Home About Browse Search
Svenska


Söderlund, Martin, 2024. Cooperative Sustainability : a study of Arla’s Sustainable Incentive Model. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The agricultural industry is a large contributor to greenhouse emissions and therefore faces new challenges to implement sustainable practices. The rising societal demand for sustainability makes the agricultural sector dependent on working towards environmentally friendly practices. Agricultural cooperatives make up a large portion of the sector and are therefore an important actor towards creating sustainable and robust food production. However, cooperatives are owned for the benefit of their members, which raises the question how cooperatives can involve their members in sustainable actions. The aim of this study is to gain a better understanding of how farmers of a cooperative view sustainable incentives, as well as if it affects their investments on the farm.

To achieve the goal of this study, a case study of the farmers of Arla Food was carried out. Arla recently implemented an incentive model that rewards their members for sustainable actions on their farms. The model was implemented as an effect of Arla setting out to reach their sustainability goals.

The study uses an exploratory design with a qualitative case study. Interviews were conducted with members of Arla to gain an understanding for their opinions on the incentive model. The findings from the interviews were then analyzed using the conceptual framework consisting of the concept of a cooperative, agency relationship and organizational change.

The findings of the study suggest that incentive models can be used by cooperatives to implement sustainable change on the farm. However, it indicates the importance of sharing information with the members as well as possible new risks such as investments. It is unclear if incentive models like the one implemented by Arla are the future for cooperative sustainability, however, it can be stated it has the possibility to affect the members views and trust of the cooperative. This study contributes to understanding how the members of an agricultural cooperative are affected by sustainable decisions.

,

Jordbruksindustrin är en stor bidragande faktor till utsläpp av växthusgaser och står därmed inför nya utmaningar för att implementera hållbara metoder. Det ökade kravet på hållbarhet från samhället gör att jordbrukssektorn nu tvingas arbeta mot mer miljövänliga processer. Lantbrukskooperativ utgör en stor del av jordbrukssektorn och spelar därmed en viktig roll i att skapa en hållbar och robust matproduktion. Kooperativ är dock ägda av sina medlemmar och för sina medlemmar, vilket skapar en fråga om hur kooperativ kan involvera sina medlemmar i hållbara åtgärder. Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur medlemmar i ett kooperativ ser på hållbara incitament, samt om det påverkar deras investeringar på gården.
För att nå målet med denna studie utfördes en fallstudie av Arla Foods lantbruksmedlemmar. Arla implementerade nyligen en incitamentmodell som belönar medlemmarna baserat på hållbara åtgärder som gör på deras gårdar. Modellen blev implementerad som en effekt av att Arla ska möta sina egna hållbarhetsmål.

Studien använder sig utav en utforskande design med en kvalitativ fallstudie. Medlemmar av Arla blev intervjuade för att få en förståelse för deras åsikter om incitament modellen. Den insamlade data från intervjuerna blev sedan analyserad med hjälp utav ett konceptuellt ramverk som bestod av konceptet av ett kooperativ, agentrelation och organisatorisk förändring.

Fynden av studien indikerar på att incitament modeller kan användas av kooperativ för att implementera hållbara förändringar på gårdarna. Dock påvisar studien vikten av att dela med sig av information till sina medlemmar samt att nya risker kan uppkomma såsom investeringar. Det är oklart om incitament modeller liknande den Arla har implementerat är framtiden för kooperativ hållbarhet, men det är möjligt att se att liknande modeller kan ha en effekt på medlemmarnas syn och tillit på kooperativet. Studien bidrar till förståelsen för hur medlemmar i ett lantbrukskooperativ blir påverkade av hållbara beslut av kooperativet.

Main title:Cooperative Sustainability
Subtitle:a study of Arla’s Sustainable Incentive Model
Authors:Söderlund, Martin
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1570
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Arla foods, Agricultural Cooperatives, Cooperative Sustainability, Incentive Models, Sustainable Incentive Models, Organizational Change, Agency Relationship
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19769
Language:English
Deposited On:12 Mar 2024 07:59
Metadata Last Modified:13 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page