Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Emelie, 2024. Det urbana barrträdets liv : från frö till etablering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan 70-talet, då barrväxter var den stora trenden i många trädgårdar, har användningen av dessa vintergröna träd avtagit betydligt. De allra senaste åren har dock en vändning skett, då barrträdens härdighet och ekosystemtjänster i staden har uppmärksammats allt mer. De egenskaper som de vuxna, etablerade barrträden kan bidra med är förstås en betydande anledning att välja in dem i stadens planteringar. Detta arbete fokuserar dock på de faktorer som säkerställer att trädet har möjlighet att planteras i staden överhuvudtaget, det vill säga uppdrivningen av barrträd på plantskolan, samt etablering, skötsel och artdiversitet av barrträd.
Faktorer inom förökning, skötsel, produktion, etablering och artdiversitet har tagits i beaktning och undersökts utifrån litteratur samt plantskolornas information. Resultaten visar att de mest betydelsefulla faktorerna för en framgångsrik och effektiv produktion innefattar förökning, beskärning, växtskydd, och etablering. Förökningen är mer komplicerad än vid lövträd, eftersom odlingen av barrträd ännu inte är så pass utbredd och det därför inte finns tillräckligt med dokumenterade frökällor av känd proveniens. Beskärningen är en mindre tidskrävande process än hos lövträd, eftersom det naturliga växtsättet inte kräver lika många eller stora insatser. Växtskydd är mindre problematiskt hos barrträd då de i lägre utsträckning utsätts för angrepp jämfört med lövträd. Etableringen är svårare hos barrträd, på grund av deras svårigheter att bilda förankrande rötter.

,

Since the 70’s, when conifers were the great trend within a lot of Swedish gardens, the use of these evergreen trees have decreased considerably. The last few years has been a turning point though since the hardiness and ecosystem services of the conifers in the city are being increasingly noticed. The traits that the adult, established conifers contribute with is of course a meaningful reason to choose them for the city plantations. This work is focused on the factors that enables the tree to be planted in the city at all, that is the cultivation of conifers in the nursery production and establishment, maintenance, and species diversity of conifers.
Factors such as propagation, maintenance, production, establishment, and species diversity have been considered and been researched based on literature and information from nursery production. The results show that the most meaningful factors for a successful and effective production of conifers are propagation, pruning, plant protection, and establishment. The propagation is more complicated than with broad leaf because of today’s moderate conifer production that limits the amount of documented seed sources of known provenance. Pruning is a less time-consuming process compared to broad leaf since the natural growth habit does not demand as much maintenance. Plant protection of conifers is less problematic than of broad leaf trees since they to a lesser extent are a subject to pathogens. The establishment of conifers is of greater difficulty because of its difficulty to induce anchoring roots.

Main title:Det urbana barrträdets liv
Subtitle:från frö till etablering
Authors:Johansson, Emelie
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Lund, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:plantskoleproduktion, stadsträd, förökning, skötsel, stadsetablering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19857
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19857
Language:Swedish
Deposited On:15 Apr 2024 06:01
Metadata Last Modified:16 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics