogsbruk (3T), Intensivare skogsbruk (4T) och Alternativ beståndsanpassad skogsskötsel (ABS). Gällande beslutsstöd har Norra Skog har tagit ett steg längre med tjänsten skogsägarstrategi. Tjänsten innehåller en mer ingående målformulering av skogsägarens mål som ligger till grund för en analys av fastigheten i det skogliga beslutsstödsystemet Heureka PlanVis. De viktigaste skogliga förändringarna och ekonomiska avkastningen över en 50-årsperiod presenteras samt en handlingsplan för de närmaste tio åren. Syftet med tjänsten skogsägarstrategi är att anpassa skötseln efter förutsättningar på fastigheten samt skogsägarens målformulering. Den nuvarande skogsägarstrategi omfattar inte alla tre huvudinriktningarna i Heureka som ingår i Norra Skogs skogsskötselmodell, värdeskapande skogsskötsel, utan endast Normalskogsbruk (3T).
Syftet med projektet var att inkludera de två resterande huvudinriktningarna Alternativ beståndsanpassad skogsskötsel (ABS) och Intensivare skogsbruk (4T) i Norra Skogs skogskötselmodell värdeskapande skogsskötsel, Detta har gjorts genom att identifiera vilka skogsskötselmetoder som vardera huvudinriktningen innehåller, samt fastställa vilka avdelningsegenskaper som kan implementeras i beslutsstödsystemet Heureka PlanVis med det skogliga data som finns tillgängligt från skogsbruksplanen, som analysen baseras på. Sedan utvecklades vägvalsfrågor för att identifiera intresse för ABS och/eller 4T i skogsägarens målformulering. Till sist utvecklades simulerings- och optimeringsmodeller i Heureka PlanVis och på så vis skapades ett nytt ramverk till skogsägarstrategi som inkluderar tre skogsskötselmodeller av Norra Skogs skogsskötselprogram värdeskapande skogsskötsel.

,

Forest management is a complex subject and changes of forest management and forest conditions can take a long time. In order to fulfill the private individual forest owners’ goal with their forest, forest planning and decision support is important. The most common decision support is in the form of a forest management plan that consist of forest data and proposed measures over a ten-year period.
Value-creating forestry is Norra Skog’s name for their forestry consultancy is based on, the model consists of three main orientations: Normal forestry (3T), Intensive forestry (4T) and Alternative stand-adapted forestry (ABS). Regarding decision support, Norra Skog has taken a step further with the service forest owner strategy, Skogsägarstrategi. The service contains a more detailed goal formulation of the forest owner´s goals, which is the base for the analysis of the property in the forest decision support system Heureka PlanWise. The most important forest changes and economic returns over a 50-years period are presented, as well as proposed measures over a ten-year period. The purpose of the forest owner strategy service is to adapt management to the conditions on the property and the forest owner’s goal formulation. The current forest owner strategy include only Normal forestry (3T) in Norra Skog’s Forest management model and Heureka.
The aim of the project was to include also Alternative stand-adapted forestry (ABS) and Intensive forestry (4T) in Norra Skog's forestry model value-creating forestry and Heureka analyses in Norra Skog's service forest owner strategy. This has been done by identifying which forest management methods each main orientation contains, as well as determining which management that can be implemented in the decision support system Heureka PlanWise with the forest data available from the forest owner's plan, on which the analysis is based on. With the above determination, route selection questions were developed to identify interest in ABS and/or 4T in the forest owner's goal formulation. Finally, simulation and optimization models were developed in Heureka PlanWise and in this way a new framework for forest owner strategy was created which includes all the three forest management models of Norra Skog's forestry program value-creating forestry.

Main title:Beståndsanpassad skötsel och intensivare skogsbruk i Norra Skogs tjänst Skogsägarstrategi– analyser med Heureka
Authors:Kinnunen, Moa
Supervisor:Sängstuvall, Lars
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:556
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:alternativ beståndsanpassad skogsskötsel, Heureka PlanVis, intensiva skogsskötsel, gödsling, snabbväxande trädslag, skogsägarstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19929
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19929
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2024 06:30
Metadata Last Modified:15 May 2024 08:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics