Home About Browse Search
Svenska


Alvaker, Karolina, 2010. Interactivation design : places for social imagination and conversation in Lindängelund. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

This master project in landscape architecture is named Interactivation Design - places for social imagination and conversation in Lindängelund. There are two main purposes of this thesis the first being to bring forth a study of interactivity implemented in the subject of landscape architecture. The second purpose of this thesis is to present a proposal to design a confluent landscape weaving together the upcoming botanical garden of Lindängelund and the residential area of Almvik, both situated in southern Malmö, Sweden, and also weaves people and their experiences together. This project may be described as investigative and experimentative reaserch by design.
The first part of this project, Interactivation, is consisting of a theoretical report which discusses different ways of approaching when, how and why we interact in public space. Literature studies in for example space, placemaking, social life, people, participation and Japanese emptiness concepts has been undertaken to gain knowledge in the aim to create interactive landscape design.
The second part, Context and Design Proposal, introduces the project context area of Southern Fosie in Malmö which consists of different kinds of residential areas, people of different nationalities and a large building site for a botanical garden and recreational area. An introductory analysis of the context is followed by a presentation of the design process showing how theories and inspirations lead to interactive solutions. Finally a design proposal for an interactivation park in southern Almvik Park is presented together with detailed descriptions of features and with design solutions aiming to bring forth a physical as well as mental interactive experience for the park user.
The third and concluding part, Reflective Analysis, is a discussion of the work and results of this project. This last part of the project ties the tree parts together into a complete whole as it is about whether the proposal can be led back to the theory.
It is my aim to bring forth this thesis as a suggestion of how an interactivation design process may proceed and I hope that it will become an inspirational source for students, landscape architects, urban intressents and others. I hope that the discussion about interactivation design will not end here but instead go on.
Keywords: interactivation, interactive, landscape architecture, landscape design, urban design, public space, relation, experience, participation, addition

,

Detta examensarbete i landskapsarkitektur bär titeln Interaktionsdesign - platser för social föreställning och konversation i Lindängelund. Det finns två huvudändamål med detta projekt varav det första är att lägga fram en studie av interaktion implementerad på ämnet landskapsarkitektur. Det andra ändamålet med projektet är att presentera ett förslag till att gestalta ett sammanflödande landskap som väver ihop den kommande botaniska trädgården i Lindängelund och bostadsområdet Almvik, båda belägna i södra Malmö, Sverige, samt väver ihop människor och deras upplevelser. Detta projekt kan beskrivas som undersökande och experimenterande undersökning genom design.
Den första delen av detta projekt, Interaktion, består av en teoretisk rapport vilken diskuterar olika sätt att närma sig när, hur och varför vi interagerar i offentlig miljö. Litteraturstudier inom bland annat utrymme, platstillkomst, socialt liv, människor, delaktighet och japanska tomhetskoncept har företagits för att samla kunskap i målsättningen att skapa interaktiv landskapsdesign.
Den andra delen, Kontext och Gestaltningsförslag, introducerar området Södra Fosie i Malmö vilket utgör kontext i detta projekt och vilket består av olika slags bostadsområden, människor av olika nationalitet och en stor byggarbetsplats vilken kommer att utgöra botanisk trädgård och rekreationsområde. En inledande analys av kontexten följs av en presentation av gestaltningsprocessen påvisande hur teori och inspiration leder till interaktiva lösningar. Slutligen presenteras ett gestaltningsförslag för en interaktionspark i södra Almviksparken med tillhörande detaljbeskrivningar av innehåll och av gestaltningslösningar designade med målsättningen att framkalla fysisk såväl som mental upplevelse hos parkanvändaren.
Den tredje och sista delen, Reflektiv Analys, är en diskussion om arbetet med, och resultaten av, detta projekt. Denna sista del knyter samman de tre delarna till en komplett helhet eftersom det handlar om huruvida gestaltningsförslaget kan spåras tillbaka till teorin.
Det är min målsättning att framställa detta projekt som ett förslag till hur en process inom interaktiveringsgestaltning kan gå till väga och jag hoppas att det kommer att bli en inspirationskälla för studenter, landskapsarkitekter, urbana intressenter och andra. Jag hoppas att diskussionen om interaktionsdesign inte kommer att ta slut här utan att den istället kommer att fortsätta.
Nyckelord: interaktivering, interaktiv, landskapsarkitektur, landskapsdesign, urban design, offentlig miljö, relation, upplevelse, delaktighet, addering

Main title:Interactivation design
Subtitle:places for social imagination and conversation in Lindängelund
Authors:Alvaker, Karolina
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Gustafsson, Pär and Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:interactivation, interactive, participation, experience, relation, addition, interaktiv, landscape, design, gestaltning, delaktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-343
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:03 Nov 2010 06:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics