Home About Browse Search
Svenska


De Bourgh, Moa, 2024. Utvärdering av smärtenkät för bedömning av oral smärta hos hund och katt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tandsjukdomar är bland de vanligaste åkommorna som ses hos hund och katt idag, och en stor del av dessa tros orsaka djuren smärta och lidande. Smärta och inflammation som uppstår av eller i samband med dessa sjukdomar har även visat sig ha en negativ påverkan på individens nutritionella status, välfärd och livskvalitet. Trots det är problematiken underdiagnostiserad vilket gör att många individer går med potentiell långvarig smärta på grund av sin dåliga munhälsa, vilken hade kunnat behandlas om den upptäckts. En av anledningarna till underdiagnostiseringen kan vara att det idag inte finns någon bra metod för att utvärdera oral smärta hos våra sällskapsdjur.
Generell smärta kan mätas med olika smärtskalor såsom Glasgow Composite Measure Pain Scale eller Colorado Acute Pain Scale Canine/Feline, samt via mätmetoder såsom Visual Analog Scale eller Numeric Rating Scale. De flesta metoder har dock brister och få är formellt validerade för oral smärta, varför behovet finns av vidareutveckling både för djurägaranvändning och bedömning samt för användning inom veterinärkåren.
Syftet med studien var att undersöka om en tidigare validerad enkät för oral smärta hos hund och katt ”Composite oral pain scale – canine/feline” kunde användas under svenska förhållanden och på så sätt validera enkäten på svenska.
För att undersöka hypotesen översattes den validerade enkäten som använts i originalstudien; Composite oral pain scale – canine/feline samt ”Veterinary Specific Questionnaire” till svenska och sedan utfördes en ”back-translation” för att säkerställa den översatta versionens betydelse och dess ekvivalens till ursprungsenkäten. Djurägare och behandlande veterinärer fyllde sedan i enkäterna i samband med veterinärbesök för tandåtgärd av olika orsaker. En uppföljande enkät skickades till djurägarna via mail 14-21 dagar efter utförd tandåtgärd. Denna enkät bestod av samma frågor som djurägarna svarat på innan tandåtgärden utfördes med målet att identifiera minskad smärta efter tandåtgärd hos hund och katt.
Data samlades in vid två veterinärkliniker på olika områden i Sverige. Studieunderlaget bestod av 26 hundar och 13 katter av olika ålder, ras och kön.
Resultatet visar ingen signifikant korrelation mellan enkätdata och patologiska tillstånd som anses smärtsamma, eller smärtminskning efter tandåtgärd.
Sammanfattningsvis visas att Composite oral pain scale – canine/feline troligen inte är ett effektivt mätverktyg för att mäta oral smärta hos hund och katt.

,

Dental diseases are among the most common diseases that we see in dogs and cats today, and a large amount of these are believed to cause the animals pain and suffering. Pain and inflammation arising from or in connection with these diseases have also been shown to have a negative impact on the individual's nutritional status, well-being and quality of life. Despite this, the problem is under-diagnosed, leaving many individuals with potential long-term pain due to poor oral health, which could have been treated had it been detected. One of the reasons for the underdiagnosis may be that today there is no good method for evaluating oral pain in our companion animals.
Pain can be measured using various pain scales such as the Glasgow Composite Measure Pain Scale or the Colorado Acute Pain Scale Canine/Feline, as well as measuring methods such as the Visual Analog Scale or the Numeric Rating Scale. However, most methods have shortcomings and few are formally validated for oral pain, which is why there is a need for further development both for animal owners use and assessment as well as for use within the veterinary profession.
The purpose of this study was to investigate whether a previously validated questionnaire for oral pain in dogs and cats "Composite oral pain scale - canine/feline" could be used under Swedish conditions and thus validate the questionnaire in Swedish.
To investigate the hypothesis, the validated questionnaire used in the original study; Composite oral pain scale – canine/feline and "Veterinary Specific Questionnaire" was translated into Swedish and then a "back-translation" was performed to ensure the meaning of the translated version and its equivalence to the original questionnaire. Animal owners and treating veterinarians then filled in the questionnaires in connection with a visit for dental treatment. A follow-up questionnaire was sent to the pet owners via email 14-21 days after the dental procedure was performed. This questionnaire consisted of the same questions that the pet owners answered to before the dental procedure was performed with the goal to identifying reduced pain after dental procedures in dogs and cats.
Data were collected at two veterinary clinics in different areas in Sweden. The study material consisted of 26 dogs and 13 cats of different age, breed and sex.
The results show no significant correlation between questionnaire data and pathological conditions considered painful, or pain reduction after dental procedures.
In summary, it is shown that the Composite oral pain scale - canine/feline is probably not an effective measurement tool for measuring oral pain in dogs and cats.

Main title:Utvärdering av smärtenkät för bedömning av oral smärta hos hund och katt
Authors:De Bourgh, Moa
Supervisor:Enlund, Karolina
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:dental, enkät, veterinär, djurägare, munhälsa, smärtskala, tandvård, tandvärk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19757
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19757
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2024 09:28
Metadata Last Modified:09 Mar 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics