Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Beata, 2024. Trädens reglerande roll i den hållbara staden : en studie av egenskaper som påverkar värmereglering, dagvattenhantering och luftrening. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I och med stadens ökade befolkningsmängd kan förtätningsprocesserna bidra till att grönområden och delar av trädbestånd försvinner, för att ta plats till nybyggnation. De högt tätbefolkade urbana miljöerna med ökad densitet av byggnader och hårdgjorda miljöer påverkas ofta kraftigt av klimatförändringar. Idag utmanas städer av torka, värmeböljor, översvämningar och dålig luftkvalitet. Dessa utmaningar ger upphov till skador och förluster på både hälsa och miljö. Att plantera träd och dra nytta av deras ekosystemtjänster har förslagits som en naturlig lösning till att hantera de klimatrelaterade effekterna. I och med begränsat utrymme för plantering av träd i staden är det av ännu större vikt att dagens och framtidens val av arter är välgrundade beslut. För en hållbar stadsplanering krävs ökad förståelse över vilka trädarter som bäst tillgodoser de specifika behoven och nyttor en viss plats kräver.
I syfte att underlätta valet av trädart kommer denna litteraturstudie, med hjälp av tidigare forskning, ta reda på vilka artegenskaper som främjar de positiva effekterna av ekosystemtjänsterna; värmereglering, dagvattenhantering och luftrening. Litteraturstudien visade bland annat att träd kan ta upp luftföroreningar genom bladen och att mängden bladarea är en påverkande faktor. Vidare kan träd via transpiration bidra positivt till dagvattenhantering och värmereglering. Studien visade att transpirationshastigheten påverkas av olika faktorer såsom trädkronans storlek.
Därefter kommer denna studie titta närmare på om det finns samband mellan egenskaper som mest effektivt främjar de olika ekosystemtjänsterna. Studien visade exempelvis att vikten av en tätare och mer omfattande trädkrona har positiv inverkan på flera ekosystemtjänster.
Slutligen kommer studien att undersöka hur dessa egenskaper kan ha varierande betydelse och relevans beroende på olika sammanhang. Studien visar att en aspekt vid val av träd är att ta hänsyn till när på året det önskas störst effekt av ekosystemtjänsten. Följaktligen lyfter studien fram en diskussion kring hur lövträd och barrträd kan ha potentiella för- och nackdelar i stadslandskapet.

,

With increasing populations in urban areas, densification processes can lead to the disappearance of green spaces and tree stands in order to make room for new constructions. Densely populated urban environments with an increased density of buildings and hardscapes are often significantly affected by climate change. Cities today face challenges such as drought, heatwaves, floods, and poor air quality, resulting in damage and losses to both health and the environment. Planting trees and harnessing their ecosystem services have been proposed as a natural solution to address these climate-related effects. Given the limited space for tree planting in the city, it is even more crucial that current and future species selections are well-founded decisions. Sustainable urban planning requires an increased understanding of which tree species that are best suited to meet the specific needs and benefits that a particular location requires.
In an effort to facilitate the choice of tree species, this literature review will explore the trait characteristics that promote the deliverance of the ecosystem services: heat regulation, stormwater management, and air purification. The study revealed that trees can absorb air pollutants through their leaves, with the quantity of leaf area being a influencing factor. Furthermore, trees contribute positively to stormwater management and heat regulation through transpiration. The study indicated that the transpiration rate is influenced by various factors, such as the size of the tree canopy.
Furthermore, this study will examine whether there are connections between characteristics that most effectively promote different ecosystem services. For instance, the study demonstrated that the importance of a denser and more extensive tree canopy has a positive impact on several ecosystem services.
Finally, the study investigates how these characteristics may have varying importance and relevance depending on different contexts. The study emphasizes that one aspect to consider in tree selection is the timing of the year when the greatest impact of the ecosystem service is desired. Consequently, the study initiates a discussion on the potential advantages and disadvantages of deciduous and coniferous trees in urban landscapes.

Main title:Trädens reglerande roll i den hållbara staden
Subtitle:en studie av egenskaper som påverkar värmereglering, dagvattenhantering och luftrening
Authors:Johansson, Beata
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Anna, Lund
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:reglerande ekosystemtjänster, stadsträd, egenskaper, värmereglering, dagvattenhantering, luftrening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19858
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19858
Language:Swedish
Deposited On:15 Apr 2024 06:04
Metadata Last Modified:16 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics