Home About Browse Search
Svenska


Ahlstrand, Josefine and Åkesson, Matilda, 2024. Kommer framtidens jordgubbar att odlas i tunnel eller på friland? : en intervjustudie baserad på erfarenheter från jordgubbsodlare i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
863kB

Abstract

Odling av jordgubbar kan ske i olika odlingssystem. I föreliggande studie kommer frilandsodling och tunnelodling att beröras utifrån deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En empirisk studie har genomförts som grundar sig i semistrukturerade individuella intervjuer med sex jordgubbsodlare i södra Sverige. Resultatet har analyserats genom tematisk analys och sammanställts i en SWOT- analys.
Resultatet visade att det finns både styrkor och svagheter i båda odlingssystemen. Val av odlingssystem baserar sig på vad odlaren har för mål med sin odling utifrån försäljning, kostnad och vinst. Styrkorna med frilandsodling är att det är ett billigare och enklare odlingssystem som inte ställer lika höga krav på skötsel. En annan styrka är att frilandsodling ger hög skörd vid optimala väderförhållanden och ger god smak på bären. Svagheterna är att odlingssystemet är känsligt för olika väderförhållanden som kan bidra till lägre kvalitet, hållbarhet och högre andel svinn. En annan svaghet med frilandsodling är att säsongen är kortare och att skörden är svårare att styra. Hot mot frilandsodling i framtiden kan bli en ökad efterfrågan från butikskedjor och grossister på tunnelodlade bär. Ett ytterligare hot är framtida klimatförändringar med extremväder. Det kan också vara svårt att hitta tillräcklig arbetskraft. Möjligheterna framåt är att nya sorter förädlas med egenskaper som medför härdighet för extremväder. Genom ökad temperatur kan säsongen förlängas och frilandsodling kan bli mer ekonomiskt försvarbart i jämförelse med tunnelodling.
Styrkorna med tunnelodling är en säker skörd med hög kvalitet och hållbarhet på bären. Odling i tunnel ger också en längre säsong och möjlighet att styra skörden. En ytterligare styrka är att nyttodjur kan användas vid bekämpning av skadedjur. Svagheterna med tunnelodling är den ekonomiska kostnaden och att odlingssystemet är arbetsintensivt. En annan svaghet är att extra pollinatörer behövs och att problem som uppstår snabbt kan eskalera. I framtiden kan hoten för tunnelodling vara att kostnaderna för investering av tunnlar höjs, vilket kan leda till svårigheter att konkurrera prismässigt med bär producerade i billigare odlingssystem. Framtida hot kan också vara att anställa personal med rätt kompetens. Möjligheterna i framtiden för tunnelodling är att nya sorter förädlas med bättre smak. En annan möjlighet är att säsongen kan tidigareläggas på grund av framtidens varmare klimat, vilket kan ge konkurrensfördelar gentemot importerade bär. En ytterligare möjlighet är ökad efterfrågan på tunnelodlade bär från butikskedjor och grossister.
Studiens slutsats är att odling av jordgubbar i tunnel med stor sannolikhet kommer öka i framtiden. Frilandsodlingar kommer troligtvis finnas kvar då det är ett enkelt och billigt odlingssystem.

,

The cultivation of strawberries can occur in various cultivation systems. In the present study, open field cultivation and tunnel cultivation will be discussed based on strengths, weaknesses, opportunities, and threats. An empirical study has been conducted, based on semi-structured individual interviews with six strawberry growers in southern Sweden. The results have been analysed through thematic analysis and compiled into a SWOT analysis.
The results showed that there are both strengths and weaknesses in both cultivation systems. The choice of cultivation system depends on the grower's goals regarding sales, cost, and profit. The strengths of open field cultivation are that it is cheaper, easier, and less labour-intensive. Another strength is that open field cultivation produces high yields in optimal weather conditions and produces strawberries with a good taste. The weaknesses include the sensitivity of the cultivation system to different weather conditions, which can contribute to poorer quality, lower shelf-life, and higher percentage of wastage. Another weakness of open field cultivation is that the season is shorter, and the harvest is more difficult to control. Threats to open field cultivation in the future may include an increased demand from retail and wholesalers for tunnel-grown berries. Other threats are future climate change with extreme weather conditions. It may also be difficult to find sufficient labour. The possibilities in the future are that new varieties are developed, with properties like hardiness to extreme weather. With increased temperatures, the season can be extended, and open field cultivation can become more economically viable compared to tunnel cultivation.
The strengths of tunnel cultivation include a reliable harvest with high quality and shelf-life of the berries. Cultivation in tunnels also provides a longer growing season and the ability to control the harvest. An additional strength is that beneficial insects that are natural enemies to pests can be used. Weaknesses of tunnel cultivation include the economic costs and the labour-intensive nature of the cultivation system. Another weakness is the need for additional pollinators and that problems quickly can escalate in tunnels. In the future, threats of tunnel cultivation may include increased costs for investing in tunnels, which may lead to difficulties to compete on price. Future threats may also involve hiring personnel with the right skills. Opportunities for tunnel cultivation in the future include the development of new varieties with improved taste. Another possibility is that the season might start earlier due to warmer climates in the future, which could increase the competitiveness with imported berries. An additional opportunity is an increased demand for tunnel-grown berries from retail and wholesalers.
The study's conclusion is that the use of tunnel cultivation in strawberry production will likely increase in the future. Open field cultivation will probably persist as a simple and sustainable cultivation system.

Main title:Kommer framtidens jordgubbar att odlas i tunnel eller på friland?
Subtitle:en intervjustudie baserad på erfarenheter från jordgubbsodlare i södra Sverige
Authors:Ahlstrand, Josefine and Åkesson, Matilda
Supervisor:Drottberger, Annie and Nordmark, Lotta
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Fragaria, tunnelodling, frilandsodling, SWOT, klimatförändringar, Sverige, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19822
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19822
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2024 11:12
Metadata Last Modified:06 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics