Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Isabelle, 2024. Traumatiska skador hos jämthundar : en enkätstudie riktad till jämthundsägare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 27 March 2025.

2MB

Abstract

Jämthunden är en ställande älghund. Försäkringsdata från Agria Djurförsäkring mellan åren 2011-2016 indikerar att rasen i högre utsträckning är drabbad av traumatiska skador än genomsnittet för övriga hundraser i Sverige. Utöver Agrias skade- och sjukdomsstatistik finns inga publicerade studier gällande traumatiska skador hos jämthundar och det är viktigt med ny data. Syftet med denna studie var att undersöka skadefrekvens och skadepanorama hos svenska jämthundar från och med år 2017. Denna kunskap kan i sin tur användas för att rekommendera lämpliga skadepreventiva åtgärder och därigenom främja jämthundens hälsa.
En enkät riktad till jämthundsägare togs fram av ansvarig student för arbetet tillsammans med handledarna och distribuerades via Svenska Jämthundklubben (cirka 1300 mejladresser) samt sociala medier. Frågorna syftade bland annat till att ta reda på jämthundsägarnas uppfattning om riskmoment och preventiva åtgärder för traumatiska skador hos sina jämthundar, samt att undersöka förekomst och typer av traumatiska skador bland svenska jämthundar. Parallellt med enkätstudien utfördes en litteraturstudie med fokus på traumatiska skador hos jakt- och arbetande hundar.
Totalt 361 jämthundsägare besvarade enkäten, varav 359 svar var fullständiga. Ungefär hälften av jämthundsägarna hade haft en eller flera jämthundar med en traumatisk skada under 2017 eller senare. De tre vanligaste typerna av skador som angavs var viltskada, sårskada av annan orsak än vilt djur samt traumatisk skada i led/ligament/muskel/sena. Det fanns inget statistiskt signifikant samband avseende kön och respektive typ av traumatisk skada. Däremot fanns ett signifikant samband mellan att som jämthundsägare träna förebyggande med sin hund inför jakt och att ha haft en eller flera hundar med traumatisk skada under 2017 eller senare. Dessutom förelåg ett signifikant samband mellan att som jämthundsägare vara bosatt i Svealand och att ha haft en eller flera hundar med traumatisk skada. Enligt jämthundsägarnas uppfattning var de tre största riskmomenten för traumatiska skador närkontakt med vilt, närhet till större bilväg och otillräcklig kondition hos hunden. Gällande skadeförebyggande åtgärder ansåg jämthundsägarna att förebyggande träning med hunden inför jaktsäsong, att hålla hunden i normalhull och att försöka hålla hunden borta från trafikerade vägar var de tre viktigaste åtgärderna.
Utifrån resultatet i denna studie kan traumatiska skador anses som ett vanligt problem bland svenska jämthundar, vilket även stämmer överens med Agrias tidigare skadestatistik. Då det finns väldigt få tidigare studier att jämföra resultatet med får denna studie betraktas snarare som indikativ gällande traumatiska skador hos jämthundar, än att den har kunnat fastställa faktum och klara samband. Det behövs därför fler studier om traumatiska skador hos jämthundar och jakthundar för att öka förståelsen för skadornas etiologi och konsekvenser. Detta för att kunna presentera evidensbaserade råd kring skadepreventiva åtgärder.

,

The Swedish Elkhound (Jämthund) is a hunting dog putting the game at bay. Insurance data from Agria Djurförsäkring during 2011-2016 indicate that the breed is more prone to traumatic injuries than the average for other dog breeds in Sweden. Apart from Agria's injury and disease statistics, there are no published studies on traumatic injuries in Swedish Elkhounds and it is important with new data. The purpose of this study was to examine the frequency and panorama of injuries in Swedish Elkhounds from the year 2017 onwards. This knowledge can in turn be used to recommend appropriate injury preventive measures, thereby improving the health of Swedish Elkhounds.
A survey directed at owners of Swedish Elkhounds was developed by the author of this study in collaboration with the supervisors and was distributed through the Swedish Elkhound club (approximately 1300 email addresses) and social media. The questions aimed to evaluate the Swedish Elkhound owners' perception of elements of risk and preventive measures for traumatic injuries in their dogs. In addition, the questions also aimed to investigate the incidence and types of traumatic injuries among Swedish Elkhounds. In parallel with the survey, a literature review was conducted with a focus on traumatic injuries in hunting and working dogs.
A total of 361 Swedish Elkhound owners responded to the survey, of which 359 responses were complete. About half of the Swedish Elkhound owners had one or more Swedish Elkhounds with a traumatic injury in 2017 or later. The three most common types of injuries were injuries caused by wild animals, wounds caused by other than wild animals and traumatic injuries in joints/ligaments/muscles/tendons. There was no statistically significant association between gender and the respective type of traumatic injury. However, there was a significant association between Swedish Elkhound owners performing preventive training with their dog before hunting and having one or more dogs with traumatic injuries in 2017 or later. Additionally, there was a significant association between being a Swedish Elkhound owner residing in Svealand and having one or more dogs with traumatic injuries. According to Swedish Elkhound owners' perception, the three biggest elements of risk regarding traumatic injuries in their dogs were close contact with wild animals, proximity to major roads, and insufficient condition of the dog. Regarding injury prevention measures, Swedish Elkhound owners considered preventive training with the dog before the hunting season, keeping the dog in a healthy weight, and trying to keep the dog away from busy roads as the three most important measures.
Based on the results of this study, traumatic injuries can be considered a common problem among Swedish Elkhounds, which also aligns with the previous injury statistics presented by Agria. Since there are very few previous studies to compare the results with, this study should be seen more as indicative of traumatic injuries in Swedish Elkhounds than as having established facts and clear associations. Therefore, more studies are needed on traumatic injuries in Swedish Elkhounds and hunting dogs to increase understanding of the etiology and consequences of injuries. This is necessary to provide evidence-based advice concerning injury prevention measures.

Main title:Traumatiska skador hos jämthundar
Subtitle:en enkätstudie riktad till jämthundsägare
Authors:Sundström, Isabelle
Supervisor:Bergh, Anna and Engdahl, Karolina
Examiner:Höglund, Odd
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:jämthund, jakthund, traumatiska skador, rörelseapparaten, skadepanorama, riskfaktorer, förebyggande åtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19809
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2024 10:16
Metadata Last Modified:04 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics