Home About Browse Search
Svenska


Håstadius, Anna and Andersson, Gisela, 2024. Råg (Secale cereale) som mulchlager vid odling av huvudkål (Brassica oleracea var. capitata) : påverkan på insektsskador. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Befintliga växtskyddsproblem inom jordbruk- och trädgårdsproduktion kommer troligen öka på grund av
klimatförändringar som gör odlingssäsongen längre. Dessutom är trenden att odlarna har allt färre
bekämpningsmedel att tillgå. Ett varmare klimat introducerar nya skadegörare och gynnar befintliga skadegörare
som resulterar i ökat artbestånd och övervintring i Sverige. Detta gör det svårare att hantera skadeangrepp i
odlingar för producenten och det svenska lantbruket behöver hitta alternativa metoder för att minska de
ekonomiska förlusterna. Därav behövs nya odlingstekniker och odlingssystem för att minska skadeangrepp.
Syftet med denna studie var att undersöka om ett odlingssystem med rågmulchlager i huvudkålsodling kan
tänkas påverka skadeinsekter, med underlag av HIR Skånes demonstrationsodling där användning av rågmulch
resulterade i minskat angrepp från skadeinsekter i vitkålsodling. Arbetets mål är att undersöka faktorer som
missgynnar fyra utvalda, vanligt förekommande skadeinsekter i huvudkålsodling idag i Sverige samt besvara
frågeställningen: Hur påverkas de och vad är den bakomliggande orsaken till minskade angrepp av skadeinsekter
i huvudkål när de odlats i rågmulch?
Litteraturstudien utgår ifrån vetenskapliga rapporter, rapport från demonstrationsodlingen från HIR Skåne i
Borgeby och annan relevant fakta.
Resultaten visade att mulch kan påverka skadeinsekters orienteringsförmåga och utgöra en fysisk barriär som
försvårar framkomlighet att nå till värdväxten. Naturliga fiender gynnas av mulchen men ökar inte deras
parasitering och predation på skadeinsekterna. Mikroklimatet blir fuktigare med mulch vilket kan öka
svampangrepp som kan påverka skadeinsekter. Kemiska utsöndringar från råg kan störa skadeinsekter, frågan om
omfattningen kvarstår fortfarande.
Sammanfattningsvis kan mulchen störa skadeinsekters orienteringsförmåga och i vissa fall
reproduktionsförmåga, vilket leder till en minskad kolonisering och population. För att vidare kunna dra definitiva
slutsatser behövs fler studier kring odlingssystem med mulch.

,

The present problems with plant protection in agricultural and horticultural production will probably escalate due
to climate change, which extends the growing season. The trend is also that the number of available pesticides are
constantly reduced by the authorities. A warmer climate introduces new pests and favors existing ones, resulting
in increased species abundance and overwintering in Sweden. This makes it more challenging for producers to
manage pest attacks, and the Swedish agriculture needs to find alternative methods to reduce their economical
losses. Therefore, new cultivation techniques and systems are needed to minimize pest attacks.
The purpose of this study was to investigate whether a cultivation system with a rye mulch layer in cabbage
cultivation could potentially affect pest insects, based on HIR Skåne’s demonstration, where the use of rye as
mulch resulted in reduced insect pest attacks in head cabbage cultivation. The goal of this study is to examine
factors that could disadvantage four selected, commonly occurring pests in head cabbage cultivation in Sweden
today and answer the question of issue: How are pest insects affected, and what is the underlying reason for
reduced pest attacks in head cabbage when cultivated in rye mulch?
The literature study is based on scientific reports, HIR Skåne demonstration report in Borgeby, and other
relevant sources.
Results shows that mulch can have an impact on the orientation capability of insects as it serves as a physical
obstacle that disturbs their ability to find a host plant. Natural enemies can benefit from mulch, though it does not
increase their parasitism and predation on pests. The cultivation system creates a more humid microclimate, which
can increase fungal attacks that may affect pests. Chemical emissions from rye may disrupt pest insects, but the
extent remains uncertain.
To summarize, mulch can interfere with the pest insect's orientation and, in some cases, their reproductive
ability. This leads to a reduced colonization and population. To be able to draw definitive conclusions, more
studies on this cultivation systems with mulch are needed.

Main title:Råg (Secale cereale) som mulchlager vid odling av huvudkål (Brassica oleracea var. capitata)
Subtitle:påverkan på insektsskador
Authors:Håstadius, Anna and Andersson, Gisela
Supervisor:Mogren, Lars and Hansson, Oskar
Examiner:Larsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Mellangröda, allelopati, växtskydd, odlingssystem, orienteringsförmåga, nyttodjur, Plutella xylostella, Delia radicum, Brevicoryne brassicae, Athalia rosae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19817
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2024 05:56
Metadata Last Modified:06 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics