Home About Browse Search
Svenska


Sandgren, Elin, 2024. Effekt av lokalanestetika vid placering av perifer venkateter hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img] PDF
Full text restricted to: Library staff only
Full text under embargo, will be available 26 March 2025.

3MB

Abstract

Placering av perifer intravenös venkateter är en rutinprocedur inom veterinärmedicin både inom klinisk verksamhet och inom försöksdjursverksamhet. Placering av perifer venkateter är ett invasivt och potentiellt smärtsamt ingrepp. Förekomsten av användning av analgesi inför proceduren varierar och evidensen för användning är hos flera djurslag inte klarlagd. Att identifiera väl fungerande metoder gällande analgesi inför ingreppet skulle medföra minimerat lidande och därmed förbättrad djurvälfärd och förbättrat djurskydd.
Eutectic Mixture of Local Anesthetics, EMLA-kräm, är en topikal lokalbedövningskräm inne-hållande lidokain och prilokain. EMLA används frekvent inom humanmedicinen inför mindre invavsiva ingrepp så som nålstick och har visat god analgetisk effekt både hos barn och vuxna. EMLA har också visats ge god analgetisk effekt vid placering av venkateter på hund, katt och kanin. På råtta och get har EMLA dock inte gett tillräcklig analgesi inför kanylering. Det finns i nuläget inga studier som utvärderar effekten av EMLA vid placering av venkateter hos häst. Syftet med studien var att undersöka om EMLA eller EMLA i kombination med subkutan lidokaininjektion minskar smärta och obehag hos häst vid placering av perifer venkateter i jugularvenen.
Studien utfördes på åtta hästar ägda av Sveriges lantbruksuniversitet. Hästarna randomiserades till en ordning av följande behandlingar: sham (I), EMLA + lidokain (II), EMLA (III) och placebo (IV). Perifer venkateter placerades i jugularvenen vid samtliga behandlingar förutom sham. Effekten av de olika behandlingarna utvärderades genom mätning av hudsensibilitet med von Frey-filament, subjektiv bedömning av beteenden under ingreppet och beteendeobservationer från videoinspelning med etogram.
Studien indikerar att en kombination av EMLA och subkutan lidokaininjektion ger mest adekvat analgesi inför placering av venkateter jämfört med övriga behandlingar, men skillnaden är inte signifikant i jämförelse med placebo. Studien indikerar dock att EMLA applicerad i 30 minuter inte ger uppenbart förbättrad analgesi jämfört med placebo. Det är därmed möjligt att verkningstiden som användes inte var tillräckligt lång för att uppnå önskad effekt och att det är därför EMLA och lidokain tycks ha gett upphov till mer adekvat analgesi. Resultaten från studien stödjer att det förekommer stora individuella variationer i hur djur upplever och uppvisar smärta vilket ställer stora krav på hur vi mest optimalt bör bedöma smärta hos häst. Användning av von Frey-filament för mätning av hudsensibilitet fungerade inte optimalt i denna studie. En annan metod där tröskelvärden genereras skulle kunna ge en mer tillförlitlig mätning av hudsensibilitet. Studien har utförts på en liten studiepopulation vilket ska beaktas vid tolkning av resultaten. Resultaten motiverar vidare studier på området med en större och mer heterogen studiepopulation.

,

Peripheral intravenous catheter placement is a routine procedure in veterinary medicine both in clinical practice and in laboratory animal practice. Placement of the intravenous catheter is an invasive and potentially painful procedure. The prevalence of the use of analgesia prior to the procedure varies and the evidence for its use is still to be determined in several animal species. Identifying well-functioning methods of analgesia prior to the procedure would minimize suffering and improve animal welfare.
Eutectic Mixture of Local Anaesthetics, EMLA cream, is a topical local anaesthetic cream containing lidocaine and prilocaine. EMLA is frequently used in human medicine prior to less invasive procedures such as cannulation and has shown good analgesic effect in both children and adults. EMLA has also been shown to provide a good analgesic effect when placing intravenous catheter in dogs, cats, and rabbits. However, EMLA did not provide sufficient analgesia before cannulation in rats and goats. There are currently no studies that evaluate the effect of EMLA when placing peripheral intravenous catheter in horses. The purpose of the study was to investigate whether EMLA or EMLA in combination with subcutaneous lidocaine injection reduces pain and discomfort in horses when placing a peripheral venous catheter in the jugular vein.
The study included eight horses owned by the Swedish University of Agriculture. The horses were randomized to an order of the following treatments: sham (I), EMLA + lidocaine (II), EMLA (III) and placebo (IV). Intravenous catheters were placed in the jugular vein in all treatments except sham. The effect of the different treatments was evaluated by measuring skin sensitivity with von Frey filaments, by subjective assessment of behaviours during the intervention and by behavioural observations from video recording using ethograms.
The study indicates that a combination of EMLA and subcutaneous lidocaine injection provides the most adequate analgesia prior to placement of venous catheters compared to other treatments, but the difference is not significant compared to placebo. However, the study indicates that EMLA applied for 30 minutes does not clearly improve analgesia compared to placebo. It is possible that the duration of action used was too short to achieve the desired effect, and that is why EMLA and lidocaine seem to have provided more adequate analgesia. The results from the studies support that there are large individual variations in how animals experience and exhibit pain, which places great demands on how we should assess pain in horses. Use of von Frey filaments for measuring skin sensitivity did not work optimally in this study. Another method where threshold values are obtained could provide a more reliable measurement of skin sensitivity. The study was conducted on a small study population, which should be considered when interpreting results. The results motivate further studies in the area with a larger and more heterogeneous study population.

Main title:Effekt av lokalanestetika vid placering av perifer venkateter hos häst
Authors:Sandgren, Elin
Supervisor:Ekstrand, Carl and Löwgren, Minerva and Sandberg, Eva
Examiner:Roman, Erika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:beteende, EMLA, etogram, lokalanestetika, smärta, von Frey-filament
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19803
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2024 09:52
Metadata Last Modified:04 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics