Home About Browse Search
Svenska


Törngren, Vendela, 2024. Resistensläget mot pyrantel hos Cyathostominae spp. på svenska gårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästens små strongylider, Cyathostominae spp., är en betesburen grupp endoparasiter som drabbar häst och finns endemiskt över stora delar av världen. Infekterade hästar utvecklar i normalfallet inte några sjukdomssymtom och avmaskning sker för att hålla smittrycket hos betande hästar och på betet lågt, inte för att eliminera smittan helt. Sedan mitten av 1900-talet har en handfull olika anthel-mintika-grupper utvecklats som varit verksamma mot de små strongyliderna. Över tid har dock oaktsamma avmaskningsrutiner lett till resistensutveckling mot bland annat pyrantel och benzimidasoler, och på senare tid även makrocykliska laktoner i vissa länder. I dagsläget används makrocykliska laktoner och pyrantel i störst utsträckning som behandling mot de små strongy-liderna, och det är därför av intresse att övervaka rådande resistensläge med jämna mellanrum. I den här studien analyserades träckprover från 132 hästar med minst 100 ägg per gram (EPG) träck fördelat på 16 gårdar runt om i södra Sverige för att undersöka resistensutvecklingen hos Cyathosto-minae mot pyrantel. I samband med insamling av provmaterial fick gårdsägarna svara på en enkät rörande gårdens hästhållning och rutiner gällande förebyggande åtgärder och avmaskningsrutiner. Träckprover togs i samband med avmaskning med pyrantel och 14 dagar efter avmaskning. Faecal Egg Count (FEC) analyserades med en modifierad McMaster-metod och Faecal Egg Count Resistance Test (FECRT) genomfördes för att analysera resistensläget. Åtta av de 16 medverkande gårdarna uppvisade en resistent strongylidpopulation. Resultatet tyder på att resistensutvecklingen har fortskridit sedan den senast kontrollerades 2007, trots reglerad användning av anthelmintika sedan dess. Det sågs inga statistiska samband mellan EPG före avmaskning och ålder, eller EPG innan avmaskning och hur ofta gårdarna mockade sina hagar. Det sågs däremot en koppling mellan användandet av separata sommar- och vinterhagar och effekten av pyrantel, de gårdar som applicerade användande av separata sommar- och vinterhagar hade en statistiskt signifikant högre effekt än de gårdar som använde samma hagar året om.

,

The horse's small strongyles, Cyathostominae spp., are a pasture-borne group of endoparasites that
affect horses and are endemic over large parts of the world. Infected horses do not normally develop
any symptoms of disease and deworming is done to keep the infection in grazing horses and on the
pasture low, not to eliminate the infection completely. Since the middle of the 20th century, different
anthelmintic groups effective against small strongyles have been developed. Over time, however,
negligent use of anthelmintics has led to the development of resistance to, among other things,
pyrantel and benzimidazoles, and more recently also macrocyclic lactones in some countries.
Currently, macrocyclic lactones and pyrantel are the main drugs used as treatment against the small
strongyles in horses, and it is therefore of interest to monitor the prevailing resistance for the two
anthelmintics. In this study, faecal samples from 132 horses with at least 100 Eggs Per Gram (EPG)
faeces distributed over 16 farms around southern Sweden were analyzed to investigate the
development of resistance to pyrantel in Cyathostominae spp. The farm owners also answered a
questionnaire concerning the farm's horse management and routines regarding preventive measures
and deworming routines. Faecal samples were collected the same day as deworming and 14 days
after deworming. Faecal Egg Count (FEC) was performed on the stool samples in the form of a
modified McMaster method. Faecal Egg Count Resistance Test (FECRT) was performed to analyze
the resistance status of the farms. Eight of the 16 participating farms showed a resistant strongyle
population. The result indicates that the development of resistance in Sweden has progressed since
it was last checked in 2007, despite regulated use of anthelmintics since then. No connection was
seen between EPG before deworming and age, or EPG before deworming and how often the farms
cleaned their paddocks of manure. There was a connection between the use of separate pastures
depending on season and a lower risk of anthelmintic resistance.

Main title:Resistensläget mot pyrantel hos Cyathostominae spp. på svenska gårdar
Authors:Törngren, Vendela
Supervisor:Tyden, Eva and Osterman Lind, Eva
Examiner:Martin, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Keywords:Cyathostominae, små strongylider, hästens små blodmaskar, anthelmintika,, pyrantel, anthelmintikaresistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19811
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2024 08:05
Metadata Last Modified:05 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics