Home About Browse Search
Svenska


Forsman, Sofia, 2024. Preoperativ intraartikulär analgesi och dess effekter på rörelseasymmetri och serum amyloid A efter artroskopi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Artroskopi utgör idag en av de vanligaste utförda operationer på hästar runt om i världen. Ingreppet orsakar vävnadsskada och därtill smärtsignalering med sensitisering och wind-up som följd, vilket innebär att smärtstimuli amplifieras vid aktivering. En åtgärd för att minska detta är användning av preventiv smärtlindring, där lokalbedövning är ett exempel på användbart läkemedel. I dagsläget saknas det dock praxis huruvida det ska användas i samband med artroskopi. Vidare kan läkemedlet potentiellt verka chondrotoxiskt och risk mot nytta måste därför avvägas.
Studien som utfördes var en randomiserad kontrollerad studie som ämnade undersöka effekten av preoperativ intraartikulär analgesi på postoperativ rörelseasymmetri och att undersöka hur serum amyloid A (SAA) förändras i samband med operation. Studiepopulationen utgjordes av hästar som remitterats till Universitetsdjursjukhuset, Hästkliniken i Uppsala för att genomgå artroskopi. Totalt deltog 15 hästar, varav tre slumpades till behandling. Den obalanserade data i följande observationer medförde att resultatet endast kunde presenteras deskriptivt, och betraktades som en fallserie. Del-tagande hästar studerades perioperativt under tre dagar. Mepivakain eller kontroll gavs och förblev blindat under ingreppet och datainsamlingen.
Resultaten antyder en komplex relation mellan olika faktorer, såsom ingrepp, behandling, kontroll och postoperativ rörelseasymmetri. I vissa fall kunde preoperativ intraartikulär lokalbedövning minska postoperativ rörelseasymmetri och SAA efter unilateral artroskopi. Samtidigt uppvisade den behandlade bilaterala artroskopin en postoperativ rörelseasymmetri och SAA som var högre än dess kontrollgrupp. Utöver detta sågs även att hästar som bandagerades på två ben tilltog mer i asymmetri än hästar som bandagerades på bara ett ben. Ett större urval av hästar hade tillåtit mer adekvata jämförelser och statistisk analys. Det krävs därför vidare kontrollerade studier för att validera dessa observationer.

,

Arthroscopy is currently one of the most performed surgeries on horses worldwide. The surgery involves tissue damage and subsequent pain signaling, leading to sensitization and wind-up, meaning pain stimuli are amplified upon activation. One measure to reduce this is the use of preventive analgesia: the use of analgetic pharmaceuticals before the onset and development of these signalling pathways. Local anesthesia is an example of a useful drug. However, there is to date no established practice regarding its application in arthroscopies, as the medication potentially may have chondrotoxic effects, and the risk-benefit ratio must be considered.
This is a randomized controlled study aiming to investigate the effect of pre-operative intra-articular analgesia on postoperative movement asymmetry and to investigate the peri-operative changes of Serum Amyloid A (SAA). The study population consisted of horses referred to the University Animal Equine Hospital in Uppsala for arthroscopy. A total of 15 horses participated, of which three were randomized for treatment. In consideration of the unbalanced nature of the data, the following observations are solely descriptive and may be regarded as a case series. Participating horses were studied perioperatively for three days. The administered drug (treatment mepivacaine or control sodium chloride) was given during the operation but remained blinded to the surgeon, anesthetist, and data collector.
The results suggest a complex relationship between various factors such as the type of procedure, treatment, control, and postoperative movement asymmetry. In some cases, preoperative intra-articular local anesthesia could reduce postoperative movement asymmetry and SAA following unilateral arthroscopy. However, bilateral arthroscopy treatment exhibited a higher postoperative movement asymmetry and SAA compared to its control group. Additionally, horses that were bandaged on two legs showed a greater increase in asymmetry than horses bandaged on just one leg. A larger sample of horses would have allowed for more adequate comparison and statistical analysis. Therefore, further controlled studies are needed to validate these observations.

Main title:Preoperativ intraartikulär analgesi och dess effekter på rörelseasymmetri och serum amyloid A efter artroskopi
Authors:Forsman, Sofia
Supervisor:Haubro Andersen, Pia and Lundblad, Johan and Gorvy, Dylan
Examiner:Ljungvall, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:häst, artroskopi, smärtlindring, preventiv smärtlindring, lokal-bedövning, inflammationsmarkörer, serum amyloid A, SAA, smärta, hälta, rörelseasymmetri, objektiv rörelseanalys, intraartikulär bedövning, intraartikulärt trauma, OCD, osteochondritis dissecans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19853
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19853
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2024 05:50
Metadata Last Modified:13 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics