Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Josefine, 2024. Dystoki hos katt : diagnos, behandling och resultat. Second cycle, A2E. Uppsalam: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Definitionen av dystoki är en förlossning som inte fortlöper som förväntat. I dagsläget förekommer relativt få studier kring de alternativa behandlingsmetoderna vid dystoki hos katt. Särskilt stor kunskapslucka finns i utvärdering av blodprover hos katter med förlossningssvårigheter.
Studien var en kvantitativ retrospektiv journalgenomgång av honkatter som diagnostiserats och behandlats för dystoki på Universitetsdjursjukhuset, UDS, under studieperioden 2017-01-01 till 2023-11-01.
Syftet med denna studie var att kartlägga utfallet av dystoki beroende på vilka undersökningar och behandlingsmetoder som tillämpats. Frågeställningarna rör sig om vikten av joniserat kalcium och glukosvärden, tidsaspekter, hur behandlingsmetoderna utförs, hur väl ultraljud och röntgen fungerar samt kattungeöverlevnaden kopplat till dessa. Ytterligare frågeställningar i studien inkluderar en mer deskriptiv studie kring hur stor andel av katterna som var raskatter/huskatter, vid vilken årstid flest dystokier uppstod samt vid vilken dräktighetsdag dystokin sker.
Av de katter som inkommer till UDS med dystoki var 36 % huskatter och 64 % raskatter. De flesta fall av dystoki inkom under månaderna mars-augusti. Lite över hälften av alla katter som inkom för dystoki var förstakattare och 81 % hade inte haft dystoki tidigare. Överlevnaden hos katthonorna var 99 % medan kattungeöverlevanden av de kattungar som föddes på UDS var 58 %. Majoriteten av katterna hade hyperglykemi (66 %) och normala kalciumvärden (85 %). En högre överlevnads-andel sågs hos de katter som hade normala glukosvärden. Av katterna hade 7 % hyperkalcemi (>1,4 mmol/L), dessa katter hade lägst andel kattungeöverlevnad med enbart 27 %. Av de 29 % som fick medicinsk behandling lyckades 10 %, medan resterande 19 % behövde gå vidare med kejsarsnitt. Av de lyckade medicinska behandlingarna löstes 70% vid första behandlings givan och 30 % vid iterering av giva. De två givorna hade liknande andel framgång på 38 % respektive 33 %. Gällande typ av läkemedel visade resultat från studien att en kombination av oxytocin och kalcium gav flest lyckade förlossningar. Oxytocin hade som bra effekt redan från låg dos (0,3 IU och uppåt) och kalcium gav bäst effekt vid doser över 4 mg/kg. Av alla dystokierna slutade 83 % med kejsarsnitt. Nästan hälften av de som kejsarsnittades utförde samtidigt en ovariehysterektomi, OHE. I studien visade sig operationstiden inte ha en påverkan för kattungeöverlevnaden. På grund av att katter kan ha en naturlig paus i sin förlossning var undersökningen av tidsaspekter vid behandling svår att tolka. Enligt studiens resultat sågs inte någon direkt koppling till att tid hade en avgörande roll i utfallet av kattungeöverlevnad. Enskilt eller i kombination användes röntgen och ultraljud vid 91 % av dystokierna. Ultraljud användes totalt vid 60 % av fallen och röntgen vid 75 %. För undersökning av antal foster visade resultat att röntgen var det bästa alternativet. Foster som var stressade och hade en hjärtfrekvens lägre än 160 visade sig ha en högre risk för dödsfall efter födsel än de foster som inte uppvisade stress i samband med ultraljudet.
Sammanfattningsvis tyder studieresultaten på att dystoki sällan leder till dödlig utgång för katthonan. Medicinsk behandling har lyckat utfall i 37 %, bäst resultat ses vid de fall som givits en kombination av oxytocin och kalcium. Om inga indikationer för kejsarsnitt finns är medicinsk behandling bra som första behandling, och vid brist av resultat kan kompletteras med kejsarsnitt.

,

The definition of dystocia is a labor that do not progress as expected. There are relatively few studies on the various treatment methods used on cats with dystocia. In particular there is a large gap in the evaluation of blood samples in cats with dystocia.
The purpose of this study was to map the outcome of dystocia depending on which examinations and treatment methods that were applied. The questions concern the importance of ionized calcium and glucose values, time aspects, how the treatment methods are carried out, how well ultrasound and X-ray work and the kitten survival linked to these. More questions in the study include a more descriptive study about what proportion of dystocia cats are purebred/domestic cats, what time of year and what day of pregnancy the dystocias occurs.
The study used medical records to do a quantitative retrospective review of female cats that were diagnosed and treated for dystocia during the period 01-01-2017 to 01-11-2023.
Of the cats that came to the hospital with dystocia, 36% were domestic cats and 69% were purebred cats. Most of the dystocias were received during the months of March-August. 52% of all cats were first-time pregnancy cats and 81% had never had dystocia before. The survival of the female cats was 98% while the kitten survival was 58%. The majority of cats had hyperglycemia (66%) and normal calcium levels (85%). A higher survival rate could be seen in the cats that had normal glucose values. 7% of the cats had hyperkalcemia (>1,4mmol/L), these cats had the lowest percentage of kitten survival with only 27%. 10% of the dystocias resolved with medication alone, which corresponds to 35% of those who were offered medical treatment. Of the successful medical treatments 70% were resolved with the first administration of medication and 30% with the second administration. Administration one and administration two had similar success rates (38% and 33%). Regarding the type of medicine, results from the study showed that a combination of oxytocin and calcium gave the most successful births. Oxytocin had effect from a low dose (0.3IU and above) and calcium had best effect at a dose 4mg/kg and above. 83% of all dystocias ended with caesarean section, of which 24% had previously had unsuccessful medical treatment. Of those who had a caesarean section 49% performed an ovariohysterectomy, OHE, at the same time. The length of the operation time was not found to have an impact on kitten survival. Since cats may have a natural pause in their labor, the investigation of time aspects of treatment was difficult to interpret. According to the results of the study, time had no correlation with kitten survival. Individually or in combination, X-ray and ultrasound were used in 91% of the dystocias. Ultrasound was used in total in 60% of cases and X-ray in 75%. Results showed that X-ray were the best option for evaluation of number of fetuses. Fetuses who were stressed and had a heart rate lower than 160 had a higher of death after birth than the fetuses who did not show stress during the ultrasound scan.
In summary, the study results indicate that dystocia rarely leads to a fatal outcome for the queen. Medical treatment has a success rate of 37%, where most successful results were seen in cases given a combination of oxytocin and calcium. If there are no indications for caesarean section, medical treatment is good as first treatment and can then be supplemented with caesarean section in the event of a lack of results.

Main title:Dystoki hos katt
Subtitle:diagnos, behandling och resultat
Authors:Jakobsson, Josefine
Supervisor:Hermansson, Ulrika and Axner, Eva
Examiner:Sjunnesson, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:dystoki, kejsarsnitt, kalcium, utfodringoxytocin, röntgen, ultraljud, katt, kattungar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19845
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2024 07:37
Metadata Last Modified:12 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics