Home About Browse Search
Svenska


Mononen Persson, Magdalena, 2024. Nils Bruces park på Krubbemölla. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Öster om Vitaby samhälle och söder om Vitaby kyrkby på Österlen, i en dalgång där Mölleån rinner fram, ligger en möllegård som heter Krubbemölla. Mellan åren 1858 och 1887 bodde arrendatorn Nils Bruce här. Han tillträdde 1858 när han pensionerades från sitt arbete som hejderidare vid Christinehof. Nils Bruce levde sina sista 27 år i livet på Krubbemölla. På Krubbemölla anlade Nils Bruce en parkliknande trädgårdsanläggning med gångar, lusthus, grotta och trädgårdsväxter (Bruce, Tomas 2013). Av parken finns få spår kvar men Albo härads hembygdsförening arbetar aktivt för att ta reda på hur parken en gång kan ha sett ut. Målet är att försöka återskapa en version av Bruces park. Hur parken såg ut och var den låg finns beskrivet i en syneförättning från 1866. Syneförrättningen utfördes på Nils Bruces egen begäran och undertecknad av riksdagsman Nils Andersson (Bruce, Tomas 2013). Albo härads hembygdsförening har under våren 2023 arbetat med att ta bort buskvegetationen på Krubbemölla och fotograferat de perenner och lökväxter som blommat under sommaren 2023. Fotografierna, syneförrättningen har legat till grund för att göra ett gestaltningsförslag för hur parken kan ha sett ut. Genom släktkrönikan, kyrkböcker och husförhörslängder har de olika platserna Nils Bruce bott på innan han flyttade till Krubbemölla blivit synliga. Nils Bruce växte upp i Baldringe, 6 km från Krageholms gods där en parkanläggning fanns. Han arbetade vid Christinehofs gods som hejderidare mellan 1842 och 1858. Även här fanns en parkanläggning som kan ha inspirerat Nils Bruce.

,

East of Vitaby community and south of Vitaby church village on Österlen, in a valley where the Mölleån flows, lies a mill farm called Krubbemölla. Between 1858 and 1887, tenant Nils Bruce lived here. He moved here 1858 when he retired from his work as a forest ranger at Christinehof. Nils Bruce lived his last 27 years of life at Krubbemölla. At Krubbemölla, Nils Bruce created a park with walkways, a gazebo, a cave and garden plants (Bruce, Tomas 2013). There are few traces of the park left, but Albo härads local community is working actively to find out what the park may once have looked like. The goal is to try to recreate a version of Bruce's park. What the park looked like and where it was located is described in a visual inspection from 1866. The visual inspection was carried out at Nils Bruce's own request and signed by member of parliament Nils Andersson (Bruce, Tomas 2013). During the spring of 2023, Albo härad's home community association worked to remove the shrub vegetation at Krubbemölla and photographed the perennials that bloom during the summer of 2023. The photographs, the visual inspection, have been the basis for making a design proposal for what the park might have looked like. Through the family chronicle the various places Nils Bruce lived in before he moved to Krubbemölla have been known. Nils Bruce grew up in Baldringe, 6 km from Krageholm's estate where there was a park facility. He worked at Christinehofs estate as a forest ranger between 1842 and 1858. Christinehofs park seems to have inspired Nils Bruce.

Main title:Nils Bruces park på Krubbemölla
Authors:Mononen Persson, Magdalena
Supervisor:Strömberg, Inger
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgård, park, grönt kulturarv, 1800-tal, trädgårdsväxter, allmogeträdgård, Christinehof, Krubbemölla, Krageholm, prästgårdsträdgård, Skåne, Vitaby, Andrarum, Piper, hejderidare, trädgårdsförening, trädgårdsmästare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19785
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19785
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2024 08:10
Metadata Last Modified:23 Mar 2024 02:08

Repository Staff Only: item control page